Magyar Katonai Szemle, 1931 (1. évfolyam, 1. negyedév)

ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK - A tüzérség a világháborúban. Írta: Riedl Lajos ny. altábornagy

ÁLTALÁNOS KATONA! KÖZLENEKYEK Szerkeszti: Csaszkóczy Emil A TÜZÉRSÉG A VILÁGHÁBORÚBAN 1 A Magyar Katonai Közlöny 1930. évi 6—12. füzeteiben a fenti címmel hosszabb tanulmányomat közölte, amelyben a monar­chia tüzérségének a világháború kezdetén való szervezése s a háború folyamán való fejlődésének ismertetése után, a tüzérség tél­adataival és ezek megoldási módjával foglalkoztam. A tüzérségnek a támadásban való szereplésére fektettem a súlyt, inert célom az volt, hogy a tüzérséget illetően a döntésre szükséges feltartózhatatlan len­dület felélesztéséhez hozzájáruljak. E törekvésemet a tüzérség alkal­mazására a világháborúból vett példákkal és azok megbeszélésével igyekeztem élénkíteni. A következőkben a világháborúból még egy pár nagyobb tá­madásunk tüzérségi végrehajtását óhajtom megbeszélni. A Lovcen bevétele 1916 január havában A Lovcen-hegynek a régi monarchia csapatai által 1915. jan. 8—11.-ig történt elfoglalása a hadtörténelem leghatalmasabb vállal­kozásai közé tartozik és merész megtervezésében méltán állitható egy sorba Hannibal és Napoleon alpesi átkelésével. Tüzérségi szem­pontból ez a vállalkozás a nehéz és legnehezebb tüzérségnek a rendkívül nehéz terepen való alkalmazása, úgyszintén az 1300— 1700 m.-rel magasabban fekvő célok ellen a tengerről való együtt­működés miatt is igen tanulságos. A hadsereg-főparancsnokság 1915. decemberében — Szerbia le­verése után — ugy határozott, hogy a délre előrenyomuló had­seregnek jobb szárnyán levő »Fekete hegyek országát« elfoglalja, ez által a montenegrói hadsereget leveri, úgyszintén a szerb had­sereg idemenekült részeinek újból harcképes állapotba való helye­zését az elvesztett haza közvetlen közelében is megakadályozza. 1 1 külön rajzmelléklettel 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék