Magyar Katonai Szemle, 1931 (1. évfolyam, 3. negyedév)

ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK - Az 1918. június 15-i osztrák-magyar és az októberi olasz támadás. Írta: Riedl Lajos ny. áll. altábornagy

RIEDL: AZ 1918. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR ÉS" OLASZ TÁMADÁS 21 hogj' valójában mi a hadászat és ezzel helyreállítsuk a közvéle­ményben a hadászat és harcászat közötti helyes egyensúlyt. Le kell vetkőztetnünk a hadászatról azt a titokzatos leplet, amibe különösen a világháború előtt volt beburkolva és be kell mutatnunk, be kell bizonyítanunk, hogy a hadászat nem egy álom­világban élő felhőtologató valami, nemcsak hűséges bajtársa, de gon­dos édesapja is a harcászatnak és minden törekvése oda irányul, hogy a harcászatot győzelemre segitse. vitéz Magyarosy Sándor vkszt. őrnagy. AZ 1918. JUNIUS 15.-I OSZTRÁK-MAGYAR ÉS AZ OKTÓBERI OLASZ TÁMADÁS (Folytatás.) 1 A támadás tervének és keresztülvitelének megítélése tüzérségi szempontból. E LTEKINTVE ama hadászati és hadműveleti megfontolások­tól, melyeket a junius 15-én megtörtént támadás kiváltotjt, igyekezetem oda irányul, hogy tüzérségi szempontok figye­lembevételével és térkép (1:200.000) alapján határozzam meg ama területeket, melyek a legalkalmasabbaknak látszanak arra, hogy azokból az olasz arcvonal szándékolt áttörése, illetve felgöngyölitése megindittassék. A következő követelményeknek kell elsősorban megfelelni: a legfontosabb támpontok ellen összpontosított, lehetiőleg átkaroló tö­meghatás; az egész támadósávban számos jókarban lévő és kedvezően megoszló ut a tüzérség összevonása és utánvonása céljából; a célok legpontosabb felderítése; jó megfigyelési viszonyok messze az ellen­ség területébe; gazdag és állandóan működő összekötő hálózat; stb. Az emiitettek figyelembe vételével a következők adódnak: a) A Garda tó mindkét oldalán (keletre az Etsch-ig) elterülő támadási terület. Arctámadás egy kb. 50 km mély, részben sürü 1 A cikk első része a juniusi füzetben jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék