Magyar Ipar, 1937 (58. évfolyam, 1-4. szám)

1937-05-05 / 1. szám

] LVIII. kötet. ______________________Budapest, 1937. május 5.________________________L_ szám. MAGYAR IPAR »IPARÜGYEK« — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET LAPJA Az Iparegyesület tagjainak tagsági Felelős szerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Országos Iparegyesület dijukért jár. DÁLNOKI-KOVÁTS JENŐ Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 4, Telefon: A. 1-226-75 és 1-212-75. Érempályázaf. Az Országos Ipatregyesület elnöksége az alább következő érmekre hirdet pályázatot: A) Diszérmek önálló iparosoknak. I. Diszérem oly iparosok számára, kik gyakorlati működé­sűk által1 a hazai ipar előmenetelét mozdították elő. Az aranyéremre pályázni nem lehet, mert az erre érdemes telepet minden évben maga az igazgatóság szemeli ki. Aranyérmet egy-egy évben rendszerint csak egyet ad ki az igazgatóság. II. Diszérem oly iparosok számára, kik a rendszeres mü- vesiparbian (kézművesség) ipari jelességük által kitűnnek. III. Diszérem oly iparosok számára, kik a kor igényeinek és a külfölddel való versenyképesség feltételeinek megfelelő ipartelepet (gyár, műhely) alapítottak s annak helyes vezetése folytán versenyezni képesek. IV. Diszérem oly iparosok számára, kik iparukat művészi irányban fejlesztik és e tekintetben figyelemreméltó sikert ké­pesek felmutatni. V. Diszérem oly kereskedők, vagy magánosok, társulatok, intézetek és más erkölcsi testületek számára, kik a hazai származású iparcikkek pártolása és terjesztése révén kiváló érdemeket szereztek. Pályázatra minden Magyarországon iparteleppel biró egyén jogosítva van. A pályázók a bélyegtelen pályázatot az egyesület igazgató­ságához 1937 május 22-én déli 12 óráig nyújtsák be. A pályázati iratban mindazokat az adatokat, illetőleg bizo­ny itéko kát részletesen sorolják fel, melyek igazolása az érem elnyeréséhez szükséges Az igazoló okmányoknak hiteleseknek kell lenniök és ha mutatványtárgyakat küldenek be. azt igazolni kell, hogy a pályázó azoknak a készítője. A pályázathoz az ipartelep pontos leirása (nevezetesen an­nak rövidre fogott története, felszereléseinek, gépeinek som­más összefoglalása s a főbb adatok, stb.) is melléklendők. Az érmek számarányára nézve mértékadó az igazgatóság­nak az a határozata, hogy évenként az egy aranyérmen felül még mintegy 5—10 ezüst és mintegy 10—20 diszérem adható ki. Az aranyéremmel kitüntetett telepeknek a közgyűlésen való ismertetése kötelező. B) Művezetők, alkalmazottak és munkások érme. Miután az ipar előmenetele nagyrészt az alkalmazottak és a munkásosztály jelességétől függ, az Országos Iparegyesület céljául tűzte ki a művezetőik, ipari alkalmazottak és a munká­sok szorgalmának és előretörekvésének fokozását is. E célra az egyesület jutalmazó elismerésben akarja része­síteni azokat a gyárigazgatókat, osztályvezetőket, gyári mű­vezetőket, gyári előmunkásokat, alkalmazottakat, kézműves- segédeket és kiválóbb gyári munkásokat, kik hosszabb ideig egy munkaadónál dolgozván, szorgalmas és buzgó magavisele­tük által, vagy a közvetlen felügyeletük alatt levő munkások­nak, vagy tanulóknak okszerű vezetése vagy oktatása álltai a hazai ipar körül érdemeket szereztek. Nők is pályázhatnak, va­lamint azok is, kik a múlt években már pályáztak, de kitün­tetést nem kaptak. A jutalom ezüst- és bronzérem és azzal járó elismerő okmány. A pályázaton, amely nem áll egyébből, mint egy egyszerű, bélyegtelen levélből, a pályázó munkaadója felsorolja az illető munkásnak jutalmazására méltó jeles tulajdonságait. (A pá­lyázat mellé kell csatolni a kitüntetésre ajánlott pályafutásának rövid leírását.) A pályázatok benyújtásának határideje 1037 május 22, déli 12 óra. Ösztöndíjak A Hungária Hírlap Nyomda Bt. Bródy Zsigmond-jutalma. 150 pengő jutalom betűszedő segéd jutalmazására. Pá- lyázhatik minden betűszedő gyakorlatban kivitt munkáival. A pályázók munkái név- és cimjelzéssel 1937 május 22-ig nyújtandók be az Országos Iparegyesület irodájában (VI., Gróf Zichy Jenő-ucca 4). Kner Izidor tamilmányuti öszíiindij-alapitvány 250 pengő könyvnyomdász, nyomdai tervező, könyvkötő, munkás, tisztviselő vagy iparos utazási ösztöndijára. Pályá­zatok rövid életleirással esetleg kivitelezett munkákkal együtt 1937 május 22-ig nyújtandók be az Országos Iparegyesület irodájában (VI., Gróf Zichy Jenő-ucca 4.). Bővebb felvilágo­sítások ugyanott. Telefon: 1226—75 és 1212—75. Az Országos Iparegyesület által' kezelt több iparos ösztön­díjak kamatai a korona romlásánál fogva oly kis összeget tesz­nek ki, hogy ezeknek kiadása a kitűzött célt nem szolgálná, ezért csak az alapítványokat soroljuk fel hálás kegyelet­tel : Szabóky Adolf-ösztöndíj, Matlekovits Sándor-jute-lomdij, Haus'zmanin Alajos-üsztöndij, Czettel Gyula-ösztöndíj, Pos­ner Károly Dajos-ösztönidij, Walser Ferene-alapitvány, Bachinieh Károly-alapítvány, Gerbeaud Bmil-alapítvány, Kovács Lajos-jutalom, KoUerich-alapítvány, Glück Fri­gyes-ösztöndíj, Koszillkov Márk-alapítvány, Wolfner Lajos- alapitvány, Vlkár Béla-aliapitvány, Holzer Sándor-alapit- vány, Lukács József-alapitvány, Ghdezy-féle-alapitvány, Neu- schloss Marcel-alapitvány, dr. Helvey Tivadar-aliapitvány, Herz Viktor-alapitvány, Thék Endre-alapitvány, Gombó- és Margulits- alapitvány. KÉSZÜLJÜNK ! ORSZÁGOS KÉZMŰVESIPARI KIÁLLÍTÁS Aranykoszorus mesterverseny 1937 SZEPTEMBER 2-20. BUDAPEST A kiadásért felelős: DÁLNOKl-KOVÁTS JENŐ. Kiadótulajdonos: AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET. Europa Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság. Igazgató Sohmidek Tibor dr., Bu dapest, VI., Ó-ucca 12.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék