Magyar Ipar, 1935 február (56. évfolyam, 1-2. szám)

1935-02-15 / 1. szám

& H LVl. kötet. MAGYAR IPAR »IPARÜGYEK« — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET LAPJA 1 960 Budapest, 1935. február 15. 1. szám. Az Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Felelős szerkesztő: DÁLNOKI-KOVÁTS JENŐ Főmunkatárs: NAMÉNYI ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Országos Iparegyesület Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 4. Telefon: A. 226-75 és 212-75. Ilii 1 f 3 $ TOLNA.Y KORNÉL HETVEN ÉVES. Mély tisztelettel, szeretettel és benső ^ ragaszko­dással köszöntjük Tolnay Kornélt, az Országos Ipar- egyesület elnökét hetvenedik születésnapja alkalmából. Közel egy évtizede vette át Matlekoviits Sándor örökét és bölcs Ítéletével, nagy tudásával irányítja azóta az Országos Iparegyesület munkásságát. Személyének hó­dolatot parancsoló varázsa, lelkének egyenes méltósága, elveinek töretlen tisztasága, a legteljesebb harmóniá­ban vannak nála nagy tudásával és gazdag tapasztala­taival. Élete munkáját a magyar gazdasági élet részére éppen ezek a kiváló erények teszik értékessé. Az ipari termelés célirányossága mindenekelőtt tudást követel és nagyon kevesen vannak, akik tudásban felérnének Tolnay Kornéllal. És a tudás mellett az iparnak szüksége van a megállapodott elvek folytonosságára s a néző­pont változatlanságára. S ebben a tekintetben alig akad valaki a ‘közélet szereplői között, akit Tolnay Kornélhoz lehetne hasonlítani. Ez a két nagy erény adja jellem­zését Tolnay Koréi pályafutásának, amelynek főbb mo; zanatai a következők: 1865 január 13-án született Gö­döllőn, ahol atyja, Tolnay Lajos v. b. t. t., később a Máv. vezérigazgatója, a pest—losonci vasút építkezésében vett részt. A budapesti Evangélikus Főgimnázium el­végzése után a budapesti József Műegyetemen szerzett 1886-ban mérnöki oklevelet. Mint fiatal mérnök a 2. had­mérnökkari ezredhez vonult be önkéntesi szolgálatra. 1888 elején Németországba ment, ahol a Centralverwal- tung für Sekundärbahnen Hermann Bachstein cégnél nyert alkalmazást és e minőségében a zell—wiesental— todtnaui vasút építésében, majd a karlsruhe—spöcki vasút nyomjezésében és a Wiesbaden—foiebrichi közúti gőzvasut építésében — utóbbiban már mint építésvezető — vett részt. 1890-ben hazatérve, a Gregersen és Schwarz cégnél előbb két éven át a fiumei kikötő épí­tésénél. majd az eperjes—bártfai h. é. vasút építésénél volt — ez utóbbinál mint építésvezető — alkalmazva. 1894 május havában az akkori m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőséghez neveztetett ki biztosi minőségben. A következő 1895. évben ugyanott főfelügyelővé lépett elő. ^OS-ban Máv-főfelügyelői rangban az akkori Budapest , hparti üzletvezetőséghez üzletvezető-helyettesnek, majd 1902-ben Debrecenben üzletvezetőnek neveztetett ki. 1906-ban ugyanily minőségben Budapestre került. A vasúti és hajózási főfelügyelőségnél töltött ideje alatt 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék