Magyar Ipar, 1915. január-június (36. évfolyam, 1-26. szám)

1915-01-03 / 1. szám

tfCUf Budapest, í9l5, január 3. 9, í* szám IPARÜGYEK“. — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE Megjelenik vasárnap. — Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Az előfizetési dij egész évre 12 K., félévre 6 K. (Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Gróf Zichy Jenö-utcza 4., az egyesület házában. — Felelős szerkesztő: Gelléri Mór. TARTALOM. ' I. Általános rész. Az Országos Iparegyesület munkája. (Az igazgató tizenegyedik, folytatólagos jelentése.) Az ipar alkalmazkodása a háborús helyzethez. (Dr. Schiller Ottó.) Közös munka. (A permanens érdek­képviseletközi titkári bizottság ülése.) A kisipar szervezése a hadsereg- szállításokra. (A reichenbergi kamara akcziója.) Mur'-ur jyek. Munkásbiztositás. Az osv’tr k n ugdijbiztositó törvény módo­!i'íi ísa. ó'.'nka éi üzlet. Mit lehet szállítani hadsereg részére ? Vízvezetéki és atornázás.i munkák. 'jegyes hírek. Különfélék. A vezér­kari főnök üdvözlése. A hatósági ár- megállapiló törvény. Kisiparosok se­gítése. Philipp Adolf meghalt. A B. osztályú népfelkelők fölmentése. A munkaviszonyból származó perek az új perrendtartásban. Az Ausztriával kö­tött jogsegélyszerződés végrehajtása. Dr. Stein Emil a Kereskedelmi Bank­ban. A Romániával való zsákforgalom megkönnyítése. Vélemény a mérlegké­szítésről. Munkásvédelem a hadsereg részére szállító üzemekben. A szegedi kamarából. Fizetés aranyban. Juta he­lyett — kender. A magyar állampolgá­rok peres ügyei Perzsiában. Kivételes mintavédelmi intézkedések Ausztriában. A bőrkartel eladóirodája megszűnt. Szövetkezeti Naptár. A cséplőgépész — iparossegéd. Sertéshizlalók telepenge­délye. Telepengedélyes üzem bővítése. A munkaközvetítő intézetből. II. Értesítések. Magyar Királyi Folyam- és Tenger- hajózási Részvénytársaság. III. Hirdetések. | Az Országos Iparegye- ( sülét munkája. — Az igazgató tizenegyedik, folyta­tólagos jelentése. — A legutóbbi jelentésem (Magyar Ipar 1914. 51. szám) óta előfordult fontosabb ügyekről a következők­ben van szerencsém jelentést tenni: y 1. A kereskedelemügyi m. kir. /miniszter leiratot küldött több bi­zalmas közlés tárgyában, a me- -lyek az érdekeltségnek, ugyancsak \tíizalmas úton tudomására hozat­2. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a Hadsegélyző Naptár ügyében hozzáintézett fölterjeszté­sünkre felvilágosító választ küldött, a melynek alapján egyesületünk újabb puhatolózást rendelt el ez ügyben, a melynek eredményéről jelentést fogunk tenni a kereske­delemügyi miniszter úrnak. 3. A kereskedelemügyi minisz­ter úr egy vidéki ipartestület alapszabálymódositására s főleg a szakosztályi szervezet tagolá­sára vonatkozólag kérte ki véle­ményünket. Részletesen megokolt előterjesztésünket megküldöttük. 4. A kereskedelemügyi minisz­ter úrnak a Perzsiában való igaz­ságszolgáltatásra vonatkozó érte­sítését az érdekeltségnek lapunk más helyén hozzuk tudomására. 5. Ugyanazon miniszter úrnak értesítését a népfelkelők felmen­tése tárgyában lényege szerint lapunk mostani számának Vegyes rovatában ismertetjük. 6. A jótékony vagy emberbaráti ezé lókra forgalomba hozott jelvé­nyek ügyében a m. kir. belügy­miniszter úrhoz intézett újabb elő­terjesztésünkre a miniszter úrnak 8292/eln. sz. a. leiratából közre­adjuk a következő közérdekű részt: Körrendeleteim egyike sem tar­talmaz tilalmat azon jelvények gyár­tására vagy elárusitására, a melyek akár Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének, akár a német császár Ő Felségének képmását egyedül tüntetik fel. A magam részéről is kívánatos­nak tartom, hogy e nagy és nehéz időkben az uralkodóhoz való hűsé­günk és szövetségesünkhöz való ragaszkodásunk a nép legszélesebb rétegeinél külsőleg is kifejezésre jusson és legkevésbbé sem áll szán­dékomban, hogy az elől idézett körre ídeleteimben körvoi.alozott esz­mét kifejezésre nem juttató, más, bár háborús vonatkozású, de a háborúval kapcsolatos jótékony, vagy emberbaráti czél javára a hatóság tudomásával forgalomba hozott tár­gyakkal és jelvényekkel össze nem téveszthető, vagy nem azonos esz­mét kifejező tárgyak, vagy jelvények gyártása és elárusitása megakadá- lyoztassék. Az a nemes és hazafias czél azonban, a”melynek védelmére idézett rendeleteim hivatvák, meg­követeli, hogy a jótékony egyesüle­tek eszméinek nem mindig jóhiszemű kizsákmányolása megakad ályoztas- sék. 7. Az igazságügyminiszter úr rendeletet adott ki az iparható­ságtól, vagy az ipartestület békél­tető bizottságától a járásbíróság elé vitt ügyekben követendő eljá­rás szabályozása tárgyában. Az érdekeltek tájékoztatása végett la­punkban közöljük. 8. A Vámpolitikai Központ közli velünk a pénzügyminiszternek azt a rendeletét, a melyek a gabona és lisztvételi ügyletekkel kapcso-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék