Magyar Ipar, 1913. július-december (34. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-06 / 27. szám

XXXIV. kötet. Budapest, I9Í3. julius 6. 27. szám. „IPARÜGYEK“. — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE Újabb adatok a drága­ság kérdéséhez. VI. Élelmiszertermelés Magyar- országon. Eddig azokat a tényezőket vizs­gáltuk, a melyek általánosságban, úgyszólván az egész világon való vonatkozásukban elősegitői, sőt fokozói voltak az élelmiszerdrá­gulásnak. Csak éppen az arany vásárló erejének csökkenésére vo­natkozó közkeletű teória behatóbb mérlegelését mellőztük, melyet helytállónak különben sem is­merünk el. Az arany maga is áru, melynek értéke változik. Hol na­gyobb, hol kisebb. Ezt a közel­múltban s ez idő szerint lehetett megállapítani a legélesebben. Ér­téke attól függ, mekkora a feléje irányuló kereslet. Ez a termelés folytonos emelkedésének hatásait is ellensúlyozza. Hiába van most több arany, mint tavaly és két évvel ezelőtt volt: senki sem ál­líthatja, hogy az arany olcsóbb és igy vásárló ereje kisebb, ille­tőleg a drágaság e miatt nagyobb. Az új aranytermelést lekötötte s a régi termelés értékét emelte a — háború, a fegyverkezés, tehát a háború és a fegyverkezés az áralakító tényező, nem pedig az arany. Ez egyébként abból is kö­vetkeztethető, hogy bizonyos élel­miszerek és használati czikkek hadi készülődések és háborúk idejében — függetlenül az arany értékétől — szerfölött megdrágul­nak, mások viszont értéküket ve­szítik. Ha az aranytermelés volna Megjelenik vasárnap. — Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Az előfizeté Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utcza 4., az egyesület házába TARTALOM. I. Általános rész. Újabb adatok a drágaság kérdésé­hez. (VI. Élelmiszertermelés Magyar- országon. Komáromi Sándor.) Gelléri Mór ünneplése. A tanonczszerződés védelme. Kamarai élet. Pozsony. Kiállítási ügyek. Talajmivelő gépek bemutatása Kolozsváron. Találmányok, újdonságok. Érdekes találmány a nyomdászatban. Ipari közigazgatás. Ipari vállalat-e a boltőrzés ? Szappanfőzők telepenge­délye. A földesúri malomjog tartalma. Megszorítások a telepengedélyben. Szakegyesületek. Magyar czukor- gyárosok országos egyesülete. Magyar Hajózási Egyesület. Irodalom. A budapesti tőzsdén jegy­zett értékpapírok táblázatos ismertetése. Munkásügyek. Munkásbiztositás. A budapesti pénztár jelentése. Munka és üzlet. Vegyes hírek. Hivatalos közlemények a kereskedelemügyi minisztérium köréből: Kinevezések. Állami kedvezmények. Vá­sáráthelyezések. Új hetivásár. Különfélék. Báró Hatvány József. Vá­lasz a „Magyar Gyáriparinak. (Lázár Pál.) A vámközpont ülése. Perjéssy László halála. A magántisztviselők és keres­kedelmi alkalmazottak törvénye. . Házi­ipari tanfolyamok. Adóreform és adó­statisztika. Állami rézgyártmányok árai. A munkaközvetítő intézetből. II. Egyesületi élet. Új nemzetközi munkásvédelmi egyez­mények. (Felterjesztés.) III. Értesítések. Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság. „Unió“ élet- és gyer- mekbiztositó intézet mint szövetkezet. egész évre 12 K., félévre 6 K. relős szerkesztő: Gelléri Mór. a legfőbb árszabályozó, vagy a tulajdonképpeni árszabályozó: ez lehetetlenség volna, különösen ma, a mikor távolságok úgyszól­ván nincsenek, s a javak cseré­jének a közlekedési eszközök nagy tömege és magas fejlettségű ke­reskedelem áll rendelkezésére. De nem akarunk erre a témára még több szót vesztegetni. Foly­tassuk a kérdés vizsgálatát ott, a hol elhagytuk: az élelmiszerek drágaságát általában előidéző té­nyezők föltárása után ama ténye­zők megismerésénél, melyek a drágaság előidézésére és fokozá­sára lokális erővel hatnak. E helyi hatású tényezőkről, melyek az ál­talános jellegüekkel együtt, vagy ezektől függetlenül is befolyásol­hatják az áralakulást a Kornfeld- pályázaton részt vett munkámban is volt már szó, itt tehát csak további fejlődésükről, illetőleg jelenlegi állásukról kell megem­lékeznünk. A midőn ezt tesszük, az érintett munkában. már föl­használt kezdő és az akkor ren­delkezésre állott utolsó adatokkal a legfrissebbeket az 1912. évig terjedőket állítjuk szembe, meg­jegyezvén, hogy az újabb adato­kat is, miként az előzőket a kor­mány jelentéseiből merítjük. ű) Növényi élelmiszerek. Magyaroszágnak (Horvátország nélkül) mintegy 28—29, Horvát­országgal együtt 32—32'5 millió hektárnyi megmivelés alatt álló területéből körülbelül 45 százalék a szántóföld. Nem a szántóföld, de a birodalom megmivelés alatt

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék