Magyar Ipar, 1936 (57. évfolyam, 1-2. szám)

1936-05-12 / 1. szám

tűk által, vagy a közvetlen felügyeletük alatt levő munkások­nak, vagy tanulóknak okszerű vezetése vagy oktatása álital a hazai ipar körül érdemeket szereztek. Nők is pályázhatnak, va­lamint azok is, kik a múlt években már pályáztak, de kitün­tetést nem kaptak. A jutalom ezüst- és bronzérem és azzal járó elismerő okmány. A pályázaton, amely nem áll egyébből, mint egy egyszerű, bélyegtelen levélből, a pályázó munkaadója felsorolja az illető munkásnak jutalmazására méltó jeles tulajdonságait. (A pá­lyázat mellé kell csatolni a kitüntetésre ajánlott pályafutásának rövid leírását.) A pályázatok benyújtásának határideje 1936 június 6. Iparos ösztöndijak. A Hungária Hírlap Nyomda Rt. Bródy Zsigmond-,jutalma. 150 pengő jutalom grafikai tervező jutalmazására. Pályáz- hátik minden grafikai tervező, gyakorlatban kivitt munkáival. A pályázók munkái név- és clmjegyaéssel 1936 junius 6-ig nyújtandók be az Országos Iparegyesület irodájában (Gróf Zichy Jenő-ucca 4). Az Országos Iparegyesület által kezelt tóbb iparos ösztön­díjak kamatai a korona romlásánál fogva oly kis összeget tesz­nek ki, hogy ezeknek kiadása a kitűzött célt nem szolgálná, illetve ezeknek javadalma az alapitó óhajára egyelőre tőkésí­tendő. Ezért csak az alapítványokat soroljuk fel hálás kegye­lettel : Szabóky Adolf-ösztöndij, Hauszmann Alajos-ösztöndij, Czettel Gyu,la-ösztöndij, Posner Károly Lajos-ösztöndij, Walser Ferenc-alapitvány, Bachruch Károly-alapitvány, Gerbeaud Emjil-alapitvány, Kovács Lajos-jutalom, Kollerich-alapitvány, Glück Frigyes-ösztöndíj, Koszilkov Márk-alapitvány, Wolfner Fajos-alapit vány, Vikár Béla-alapitvány, Holzer Sándor-a,lapi't- väny, Lukács József-alapitvány, Ghiczy-féle-alapitvány, Neu- schloss Marcel-atapitvány, dr. Helvey Tivadar-alapitvány, Herz Viktor-alapiitvány, Thék Endre-alapitvány, Gombó- és Margulits- alapitvány, Kner Izidor-alapitvány. Pályásai. Az Országos Iparegyesület elhatározta, hogy azt a három iparvállalatot, amely plakátjain, hirdetésein a legsikeresebben fejt ki propagandát a magyar áru mellett, annak feltünteté­sével, hogy a forgalomba hozandó árucikk magyar gyártmány, az évi rendes közgyűlés alkalmával oklevéllel tünteti ki. Ez alkalommal az 1985. év folyamán megjelent hirdetések, plaká­tok, stb. vehetnek részt a pályázaton, amelynek odaítélése szak­értőbizottság javaslata alapján történik. Megköveteltetik a pá­lyázaton elbírálandó reklámeszköztől, hogy reklám szempontjá­ból hatékony legyen és kidomborítsa azt, hogy magyar gyárt­mányú árut propagál. A pályázaton elbírálandó reklámeszközöket legkésőbb 1936 junius 6-ig kell beküldeni az Országos Iparegyesület irodá­jába, VI., Gróf Zichy Jenő-ucca 4. Fenntartja magának a bírálóbizottság azt, hogy esetleg be nem küldött, de a nagy nyilvánosság előtt eredményesen szerepelt reklámokat is jutal­mazzon. A kindAsért felelős: DÁLNOK1-KOVÁTS J ION A. Kiadótulajdonos: AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET. Érem- és össtönálfpályásai. Az Országos Iparegyesület elnöksége az alább következő érmekre hirdet pályázatot: A) Diszérmelc önálló iparosoknak. I. Diszérem oly iparosok számára, kik gyakorlati működé­sük által a hazai ipar előmenetelét mozdították elő. Az aranyéremre pályázni nem lehet, mert az erre érdemes telepet minden évben maga. az Igazgatóság szemeli ki. Aranyérmet egy-egy évben rendszerint csak egyet ad ki az igazgatóság. II. Diszérem oly iparosok számára, kik a rendszeres mii- vesiparban (kézművesség) ipari jelességük által kitűnnek. III. Diszérem oly iparosok számára, kikakor igényeinek és a külfölddel való versenyképesség feltételeinek megfelelő ipartelepet (gyár, műhely) alapítottak s annak helyes vezetése folytán versenyezni képesek. IV. Diszérem oly iparosok számára, kik iparukat művészi irányban fejlesztik és e tekintetlien figyelemreméltó sikert ké­pesek felmutatni. V. Diszérem oly kereskedők, vagy magánosok, társulatok, intézetek és más erkölcsi testületek számára, kik a hazai származású iparcikkek pártolása és terjesztése révén kiváló érdemeket szereztek. Pályázatra minden Magyarországon iparteleppel hlró egyén jogosítva van. A pályázók a bélyegtelen pályázatot az egyesület igazgató­ságához 1936 junius 6-án, d. e. 12 óráig nyújtsák be. A pályázati iratban mindazokat az adatokat, illetőleg bizo­nyítékokat részletesen sorolják fel, melyek igazolása az érem elnyeréséhez szükséges Az igazoló okmányoknak hiteleseknek kell lenniük és ha mutatványtárgyakat küldenek be. azt igazolni kell, hogy a pályázó azoknak a készítője. A pályázathoz az ipartelep pontos leirása (nevezetesen an­nak rövidre fogott története, felszereléseinek, gépelnek som­más összefoglalása s a főbb adatok, stb.) is melléklendők. Az érmek számarányára nézve mértékadó az. Igazgatóság­nak az a határozata, hogy évenként az egy aranyérmen felül még mintegy 5—10 ezüst és mintegy 10—20 diszérem adható ki. Az aranyéremmel kitüntetett telepeknek a közgyűlésen való ismertetése kötete». B) Művezetők, alkalmazottak és' munkások érme. Miután az ipar előmenetele nagyrészt az alkalmazottak és a munkásosztály jelességétől függ, az Országos Iparegyesüleí céljául tűzte ki a művezetők, ipari alkalmazottak és a munká­sok szorgalmának és előretörekvésének fokozását is. E célra az egyesület jutalmazó elismerésben akarja része­síteni azokat a gyárigazgatókat, osztályvezetőket, gyári mű­vezetőket, gyári előmunkásokat, alkalmazottakat, kézműves- segédeket és kiválóbb gyári munkásokat, kik hosszabb ideig egy munkaadónál dolgozván, szorgalmas és buzgó magavisele-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék