Magyar Könyvészet, 1869 (1-12. szám)

1869-01-01 / 1. szám

Magyar könyvészet Teljes jegyzéke a Magyarországban újonnan megjelenő' könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek- és műtárgyaknak; valamint a nevezetesebb külföldi müveknek. Közli AIGNER és RAUTMATVT4 könyvkereskedése Pesten (váci-utca 18. Nemzeti szálloda.) 1869. Jannárhó. 1. szám. A „Magyar könyvészet“ minden hó végén jelenik meg; ára egész évre 1 frt. Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók. „Magyar könyvészet.“ Ezen cim alatt adnak ki az alólirottak 1869. januártól fogva ren­des havi könyvészetet, melynek tartalma következő lesz: 1. az újonnan Magyarországban — bármily nyelven—megjelenő irodalmi és művészeti termékek lehetőleg teljes címjegyzéke; 2. a nevezetesebb külföldi müvek fölsorolása; 3. a magyar hírlapokban szétszórva megjelenő maradandóbb becsű cikkek összeállítása ; 4. apróbb irodalmi hírek: personaliák, készülődő müvek fölemli- tése, megjelent bírálatok rövid kivonatai stb. Irodalmunk barátai az irodalom mozzanataira nézve eddigelé a hírlapokban, de többnyire csak mellékesen és futólagosán történő megemlítésekre voltak szorítkozva, melyek a roppant tárgyhalmaz miatt vajmi könnyen mosódtak el, vagy egészen ki is estek emlékezetökből. Föladatunkul tűztük tehát ki, irodalmunk barátainak havonkint összegyűjtve nyújtani mindazt, a mi az irodalomra vonatkozik. Ezen célunkat azonban csak a lehető legnagyobb teljesség által érhetjük el, és azért fölkérjük ezennel az író-, nyomdász-, könyv- és hírlapkiadó urakat, hogy f. é. januárhó elejétől megjelent és ezentúl megjelenendő kiadványaikat egy példányban bér­mentve hozzánk beküldeni szíveskedjenek. .A „Magyar könyvészet“ minden hó végén egy nagynyol- cadrétti ivén jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 1 frt. Előfi­zetéseket minden könyvárus fogad el. Irodalmunk érdekében ajánljuk ezen vállalatot minden iroda- lombarát pártfogásába. Pest, 1869. januárhó 31. Aigner és Rautmann könyvkereskedése. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék