Magyar Könyvészet, 1870 (1-10. szám)

1870-01-01 / 1-2. szám

Magyar könyvészet. Teljes jegyzéke a Magyarországban újonnan megjelenő könyvek-, folyóiratok-, hírlapok- és térképeknek. Közli AIG-ЫЕВ. LAJOS könyvkereskedése PESTEN, (váci-utc;a iH. Nemzeti szálloda.) 1870. Január—Március 1. 2. szám. A rMAGYAK Könyvészet“ évenként tizszer jelenik meg; ára egész évre 1 frt. Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók. I. Uj magyar könyvek.*) (Megjelentek jan. 1— márc. 31-ig.) Ábray Károly. Magyarország 1848—49-ben. Regényes korrajz ; 4 kötet. Pest, 1870. RáthMór. 8-r. 200, 233, 228 és205 1. . 4 frt. Áldor Imre. Kossuth Lajos, mint a magy. nép vezére és tanítója. Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. 8-r. 158 1 ...........................1 frt. B ánhegyi István és Dr. Emericzy Géza. Közép és felső népiskolai tankönyv olvasmányokkal. 2. jav. kiadás. Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. 8-r. 198 1................................................................. 50 kr. B árány Ignác. Magyarország története elbeszélésekben. Csa­ládi és iskolai olvasókönyv. Pest, 1870. Lauffer Vilmos. N. 8-r. II. és 140 1............................................................................ 70 kr. Bartalus István. A magyar egyházak, szertartásos éneklő a XVI és XVII. században. Pest, 1870. Eggenberger Férd. bízom. N. 8-r. 184 1. . . ........................................................1 frt. 20 kr. E czim alatt is : Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály köréből. VIII. szám. Beniczky Irma. A nők hivatása. Pest. 1870. Heckenast Gusztáv 8-r. VIII. és 238 1....................................................... 1 frt. 20 kr. Berg haus-Gönczy. Europa fali abrosza. Wandkarte von Europa. Maasstab 1-4,000,000. 9 lap magyar-német szöveggel. Gotha ésBécs 1870. Justus Perthes. 2 frt. 85 kr. Vászonra felhúzva <3 frt. 96 kr. Borza Nándor. Szavalókönyv. Elemi iskola és házi használatra. Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. 12-r. 98 és 2 1..................30 kr. G ohn L. F. Fogorvosi vezérfonal. Egy rövid, népszerű útmuta­tás a fogak megfelelő ápolására stb. Pest, 1870. Lampel Róbert bízom. k. 8-r. 32 1.............................................................................. 30 kr. Degré Alajos. A nap hőse. Regény. 2 kötet. Pest, 1870. Rátb Mór. 8-r. 200 és 185 1..............................................................2 frt *) Hogy e rovat minél teljesebb legyeu : fölkérjük a szerző, kiadó és nyomdász ura­kat, hogy kiadványaiknak egy-cgy példányát küldjék be, miután a könyvészeti hitelesség okáért csak a színről színre látott könyvek vétetnek föl közlönyünkbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék