Magyar Ipar, 1915. július-december (36. évfolyam, 27-52. szám)

1915-07-04 / 27. szám

XXXVI. kötet. Budapest, 1915. julíus 4. 27. szám. MAGYAR IPAR „IPARÜGYEK“. — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE Megjelenik vasárnap. — Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Az előfizetési dij egész évre 12 K., félévre 6 K Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Gróf Zichy Jenö-utcza 4., az egyesület házában. Felelős szerkesztő: Gelléri Mór. TARTALOM. | I. Általános rész. Az Országos Iparegyesület munkája. (1 A közszállitási szakosztály újjászer­vezése. II. Magyar Vas- és Fémiparo- sok Országos Szövetsége.) A közgazdasági harcztérről. (A repcze- olaj zár alá vétele. A Hadi Termény- Részvénytársaság. A főváros lisztellá­tása.) A bécsi kereskedelempolitikai érte­kezlet. Munka és üzlet. Újabb szállítások a honvédség részére. Vegyes hírek. Különfélék. Az Orszá­gos Iparegyésület a közmunkák elő­készítésében. Böriparosok a kereske­delemügyi miniszternél. Hadifoglyok al­kalmazása magánvállalatoknál. Dr. Su­gár Ignácz betegsége. A szegedi ka­mara ülése. Magyar Czukorgyárosok Egyesülete. Javaslatok a rokkant-kérdés megoldására, jakabffy Ferencz sírem­léke. Egy német védegylet. Osztrák épitőiparosok az olasz munkások ellen. A hadiszükséglet biztosítása Németor­szágban. A magyar szakszervezetek vagyoni állapota 1914-ben. A czifferi háziipari góczpont. A világháború gaz­dasági okai és következményei. Olasz­ország ipara. A munkaközvetítő inté­zetből. II. Értesítések. Magyar Királyi Folyam- és Tenger- hajózási Részvénytársaság. III. Hirdetések. Az Országos Iparegye­sület munkája. I. A közszállitási szakosztály újjá­szervezése. Az Országos Ipareeyesület újjá­szervezett közszállitási szakosz­tálya június 25-én tartotta meg alakuló ülését. Jelen voltak From­mer Rudolfnak, a régi szakosz­tály alelnökének elnöklete alatt: Bálint Menyhért, Barta Artur, Beck Dénes, Boros Soma, id. Cserna Lajos, Deutsch Antal, Felsmann József (Kér. Múzeum), Gaul Károly, Ghimessy Béla, Her­mán Ödön, Hitmann Ferencz, Hlatzky István, Iszer Károly, Koppély Géza, dr. Pánczél Sán­dor, Radócz János, Sóty Zoltán, Steiner Ferencz, Tihanyi Nándor, Vörös Lajos és még számosán. Az egyesületi iroda részéről: Gel­léri Mór igazgató, dr. Soltész Adolf titkár, dr. Schiller Ottó se­gédtitkár, Pereszlényi Pál fogal­mazó. Kimentésüket kérték: Ber- náth István, Gyömrői M. Manó, Herz Lajos, Herz Vilmos, Holzer Sándor és dr. Szírt Lajos segéd­titkár. Frommer Rudolf elnöklő alel- nök üdvözli a megjelenteket a közszállitási szakosztály munká­jának újrafölvétele alkalmából és bejelenti, hogy a gyáripari szakosz­tály elnöke, Ullmann Adolf, a kinek fölötte nagyértékű vezetését és irányitó közreműködését az újjáalakított organizáczió részére megnyerni reméljük, fontos és halaszthatatlan egyéb elfoglalt­sága miatt volt kénytelen a mai ülésről távolmaradni, a miért is őt bízta meg helyettesítésével. Rámutat a reorganizáczió nagy fontosságára, különös tekintettel az iparnak a hadseregszállitások- ban való részvételére. A hadse­regszál litások nemcsak megren­delésekkel látják el, vagyis gaz­daságilag emelik az ipart, hanem a szabványos, elsőrendű minőség révén nevelő hatással is vannak reá. Ezekben a szállításokban a munka minőségének, a teljesít­mények szakszerű és pontos ki­vitelének döntő szerepe van, úgy, hogy egy minőségileg is kiváló ipar fejlődik, a mely a hadiszál­lításokon kívül a normális keres­kedelmi forgalomban is fokozott méitékben megállja a helyét. Ter­mészetes, hogy éppen ilyen kö­rülmények között a hadseregszál- litások bizonyos előkészületeket, előzetes berendezéseket és szer­vezéseket kívánnak az ipartói. Az osztrák ipar, mely a hadsereg- szállításokból évtizedek óta fölö­sen kivette részét, ebből a szem­pontból előnyben van és nekünk erősen dolgoznunk kell, hogy joggal utalhassunk minőségi és mennyiségi teljesítőképességünkre és ez alapon csakugyan a kvóta arányában kapjunk ipari megrendeléseket, a nagyipart és a kisipart megfelelően részesítvén az őket megillető munkákban, gondoskodván egyúttal arról is, hogy az összes iparágak lehető­leg harmónikus részesedése biz­tosíttassák. Nem pro domo be­szél, mert hiszen egyes iparágak­ban a helyzet kielégítő, hanem az ipar érdekeit általánosságban tartja szem előtt és különösen azt a valószínűséget, hogy a háború befejezése után a hadsereg új felszerelése igen jelentékeny be­szerzésekkel fog járni, melyekből a magyar iparnak az őt megillető részesedést biztosítani kívánjuk. Mindezekre való tekintettek java­solja, hogy a szakosztály újj&-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék