Magyar Könyvszemle, 1894 (2. új évfolyam, 1-4. szám)

3. SZAKIRODALOM - SCH. GY. A schlägli magyar szójegyzék 86

SP Szakirodalom. adásnak már csak a czímét sem ismerjük s így annál nagyobb becsben kell tartanunk a boroszlói unikumot, annál nagyobb köszönettel tartozunk az akadémiának, hogy azt ily jó kiadásban adta vissza az irodalomtörténetnek. TD a... A schlägli magyar szójegyzék. A XV. század első negyedéből. Az eredeti kéziratból közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta, Szamota István. (A szójegyzék fény­képével) Ara 2 frt. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1894. 8r. 114 lap és 12 lap fénykép. Magyar nyelvemlékeink sorozatát érdekes darabbal gyara­pította az a felfedezés, melyet a schlägli premontrei rendház könyvtárnoka, dr. Vielhaber Gottfried 1890-ben tett, midőn a vezetése alatt álló könyvtár kéziratait lajstromozva, azok között egy középkori latin-magyar szótár töredékeire bukkant. A becses töredék egy kódex függelékét képezte, melynek korát magából a szövegből az 1420 és 1438 közti évekre lehet tenni; e kódex latin szótárt, ü. n. hortulariumot tartalmaz latin magyarázatokkal, s egyes szavaknál a magyar kifejezést is adja. tehát 130 magyar szavával szintén a tekintélyesebb magyar nyelvemlékek közé soro­zandó: de terjedelemre is. érdekességre is sokkal felette áll a függelékül hozzá csatolt 7 levélnyi latin-magyar vocabularium, mely, mint helyesírásából megállapítható, azt korra is mintegy másfél évtizeddel megelőzi. Ez a lelet azért is érdekes, mert úgyszólván szakasztott mása a beszterczei szószedetnek, mely vele majdnem egy időben került napvilágra. Ennek a szószedetnek korát ismertetője, Finály Henrik a XV. század végére tette, de Tagányi Károly a Századok múlt évi folyamában kimutatta, hogy az a XV. század első negyedéből származik. Tehát körülbelől egykorú a schlägli szójegyzékkel, s e kettő és a Hortularium nyelvemlékeink sorában korra nézve köz­vetlenül a halotti beszéd és a königsbergi töredék után következnek. Szamota István fiatal tudósunk volt az első, kinek alkalma nyilt a schlägli szójegyzéket a helyszínén tanulmányozni, s ő reá várt a feladat, hogy azt az akadémia kiadásában a tudományos világnak bemutassa. Hogy a bemutatás méltó legyen a felfedezés jelentőségéhez, arról gondoskodott az akadémia bőkezűsége s lelkes főtitkárának, Szily Kálmánnak kiváló tudományos érzéke. Mint a beszterczei szószedetről, úgy ez újonnan felfedezett nyelvemlékről is teljes fényképmásolatot kaptunk kezünkbe, mely a mai technika hűségével és pontosságával állítja szemünk elé az eredeti kézirat hasonmását. E kézírat 7, mindkét oldalon beirt papirlevélből áll, kétféle minuskula-irással; a latin szójegyzék nagyobb s erősebb barátgót betűkkel van írva, s az egyes latin

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék