Magyar Katonai Közlöny, 1923 (11. évfolyam)

A katonai Mária Terézia-rend: Spondalungai Metz Rudolf altábornagy. Írta: Csaszkóczy Emil

334 CSASZKÓCZY EMIL nőm a legénység nemzeti érzésű lelkesedését, mellyel önzetlenül és önfeláldozóan sorakoztak a Magyar Lobogó alá. «Fogadják mindnyájan részemről búcsúzóul a legmelegebb «Isten Hozzád»-ot ; a Mindenható áldja meg hazafias munkálkodá­sukat és fordítsa azt Hazánk javára. Belitska s. k. honvédelmi miniszter.» A KATONAI MÁRIA TERÉZIA-REND. (Folytatás.) A világháború hősei. Spondalungai Metz Rezső altábornagy. Irta : Csaszkóczy Emil. S ZÜLETETT 1861 május 11-én a csehországi Budweisban, ahol — a későbben, mint nyug. vezérőrnagy elhúnyt — atyja, nemes Metz Sándor azidőben állomásozott. Mint régi katonacsalád gyer­meke, a katonai pályára neveltetett és tanulmányait a st.-pölteni katonai kollégiumban, a morvafehértemplomi katonai főreáliskolá­ban és a bécsújhelyi akadémián végezte s 1879 augusztus 18-án a cs. és kir. 32. gyalogezredhez lett felavatva. A volt budapesti házi­ezred kötelékében megszakítás nélkül 24 éven át szolgált és mint szá­zados 1901-ben a katonai érdeméremmel lett kitüntetve. 1903. novem­ber 1-én őrnagyi előléptetésével egyidejűleg a szolnoki 68. gyalogezred­hez helyezték át, 1905-ben pedig a szintén magyar 23. tábori vadász­zászlóalj parancsnokává nevezték ki. 1909 május 1-ével alezredessé lépett elő, ugyanazon évben a katonai érdemkeresztet kapta meg és 1911 május 1-én az ezredesi rendfokozatot érte el. Ez év őszén a győri 19. cs. és kir. gyalogezred parancsnokává nevezték ki. Az 1914. évi mozgósításkor az istriai tengerparton állomásozó 19. ezred a hadiállomány fölvétele céljából kiegészítő kerületének székhelyére tért vissza, majd a pozsonyi V. hadtest kötelékében végigküzdötte az első orosz-lengyelországi és nyugatgaliciai harcokat. 1914 október 14-én Metz a cs. és kir. 23. gyalogdandár parancs­nokává lett kinevezve és a krakkói I. hadtest kötelékében az ivángorodi harcokban szerepelt, majd dandára a VI. hadtestbe sorolva, már mint vezérőrnagy a nyugatgaliciai harcokban, a dicső­séges gorlicei áttörésben és a Brest-Litovskra irányuló győzelmes offenzívában tűnt ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék