Magyar Ipar, 1920 (41. évfolyam, 1-22. szám)

1920-04-04 / 7. szám

Csillag* Erzsi, Dishai Sándor, Erdélyi Mór, Er­dős Sándor, Gaiduschek Erzsi, Hollenzer László, Hollós Mór, Kalmár Náthán, Kiss Pál, Komá­romi Ignác, Labori Miklós, Magyar Erzsi, Mát­rai Imre, Medek Raymond, Mérey Gézáné, Mun- zár Gusztáv, Neufeld Sándor, Podleszny An­drás, Pottok Sándor, Rákos Soma, Streliszky > Sándor, Székely Aladár, Vas Ernő, Veres Pál, Weisz Hugó, Werner Irén. Pótválasztmányi tagok: Békéi Ödön, Báró Bianca, Berger Dezső, Friedmann Lajos, Halász Vilma, Heitler Sándor, Helfgott Samu, Keller Lipót, Kertész Gyula, Leon Izor, Licht Fülöp, Nagy István, Rácz József, Szenes Már­ton, Tauber Malvin. Az uj tisztikart az Országos Iparegyesület nevében dr. Naményi Ernő titkár üdvözölte. — A tanácsköztársaság ideje alatt fel­vett előlegek elszámolása. Az úgynevezett ta­nácsköztársaság ideje alatt munkabérmegtérités és hadisegélykifizetés céljaira felvett előlegek elszámolása tárgyában a m. kir. honvédelmi mi­niszter 17.817 Hfh. 1920. szám alatt kelt rende­letében olyanképpen intézkedett, hogy mindazok a városok és községek elöljáróságai, továbbá gyárak és cégek vezetőségei, melyek akár a magyar központi állampénztártól, akár pedig a volt hadügyi népbiztosság 60/a—b osztályaitól munkabértérités és hadisegély kifizetési cé­lokra előleget vettek fel, kötelesek az előleg fel- használásáról szóló elszámolásaikat f. évi áp­rilis hó 21-éig a honvédelmi min sztérium had­ügyi felszámolás előkészítő hivatalánál (I., Fe- hcrvári-ut, Hadik-laktanya) benyújtani. Amennyiben az előleg fel nem használta­tott volna, az a budapesti katonai kerületi pa­rancsnokság pénztáránál befizetendő és ennek megtörténte a hadügyi felszámolást előkészítő hivatalnak bejelentendő. — A Pénzintézeti Központ tanácsköz­társaság idejéből való tartozásainak és követeléseinek rendezése. A március 25-én 2.660/1920. M. E. szám alatt kelt kormányren­delet az úgynevezett tanácsköztársaság tényei- ből kifolyólag a Pénzintézeti Központ ellen tá­masztott követelések bírói utón érvényesítésé­ről és a Pénzintézeti Központ ellen támasztott követelések biztosításáról intézkedik. A rendelet szerint a Pénzintézeti Központ ellen támasztott követeléseket további rendel­kezésig birói luton érvényesíteni nem lehet. A folyamatban levő birói eljárás felfüggesztését a Pénzintézeti Központ kérelmére meg kell szün­tetni. Viszont a Pénzintézeti Központ olyanok­kal szemben, akik a tanácsköztársaság idejében váltak adósaivá, a biztosítási végrehajtás elren­delését a veszély valószínűségének ki­mutatása nélkül is kérheti. Az ily alapon I elrendelt biztosítási végrehajtás foganatosításá­nál szoros zár alkalmazásának és a lefoglalt in­gók átszállításának nincs helye. A kőbányai polgári serfőző r.-t. március 39-án tartotta 27-ik évi rendes közgyűlését, mely tudomásul vette az igazgatóság' és felügyelő bizottság jelentéseit és az 1918—19. üzletévre a 26. számú részvényszelvény ellené­ben 30 korona osztalék kifizetését határozta el. — A Goldberger-gyár osztaléka. A Goldberger Sam. F. és Fiai r.-t. dr. Kelemen Gyula elnök vezetése alatt tartotta rendes évi közgyűlését a Hazai Bank helyiségében. A közgyűlés elhatározta, hogy az 1,480.449 korona 57 fillérre rugó tiszta nyereségből az 1918—19-ik évre részvényenként 25 korona osztalék fizettessék. Az esedékes szelvények folyó évi április 15-től a Hazai Bank­nál és a vállalat pénztáránál váltatnak be. — Uj cégtársak. Tihanyi Nándor elektrotechnikai gyárak képviselete és műszaki kereskedés, budapesti cég kötelékébe mint társtulajdonosok beléptek: Déri Emil és Alfréd oki. mérnökök. — Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék- pénztár 72. és 73. üzletévére vonatkozó rendes közgyű­lését 1920 április 17-én, délután 4 órakor központi irodá­jában (V., Dorottya-utca 4., saját épületében) tartja, melyre a t. c. részvényesek az alapszabályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meghivatnak. TARTALOM. Cikkek. Húsvéti strófák. Iparunk a tanácskormány idejében. A nyomdászipar képesítéshez kötése. Különfé- fék. Emich Gusztáv az Iparegyesülethez. A budapesti építőmesterek külön ipartestületének megalakulása. A Magyar Fényképészek Országos Szervezetének közgyűlése. A tanácsköztársaság ideje alatt felvett előlegek elszámo­lása. A Pénzintézeti Központ tanácsköztársaság idejéből való tartozásainak és követeléseinek rendezése. — A kő­bányai polgári serfőző r.-t. A Goldberger-gyár osztaléka. Uj cégtársak. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék- pénztár. — Hirdetések. Kiadótulajdonos : Országos Iparegyesület. A kiadásért felelős : Dr. Soltész Adolf, igazgató. Europa irodalmi és nyomdai r.-t. nyomása, Budapeat. Lovak rühösségét leggyorsabban, legeredményesebben és legolcsóbban gyógyítani csakis gázkezeléssel lehet. Külföldön több mint féliniilió rühös lovat kezeltek fényes sikerrel ilyen módon. Rühös lovakat gázzal gyógyít és gázkamrákat szállít: „S C A BI O N“ első magyar gázkezelési vállalat Budapest, VIII., Szigony-utca 25. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI egyesített kőszénbánya és iparvállalat r.-t. BUDAPEST V., Arany ]ános-utca 29. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék