Magyar Ipar, 1910. január-július (31. évfolyam, 1-26. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. A számok az illető oldalt, jelölik. I. Általános rész. Czikkek. Visszapillantás (Tonelli Sándor) 1 Bosnyák ügyek az osztrák ipar­tanácsban .......................... 3 Iparfejlesztési akczió száz év előtt (Krónikás) .... 4 A harmadik villamos mű (Fi­scher Béla) .......................... 25 Az Országos Pénztár évi jelen­tésének bírálata (Paral Ber­talan) .................................... 30 A középeurópai jogsegély-érte­kezlet .................................... 33 A franczia aczetilénipar szer­vezete (Lakos Béla) . . 34 Az angol tarifareform és jövője (Polgár János) ..................... 49 A kereskedelmi múzeum szak­tanácsa . • ..................... 54 Milyen czikkeket szabad a kül­földről beszerezni ? . . . 56 Az ipartestületek hatásköre . 56 A kereskedelmi minisztérium régi és uj gazdái (Gelléri Mór)..................................... 74 Külföldi Ítéletek végrehajtása (Dr. Újlaki József) ... 75 A peres eljárás gyorsítása . 76 Az automobiljog alapelvei (Dr. Back Frigyes) ..................... 78 A telefonreform ügye ... 97 A segélypénztári ügyvezetők országos értekezlete ... 98 Az uj iparfejlesztési emlékirat 121 Védjegyjogunk reformja (Dr. Szente Lajos) . . . 122, 146 A ki tanult, tapasztalt, az nem kaphat segélyt (Bátor-Keszi Márton) ......................................145 A munkásbiztositási terhek csök­kentése ......................................169 A politikai helyzet (Matlekovits Sándor) ......................................189 A Tavaszi Vásárról (Gelléri Mihály) ......................................191 A szakipari szövetkezetek or­szágositása. (A 'szabóiparo­sok termelőszövetkezetének közgyűlése) .......................... Az alsófokú ipariskola jövője (Mentor) ............................... Az iparosok parlamenti képvi­selete .................................... A Hanza-szövetség . . 191, Az ipari továbbképző tanfolya­mok . . . . , . . . A közös hadsereg légbajómeg- rendelései (Serényi Gusztáv) Nyersbőr-aukcziók Budapesten (Lajta Pál) .......................... Budapest általános szabályo­zási tervéről (Palóczi Antal) Magyarország gazdasági fej­lődése (Szterényi József elő­adása) .................................... Iparosok a választási harczban (Soltész Adolf) .................... A svájczi hólapdaszédelgés A földbirtok demokratizálása az ipar érdekében . . . A kamarai választások után (Gelléri Mór) ..................... Chemnitz ipara (Hahn Jenő) . Széchenyi és az iparfejlesztés (Soltész Adolf) .... Tavaszi Vásár (t. s.) . . . Tavaszi Vásár (G.) . . . . Egyéniség és speczializálódás az iparban (t. s.) . . . . A gummi folytonos áremelke­dése (Ziegler Ferencz) . . Export és iparfejlesztés (Pol­gár János) .......................... Kókuszzsir és margarin (s—f) Falk Zsigmond (G. M.) . . Magyar világ Törökországban (Soltész Adolf)..................... Visszásságok a városi vám körül .................................... Hüttl Tivadar emlékezete (Fáik Zsigmond).......................... Országos ipari kísérleti állomás (Leimdörfer Joakim) . . . A szegedi katasztrófa tanulsá­gai (Dr. Pach Henrik) , . 414 193 Magyar iparosok és kereskedők Törökországban ._ . . . 437 213 Japán ipara (Palotai Ödön) . 439 Lovag Fáik Zsigmond üdvöz­215 lése...........................................442 216 Magyar iparosok és kereskedők kirándulása Törökországba 237 (Gelléri Mór) ............................463 , A müncheni technikai múzeum 241 (Tihanyi Nándor) .... 468 L'"''” Biztosítás a sztrájkokból szár­241 mazó károk ellen .... 472 Törökországi kivitelünk rend- 261 szeres fejlesztése (Gelléri (Mór) ..........................................493 Mit kíván az iparosság . . . 501 268 Az ipari továbbképző tanfo­lyamok rajzkiállitása ... 503 285 Gazdasági oktatás a középis­287 kólákban (Tonelli Sándor) . 504 Hieronymi programmja . . . 517 288 A szaloniki-i látogatás után (Fenyves Fülöp) .... 519 309 A budapesti aviatikái meeting 311 (Lindner Ernő) ......................j 555 A müncheni technikai múzeum 1.—­333 (Tihanyi Nándor) .... 556 338 Pályázatunk a drágaságról . 573 357 Török-magyar viszonylatok . 578 Nemzetközi gazdasági kurzus 359 Bécsben .....................................578 Az ipartörvény újabb revíziója 597 360 Útmutatás a Törökországgal való kereskedelmi forgalomra 381 nézve............................................598 383 Büntetés szerződésszegésért . 599 405 Szocziális törvényhozásunk múltja és jövője (Szterényi 406 József) .....................................621 A IX. nemzetközi lakásügyi 407 kongresszus (Palóczi Antal) 624 Aviatika és ipar (Tonelli Sán­409 dór) .....................................I 625 Iskolai iparczikkek kiállítása 411 (Dr. Soltész Adolf) . . . 647

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék