Magyar Könyvszemle, 2014 (130. évfolyam, 1-4. szám)

2014 / 4. szám - Vörös Boldizsár: Történelemhamisítás, propaganda, sajtó. Illés Béla két kitalációja az általa szerkesztett újságokban 1944-1948 között

VÖRÖS BOLDIZSÁR Történelemhamisítás, propaganda, sajtó Illés Béla két kitalációja az általa szerkesztett újságokban 1944—1948 között A II. világháborúban a szovjet oldalon tevékenykedő magyar kommunistáknak a magyar katonákat és a lakosságot megcélzó németellenes propagandájában felhasznált legfontosabb történelmi hagyományokhoz: a Rákóczi-szabadságküz- deleméhez és az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcéhoz kapcsolódott Illés Béla1 két kitalációja, amelyek különböző változatai az író által szerkesztett, 1944—1945-ben kiadott Magyar Újság és az 1945-1948 között megjelentetett Uj Szó hasábjain láttak napvilágot.2 Illés már a Magyar Újság szeptember 26-i számában közzétette a Rákóczi- szabadságharccal kapcsolatos kitalációját tartalmazó Pásztortüzek a Kárpátok ormain című írását.3 E szerint Rákóczi, miután elmenekült bécsújhelyi fogságá­ból, segítségért fordult I. Péter orosz cárhoz, aki Krakkóba 36 orosz tüzértisztet, 7000 aranyat és egy díszruhát küldött neki. A szabadságharc vezetője Magyar- országra visszaindulására készülődve pedig megüzente a Kárpátok népének: „Gyújtsatok tüzeket, hogy a szabaditó sereg lássa az utat!” A cikkíró azt állította, hogy Rákóczi szeptember végén kelt át a Vereckei szo­roson, majd a Vörös Korcsma nevű épületben szállt meg, ám éjszaka „vasas né­metek vették körül a Vörös Korcsmát. A 36 orosz tüzér ágyuk nélkül is keményen harcolt. Egy szálig elestek a magyar szabadságért.” A szöveg szerint Rákóczinak sikerült elmenekülnie ellenségei elől, majd az erdőben találkozott Esze Tamással és katonáival, akikről Esze ezt mondta neki: „mi a magyar szabadság harcosai va­gyunk!” Ezután a mozgalom vezére „Esze partizánjai élén” Munkács felé vonult. A továbbiakban Illés azt állította: „Rákóczit eladták az urak. Eladták a magyar nép ősellenségének, a németnek. Hét esztendei harc után a Vereckei szoroson át örökre elhagyta az országot [...] De a nép még ma is estéröl-estére teljesiti a pa­1 Illés Béláról újabban I. pl. von Ki.imó, Árpád, 'A Very Modest Man', Béla Illés or How to Make a Career through the Leader Cult = The Leader Cult in Communist Dictatorships, Stalin and the Eastern Bloc, Ed. by Balázs Apor, Jan C. Behrends, Polly Jones, E. A. Rees, New York, Palgrave Macmillan, 2004, 47-62. 2 A Magyar Ujságtó\ és az Uj Szóról lásd például A: Uj Szó története, Összeáll., szerk. Gyáros László, Budapest, Lapkiadó Vállalat, 1977.; Illés Béla, „ Magyar Újság" - Új Szó ” = Uö, Ahogy a kortárs látta, Cikkgyűjtemény, Budapest, Szépirodalmi, 1961,227-231.; Lévai Béla, Vízválasztó, H. n., Magyar Zsebkönyv Kiadó, 1985 (Újságíró Könyvtár I), passim. 3 11 lés Béla, Pásztortüzek a Kárpátok ormain = Magyar Újság, 1944, 21. sz., szeptember 26., 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék