Magyar Ipar, 1921 (42. évfolyam, 1-22. szám)

1921-01-15 / 1. szám

XLII. kötet. Budapest, 1921. január 15. 1. szám. MAGYAR IPAR „IPARÜGYEK “- AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETILAPJA. Megjelenik havonként kétszer.— Az Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Az előfizetési dij egész évre 160 K Szerkesztőség: Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utca 4. Telefon: 26—75. és 162—00. Kiadóhivatal: II., Lánchid-utca 4. (Magyar Lap- és Könyvkiadó r.-t.) Telefon: 77. — Felelős szerkesztő : dr. Soltész Adolf. A fényüzési forgalmi adó. i. A végrehajtási utasítás ellen. — Az Országos Iparegyesület állásfoglalása. — Az Országos Iparegyesület, 3-án Kaszab Aladár alelnök elnöklete mellett népes értekez­letet tartott, amelyen a fényüzési adó végre­hajtási utasítása tárgyában tett tapasztalatok tanulságai alapján állást foglalt a fényüzési for­galmi adó ellen. Dr. N a m é n y i Ernő előadó kifejtette, hogy azokat a szomorú jóslatokat, amelyeket a fény­üzési adó életbeléptetése alkalmával tettünk, már ez a néhány hét, amióta az adó érvényben van, valfira váltotta és az iparnak és a kereskede­lemnek mérhetetlen károkat okozott. Nagyon népszerű a luxus-cikkek forgalmának megadóz­tatása és a luxusadónak abban a formában, amelyben Korányi miniszter azt életbe lép­tette, megvan az a jó tulajdonsága, hogy a jöve­delmek minden hónapban befolynak, mig azok az óriási kiadások, amelyek az adó hozadékát csök­kentik, majd csak a financiális év végével ke­rülnek napvilágra, amikor be fogják igazolni azt a jóslatunkat is, hogy az adó a kincstárnak semmit sem fog jövedelmezni. De még ha jö­vedelmezne is az adó a kincstárnak, mostani formájában nem tartható fenn, mert az iparra és kereskedelemre olyan rendkívül súlyos ter­heket ró és olyan akadályokat támaszt a for­galom elé, hogy iparunk súlyos károsítása nélkül nem maradhat életben. Az adó különö­sen lehetetlen a külkereskedelmi forgalomban, amikor a kivitelre kerülő áruk megadóztatásá­val a hazai ipar versenyképességét csökkenti. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter expozéjában bejelentette, hogy az általános forgalmi adót meg fogja teremteni. Kizárt dolog, hogy az ál­talános forgalmi adó mellett a fényüzési for­galmi adót fenntartsák és eljárásunknak oda kell irányulni, hogy addig is, mig az általános for­galmi adó életbelép, a mostani végrehajtási uta­sítást helyezzék hatályon kiviil és az érdekel­tek meghallgatása után egy uj végrehajtási utasítást készítsenek. A következő határozati javaslatot ajánlja elfogadásra : Az Országos Iparegyesület tartott érte­kezleten egybegyült iparosok teljes bizalomu- kat fejezik ki Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter iránt és annak a reményüknek is kifejezést, adnak, hogy a miniszter pénzügyi tervei állam- háztartásunkat rendezni fogják, anélkül, hogy egyes termelési ágakra igazságtalanul súlyos és vexatórius adókat rónának. A magyar iparos­ság mindig kész arra, hogy az adózás terheiből a maga részét kivegye, de elvárja a kor­mánytól, hogy olyan adókat, amelyek az ipari termelést megakasztják, vagy pedig a forgalmat lehetetlenné teszik, ne teremtsen. Már az eddigi tapasztalatok szerint is a fényüzési adó egyes iparágakra olyan súlyos megterheléssel és olyan zaklató kötelezettsé­gekkel sújtotta, melyek hatásukat a legna­gyobb mértékben éreztették és az ipar verseny- képességét, hátrányosan befolyásolták. Tekin­tettel a pénzügyminiszternek arra kijelentésére, hogy az elődje által behozott adókat mind megfogja tartani, az értekezlet nem kívánja az adó megszüntetését; de minthogy a pénz­ügyminiszter egy általános forgalmi adót, ter­vez, mely természeténél fogva azokra a cik­kekre is ki fog terjedni, amelyeket a fényüzési forgalmi adó alá esnek az értekezlet felkéri az Országos Iparegyesület elnökségét, hogy hasson oda a pénzügyminiszternél, hogy ad­dig is, amig fényüzési forgalmi adót fölös­legessé tevő általános forgalmi adó életbe léphet, az ipart és a kereskedelmet nagy mér­tékben károsító és a gyakorlatban máris szinte kivihetetlennek bizonyul végrehajtási utasítást helyezze hatályon kívül és a fényüzési for­galmi adónak az átmenet idejére való behaj­tását az érdekképviseletek meghallgatása után kiadandó és a gyakorlati követelményeknek, valamint a kincstár érdekeinek jobban meg­felelő rendeletben szabályozza. Breitner Lipót attól tart, hogy az álta­lános forgalmi adó mellett a fényüzési adót is fenn fogják tartani. Különösen fontosnak tartja, hogy minden lehetőt elkövessünk, hogy ez ne következzék be. Bodonyi Jenő rámutat azokra a rendkí­vül súlyos következményekre, amelyeket kivi­teli iparunkra, elsőhelyen műiparunkra nézve az adó előidéz. Bútoriparunkat és berendezési iparunkat, valamint egyéb műiparunkat, amelyek

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék