Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1945. január-szeptember (1-122. szám)

1945-03-17 / 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 3 .Jfcv 1945. március 17, bombát Moszkvában, 1945. évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény 6. pontjában vállalt kötelezettség teljesítéseként az Egyesült Nemzetek területéről Magyaroyszág területére szállított vagyontárgyaknak visszaszolgáltatása tárgyában a következőket rendeli: 1. §■ Á törvényhatóság első tisztviselőjénél min­denki köteles 10 nap alatt bejelenteni a Szovjet Uniónak, valamint Csehszlovákiának, Jugo­szláviának, az összes Egyesült Nemzeteknek állami vagy társadalmi és szövetkezeti szerve­zeteinek, vállalatainak, intézményeinek, egyes polgárainak tuljadonát képező azon értékeket és anyagokat, valamint gyárait és üzemek felszerelését, mozdonyokat, vasúti kocsikat, traktorokat, gépkocsikat, történelmi műemléket, múzeumi értéket, általában mindazokat az értékeket és anyagokat, amelyeket az Egyesült Nemzetek területéről szállítottak Magyarország területére. 2. §. Á bejelentésnek tartalmaznia kell az 1. §-b$in irt vagyontárgy pontos körülírását, a bejelentő nevét és lakhelyét, a bejelentett vagyontárgy őrzési helyét, valamint annak körülírását, hogy a bejelentett vagyontárgy honnan származik és miként került a bejelentő birtokába. 3. §. A bejelentő köteles a bejelentett vagyon­tárgyat gondosan megőrizni és épségben tar­tásáról gondoskodni. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője a be­érkezett bejelentéseket a külügyminiszterhez ter­jeszti fel, egyben gondoskodni tartozik a nem megfelelően elhelyezett vagyontárgyak elhelye­zéséről és megőrzéséről. 5. §■ Minden közület és közintézmény (vasút, posta, muzeum, stb.) vezetője köteles az 1. §-ban irt vagyontárgyakat közvetlenül a külügy­miniszternek 10 nap alatt bejelenteni. A beje­lentés tartalmára a 2. § az irányadó. 6. §• Minden közhatóság köteles a hivatalos tudo­mása szerint az 1. § alá eső, elhagyott vagyon­tárgyakról a külügyminiszternek haladéktala­nul jelentést tenni. Amennyiben, az ilyen beje­lentést tevő közhatóság nem azonos a terü­letileg illetékes törvényhatósággal, a bejelen­tést teljesítő hatóság köteles a bejelentés máso­latát egyidejűleg megküldeni a területileg ille­tékes törvényhatóság első tisztviselőjének, aki az • elhagyott vagyontárgy biztonságba helye­zéséről és megőrzéséről gondoskodni tartozik. 7- §- , Lopásnak tekintendő és a Btk. 339. §, ilí. az 1908. évi XXXVI. te. 48—49 §-ai szerint büntetendő az, aki a jelen rendelet 1. §-ábau irt bejelentési kötelezettségének szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 8. §• Sikkasztásnak tekintendő és a Btk. 359. §-a szerint büntetendő az, aki a jelen rende­let 1. §-ában irt, birtokában vagy birlalatában levő dolgot jogtalanul eltulajdonítja, elzálogo­sítja vagy a 3. §-bán irt őrzési és gondozási kötelezettségét nem teljesiti. 9. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Debrecen, 1945. évi február hó 28. napján. Miklós Béla s. k. miniszterelnök. Az Uleiilep.es nemzeti kormány 528/1945. M. E. számú rendeleté a német tulajdonban álló vagyontárgyak forgalmának korlátozása és záP alá vétele tárgyában. Az ideiglenes nemzeti kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január hó 20. napján megkötött fegyverszüneti egyez­mény 8. pontjának végrehajtásaként a követ- kezöket rendeli; 1- §• Magyarország területén található minden ingatlan és ingó vagyont — beleértve az értékekét, készpénzt, követeléseket —, amely a német államnak, német állampolgárnak vagy oly személynek képezi tulajdonát, aki Német­ország területén vagy Németország által meg­szállt területen állandó jelleggel lakik, az országból kivinni nem szabad. Az előző bekezdésben felsorolt vagyontár­gyakat sem kisajátítani, sem élők közötti vagy halálesetre szóló jogügylet utján más személyre átruházni nem lehet. 2- §­Mindenki köteles az 1. §-ban felsorolt, bir­tokában vagy birlalatában lévő vagyontár­gyat a rendelet hatálybalépésétől számított 10 nap alatt a területileg illetékes pénzügy­igazgatóságnál Írásban bejelenteni. Minden hatóság köteles hivatalos tudomása szerint a területén lévő, 1. §-ban meghatáro­zott vagyontárgyakról kimutatást készíteni és azt a területileg illetékes pénzügyigazgatóság­nak megküldeni. A pénzügyigazgatóságok a beérkezett ki­mutatásokról a jelen rendelet életbelépésétől számított 20 nap alatt jelentést küldenek a j mi n i sz fcerelnö k s é g nek. Az 1. §-ban felsorolt összes vagyontárgyat zár alá kell venni. 3. §. A bejelentés, valamint a zár alá helyezés módját a pénzügyminiszter rendeleti utón szabályozza. f §• Sikkasztásnak tekintendő és a Btk. 359. §-a szerint büntetendő az, aki a rendeletben irt bejelentési kötelezettségének szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eleget nem tesz, aki az 1. §-ban irt vagyontárgy birtokában- tartását eltitkolja, vagy ahhoz másnak segít­séget nyújt. 5. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Debrecen, 1945. évi február hó 26-án. Miklós Béla s. k. miniszterein ö k. Az ideiglenes nemzeti kormány 529/1945. FI E. száma t emíeleíe a fasiszta politikai és katonai jellegű szervezetek feloszlatásáról. Az ideiglenes nemzeti kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1915. éri január hő 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény 15. pontjának teljésitéseképen a fasiszta politi­kai és katonai jellegű szervezetek feloszlatása tárgyában a következőket rendeli: 1- §• A magyar kormány feloszlatja a magyar területen lévő összes Hitlér-barát, vagy más fasiszta politikai, katonai jellegű szervezeteket, valamint az egyéb olyan szervezeteket, amelyek az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát folytatnak vagy folytattak, tekin­tet nélkül arra, hogy működésük alapszabály- szerű vagy attól eltérő volt-e. Az előző bekezdésben felsorolt szervezeteknek működést kifejteni tilos. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt irányzatú egyesülete­ket, szervezeteket vagy politikai pártokat a jövőben létesíteni tilos. 3. §. Az 1. §-bao foglalt politikád irányzat miatt a kormány feloszlatja a következő egyesüle­teket : 1. Antibolsevista Ifjúsági Tábor. 2. Baross Szövetség. 3. Emszó. 4. Etelközi Szövetség 5. Ébredő Magyarok Egyesülete. 6. Honszere­tet. 7. Kékek Clubja. 8. Keleti Arcvonal Baj­társi Szövetsége. 9. Kettőskereszt Vérszövet­ség. 10. Levente Egyesület. 11. Magyar Jövő Szövetség. 12. Magyar Országos Véderő Egye­sület (Move). 13. Magyar Élet Pártja. 14. Ma­gyar Megújulás Pártja. 15. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. 16. Magyar Nemzeti Szo­cialista Párt. 17. Magyar Tudományos Fajvédő Társaság. 18. Magyar Ügyvédek Nemzeti Egye­sülete. 19. Nemzeti Munkaközpont. 20. Nép­akarat Pártja. 21. Nyilaskeresztes Párt, Hun­garista mozgalom. 22. Országos Vitézi Szék. 23. Országos Nemzetvédelmi Bizottság. 24. Turul Szövetség. 25. Zsidókutató Intézet. 4. §. . Az 1. § alá tartozó pártok, egyesületek, társaságok, szövetségek stb. egyesületi vagyo­nát, pénzkészletét, iratait le kell foglalni és zár alá kell helyezni. 5. §. Minden törvényhatóság első tisztviselője köteles a 3. g-bari felsorolt és a törvényhatóság területén működő párt, egyesület, szövetség, szervezet vagyontárgyainak leltárba vételéről, pénzkészletének és iratainak, megőrzéséről, esetleg átszállításáról, valamint a helységek lezárásáról gondoskodni. A zár alá vételről felveít jegyzőkönyv, vala­mint a feloszlatott társaság alapszabályainak egy példánya a belügyminiszterhez haladók- taianul felterjesztendő. 6. §■ Ha a törvényhatóság első tisztviselője az első § alá tartozó olyan szervezet, párt, egye­sület vagy társaság létezéséről szerez tudo­mást, amely a 3. §-ban nincsen felsorolva, köteles azt haladéktalanul jelenteni a belügy­miniszternek, aki a feloszlatásra szükséges intézkedést megteszi. 7- §• Az 1921. évi III. te. 1. §-ában irt bűn- cselekményt követi el és az ott megjelölt büntetéssel sújtandó az, aki a jelen rendelet 3. §-ában felsorolt szervezetben működést fejt ki, vagy aki a jelen rendelet első §-ában meg­jelölt szervezet felállítását kezdeményezi. A bűnvádi éljárás lefolytatására a 81/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a értelmében a nép- biróság bír hatáskörrel. 8. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Debrecen, 1945. évi február hó 26-án. Miklós Béla s. k. miniszterelnök. Az ideiglenes nemzeti kormány 530/1345. M. E. számú rentisleie a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről. Az ideiglenes nemzeti kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január hó 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következő­ket rendeli : É §• Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadóvállalatok, könyvkereskedők, köz- és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában lévő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyó­irat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrá­zolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy az magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendő a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan el­mondott beszédei, fasiszta állampolitikát mél­tató tudományos színezetű müvek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű müvei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes poli­tikai jellegű kiadmányai vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2- §• Az 1. Sban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalombahozatala, terjesztése, külföldről behozatala tilos. 3. §• A fenti rendelkezésekhez képest a könyv* nyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék