Magyar Ipar, 1909. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-04 / 27. szám

XXX. kötet. Budapest, 1909. julíus 4. 27. szám. MAGYAR IPAR „IPARÜGYEK“ - AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE. Megjelenik vasárnap. — Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Az előfizetési dij egész évre 12 K., félévre 6 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utcza 4., az egyesület házában. — Felelős szerkesztő: Gelléri Mór. TARTALOM. I. Általános rész. Az Országos Iparpártoló Szövetség munkája. (Sugár Ottó.) A kisiparos. (Dán Leó.) Ipari balesetek 1907-ben. Tudnivalók Kubáról. (Alberto Sasso.) Iparpártolás. Országos Iparpártoló Szövetség. Kamarai élet. Országos», központi kamara. Kiállítási ügyek. A bécsi vadászati kiállítás és a magyar iparosok. Ipartestületek. Spolarits György ün­neplése. Szakegyesületek. A protestáns iparos­képző egyesület félszázados jubileuma. Munkaadók Országos Szövetsége. Szakoktatás. A budapesti állami felső­ipariskola értesitője. Munkásügyek. Munkásbiztositás. A vármegyék a munkások rokkantegyle­téért. Munka és üzlet. Vegyes hírek. Hivatalos közlemények a kereskedelmi minisztérium köréből: Kinevezések. Uj vásárok. Vásáráthelye­zések. Különfélék. Mi a csekk? A főváros újabb mulasztása a magyar iparral szemben. Ipariskolai igazgatók kitün­tetése. Uj központi kísérleti állomás. Harcz egy iparvállalat tőkeemelése kö­rül. A középitkezések és közszállitá- sok feltétfüzetei. Árajánlatokat meg kell fizetni. A gyárigazgató felmondási ideje. Áthelyezett konzulátus. A távirati dijak felemelése ellen. Adatok a török- országi bojkott monográfiájához. A munkaközvetítő intézetből II. Egyesületi élet. A kereskedelmi miniszter elismerése. A postai díjtételek reformja. (Felter­jesztés.) III. Értesítések. M. kir. államvasutak. IV. Hirdetések. V. Melléklet. Vázlatok Bosznia és Herczegovina köz- gazdasági életéből. (Dr. Tonelli Sándor.) I. Kormányzat és közigazgatás. II. Nagyipar. III. Ipari czentrumok. Az Országos Iparpártoló Szövetség munkája. (Főtitkári jelentés.) Az Országos Iparpártoló Szö­vetség fordulópont előtt áll, a mikor arról van szó, hogy mint az Országos Iparegyesület szak­osztálya folytassa működését. Mi­előtt ezen változás indító okára rátérnék, szabadjon néhány szó­val a Szövetség eddigi működé­séről megemlékeznem. Az Ipar­pártoló Szövetség működésének két kiemelkedő mozzanata volt: a mindnyájunk előtt emlékezetes Szegedi iparpártoló kongresszus és a Hazai beszerzési források kiadása. A kongresszuson a Szö­vetség, számbeli minoritása da­czára vezető szerepet játszott, a Hazai beszerzési források kiadá­sát pedig az illetékes körök a legnagyobb elismeréssel fogad­ták és a munkálatot iránytjelző- nek ismerték el. Az ezirányú te­vékenységhez hozzájárult még a Szövetség bekapcsolódása a tár­sadalmi eseményekbe; igy pld. az országos ügyvéd-gyűlésen a Szövetség ezerszámra terjesztett egy a hazai beszerzésekre buz­dító lelkes felhívást, melyet Szö­vetségünk elnöke és Szivák Imre, az országos ügyvéd-gyűlés el­nöke írtak alá. E felhíváshoz egy jegyzék volt csatolva, mely fel­ölelte mindazon iparczikkeket, melyekre az ügyvédeknek általá­ban szükségük van és mely pon­tos felsorolását tartalmazta a használható, illetőleg igénybe­vehető magyar iparczikkeknek. Külön meg kell emlékeznünk a Szövetség tudakozó irodájáról, mely úgy tagjainak, mint idege­neknek készséggel és postafor­dultával felelt a proveniencziát illető hozzá intézett kérdésekre. Alig volt nap, hogy postán, vagy telefonon igénybe nem vették, volna a Szövetség tájékoztató szakvéleményét és nem egyszer külön megköszönték azt a gyor­saságot, melylyel a Szövetség a hozzá utalt ügyeket elintézte. Mindez úgy hangzik, mintha a Szövetség vezetősége a legna­gyobb megelégedéssel tekintene vissza eddigi működésére; az igazság kedvéért meg kell álla­pítani, hogy jóakarat, lelkiisme­retes buzgóság és önzetlen tö­rekvés tekintetében a Szövetség vezetése nem hagyott fenn semmi kívánni valót, ámde a gyakorlati tapasztalás érlelte meg a Szö­vetség vezetőségében azt a meg­győződést, hogy az irodai szol­gálat lényeges kibővítése nélkül a Szövetség nem felelhet meg a hozzá fűzött várakozásoknak. Ed­dig a Szövetség a főtitkár vendégszeretetét élvezte; a szel­lemi vezetés dotálására egy fil­lért sem fordított és egyetlen szubaltern irodai tisztviselő ki-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék