Magyar Könyvszemle, 1880 (5. évfolyam, 1-6. szám)

Thallóczy Lajos: Petőfi Sándor könyvtára 211–217

210 Petőfi Sándor hátrahagyott kéziratai és könyvtára. széttépett papírszeletek között általam felfedezett »Egész világ a harczmezőn« kezdetű hét versszakból, huszonnyolcz sorból álló, rajzónnal irt költeménye, egy nagy negyedrét ivén ; továbbá a 3. szám alatti »Nevezetes a tennapi napom« kezdetű költe­ménye a Petőfi-féle összes kiadásokból kimaradtak. Az első a »Vasárnapi Újság« folyó évi aug. számában közöltetett elő­ször; valamint a 62-ik szám alatt jelzett czím nélküli szinmű töredék is kiadott prózai dolgozataiból hiányzik, s az szintén a »Vasárnapi Újság« f. é. aug. számában lett először bemutatva a közönségnek. íme ezen felsorolt 78 szám alatt adattak át a könyvtárnak Petőfi Sándornak részint saját kézírásai, részint kéziratok, levelek, nyomtatványok, rajzok és másnemű tárgyak. Az ő kézírásai azon­ban megjelent költeményeinek csak kisebbik részét ölelik fel, mert a könyvtár örökségébe jutott eredeti kézirat csak 281 költeményt tartalmaz, s 500 költeményének kézirata, hihetőleg vagy meg­semmisült, vagy talán egyeseknél szétszórva ereklyeként őriztetik. II. PETŐFI SÁNDOR KÖNYVTÁRA. A »Magyar Országos Levéltár«-ban most folynak az egyes szakosztályok rendezési munkálatai. A régi curiai levéltárhoz csatol­ják az 1850—1860-ig működött cs. k. törvényszékek törvénykezési iratait is. Ezek között néhány 1849-iki iratcsomó is van, mely a Pest­ről Debreczenbe menekülő magyar irányadó kormányférfiak, had­vezérek irományainak lefoglalásáról szóló tárgyalásokat tartal­mazza. Ezek között találta Kendelényi Ferencz, országos allevél­tárnok Petőfi Sándor könyveinek s egyéb lefoglalt Írásainak jegyzékét is. A rá vonatkozó tárgyalást eddig még nem találtuk meg, de így is a mint van végtelenül érdekes az irodalom-bará­tok előtt. Nem akarom a jegyzéket commentálni, tegyék nálam­nál hivatottabbak, csak annyit jegyzek meg, hogy az ugyanazon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék