Magyar Katonai Szemle, 1935 (5. évfolyam, 3. negyedév)

ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK - A 23. gyalogdandár harctevékenysége Gorlicénél. Írta: vitzéz Metz Rezső ny. altábornagy

VITÉZ METZ: A 23. GYALOGDANDÁR GORí.IGÉNÉL 23 lia harckocsijaink is vannak, melyeknek itt igen jó hasznukat ve­hetjük. 5. A csapat kiadós támogatás mellett szívesen támad, de ha ezt nélkülözi, éppen a nehéz viszonyok miatt sokat szenved és igy er­kölcsi értéke erősen lehanyatlik. Forrásmunkák: Németh József vkszt. alezredes: »Harcászati tapasztalatok a világhá­borúból«. Tövisházi Ferjentsik Ottó gytbk.: »Harcászat. I. rész.« Doberdói Breit József ny. altbgy.: »Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb­montenegrói hadjárat. A 23. GYALOGDANDÁR HACTEVÉKENYSÉGE A GORLICEI ÁTTÖRÉSNÉL krakkói 23. gyalogdandár, melyei mint vezérőrnagy vezényel­tem. a 24. gyalogdandárral együtt a cs. és kir. 12. gyalog­hadosztályt képezte, melynek parancsnoka Kestranek Pál al­tábornagy volt. Ez a 12. gyaloghadosztály és a m. kir. 39. honvéd gy alogh a do s z t á 1 y — utóbbi Hadfy Imre altábornagy parancsnoksága alatt — a cs. és kir. VI. hadtestet képezte, parancsnoka Straussenburgi Arz Arthur altábornagy. A 23. gyalogdandárhoz az 56. gyalogezred négy zászlóalja tartozott (kiegészítő kerülete Wadowice), parancs­noka Mollinary Ede ezredes és a 100. cs. és k. gyalogezred (kiegészítő kerülete Teschen) három zászlóalja, parancsnoka Latinik Ferenc Az egész hadtest 1915 április végén tartós állásban feküdt Stasz­kówa—Pustki magaslat—Gorlice—Sekowától délnyugatra fekvő kör­zeLben, dandárom Riedl Lajos ezredes tüzérségi csoportjával neve­zetesen Gorlice-vel és a Ropa folyó mindkét partján fekvő szomszé­dos magaslatokkal szemben. E körzetben dandárom nehéz és véres harcokat élt áf, igy pl. február 24-én egy önálló rohamot Gorlice és Sekowa temetőire, me­lyeket elfoglaltam, míg este tulerős orosz ellentámadásra ismét ki­ürítettem, továbbá, nagyobb keretben tervezett, sajnos eredmény­telen támadásokat március 9-én és 18-án és egyéb harcokat. Április 24-én jutott legelőször tudomásomra, hogy erős német hadsereg közeledik vasúton nyugatról és annak kötelékében a VI. hadtest egy nagyszabású és széles területre tervezett általános táma­dásban fog résztvenni a nyugatgaliciai orosz állások ellen. vitéz Holéczi] Ödön. ezredes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék