Magyar Ipar, 1923 (44. évfolyam, 1-8. szám)

1923-01-15 / 1. szám

XLIV. kötet. í. szánt. Budapest, 1923. január 15. MAGYAR IPAR „IPARÜGYEK.“ - AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETILAPJA. Megjelenik havonként kétszer. — Az iparegyesület tagjainak tagsági díjukért jár. Az előfizetési díj egész évre 1000 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utca 4. sz. Telefon: 26—75 és 162—00. Felelős szerkesztő: dr. Soltész Adolf. Az Országos Iparegvesiiletből. I. Igazgatósági ülés. Az Országos Iparegyesület igazgatósága de­cember 22-én ülést tartott,(előbb Becsei/ Antal, majd Matlekovits Sándor elnöklete alatt. Dálnoki-Kovács Jenő titkár jelentést tesz a Wolfner Nándor és Walser Ferenc-féle alapít­ványokról. A Wolfner-alapítvány ez évi ka­mata 1.500 korona, amelyet a Wolfner-gyár 30.000 koronára egészített ki. Ezen összegből 10 munkás kapott 3—3.000 koronás jutalmat. A Walser-díjból, amelyet a Teudloff-Dittrich cég 5.000 koronára egészített ki, 4 munkás kapóit 1.250 koronás jutalmat. A jutalmak átadása után Becsey alelnök üdvö­zölte a kitüntetetteket. Szünet után Matlekovits Sándor megemlékezik Czettel Gyula igazgatósági tag elhunytáról. Czettel Gyula évtizedeken át volt az igazgatóság tagja és a pénzügyi bizottság elnöke. Az egye­sület életében buzgó és érdemes munkásságot fejtett ki. A gyászeset alkalmából a családdal szemben kifejeztük részvétünket. Bejelenti, hogy a megboldogult özvegye a Czettel Gyula-alapít­ványt 5.000 korona adománnyal 10.000 koronára emelte fel. Indítványára az igazgatóság részvétét az ülés jegyzőkönyvben is kifejezi és köszönetét szavaz özv. Czettel Gyulánénak. Fájdalommal emlékezik meg az elnök arról is, hogy Mudrony Somának, az egyesület volt igazgatójának özvegye meghalt. Közli az elnök, hogy az egyesület több tagja érdeméhez méltó kitüntetésben részesült. Dr. Bugyi Antalt és dr. Buday-Goldberger Leót kormányfőtanácsossá nevezte ki a kormányzó. Megelégedéssel látja ebből, hogy a Goldberger r.-t. ellen indított hajsza merőben egyéni akció volt, amelyért a vállalat most a kormánytól fényes elégtételt kapott. Ámbár sajnálattal veszi tudomásul, hogy Gaul Károly nyugalmaztatás révén megválik attól a hivataltól, amelyet nagy hozzáértéssel és buzga­lommal töltött be, örömmel jelenti, hogy ebből az alkalomból h. államtitkári címmel tüntette ki a kormányzó. Az elnök indítványára az igaz­gatóság dr. Bugyi Antal, dr. Buday-Goldberger Leó és Gaul Károly igazgatósági tagokat kitün­tetésük alkalmából melegen üdvözli. Gaul Károly megköszöni az elnök meleg szavait. Becsey Antal alelnök rámutat azokra a nagy veszedelmekre, amelyekkel a rendtörvényjavas- lat törvényerőre való emelkedése a gazdasági élet zavartalan vérkeringésére, az iparosok és kereskedők szükséges akcióképességére és az egyesülési szabadságra nézve járna. A javaslat mindenkit kiszolgáltatna a hatóságok önkényé­nek. A javaslatnak egyik rendelkezése szerint rendőri felügyelet alá helyezhető és dologházba küldhető az, aki gazdasági téren nyerészkedési célból olyat cselekszik, ami a lakosság megél­hetési nehézségeit fokozza. Még aggályosabb az a rendelkezés, amelynek alapján közigazga­tási úton dologházba lehetne küldeni azt, aki nem politikai egyesületben a törvényhozás, vagy a hatóságok valamely intézkedésének módosí­tását kívánja. A javaslat elfogadása nem rendet, hanem erőszakoskodásokat idézne elő. Indítvá­nyozza, hogy foglaljon állást az egyesület a javaslatnak a gazdasági és egyesülési szabad­ságot sértő részeinek megváltoztatása érde­kében. Elnök: Az Országos Iparegyesület hagyomá­nyaihoz híven, nem óhajt a napi politikába elegyedni, de a rendtörvényjavaslat az egyesü­letet legfontosabb hivatásának belöltésében, az iparosság gazdasági politikájának irányításában bénítaná meg. Az igazgatóság Becsey indítványát elfogadja. Dr. Soltész Adolf igazgató bejelenti, hogy a Grafikai Intézet és Számlakönyvek Gyára R.-T. a napokban fennállásának hatvanadik évfordu­lóját ünnepelte és ebből az alkalomból, egyelőre tíz esztendőre évi 5.000 korona jutalmat bocsá­tott érdemes grafikai munkások számára az Országos Iparegyesület rendelkezésére.' Indít­ványára az igazgatóság a Grafikai Intézet és Számlakönyvek gyára r.-t.-ot hatvanéves fenn­állása alkalmából üdvözli és az alapítványért köszönetét szavaz. Braun Vilmos igazgatósági tag megköszöni az üdvözletei. Igazgató jelentést tesz az egyesületnek a leg­utóbbi igazgatósági ülés óta kifejtett munkás­ságáról. A jelentést más helyen közöljük. Goreczky Zsigmond IV. kerületi elöljárót köz- szolgálati jubileuma alkalmából az igazgatóság

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék