Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1945. január-szeptember (1-122. szám)

1945-07-29 / 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1945, julius 29, vasárnap. — 89. szám. 18. §. 21. §. Az illetékátalány összege. (1) Az 1911 : I. törvénycikk nyolcadik címé­ben szabályozott meghagyásos eljárásban az eljárás, illetőleg a per tárgyának értékéhez képest az I. átalányösszeg : 500 pengőig 10 P 500 pengőn felül 1.000 „ 25 „ 1.000 „ 2.000 „ 50 „ 2.000 « „ 5.000 „ 75 „ a II. átalányösszeg : 500 pengőig 5 P 500 pengőn felül 1.000 „ 10 „ 1.000 „ „ 2.000 „ 15 „ 2.000 „ „ 5.000 „ 25 „ a III. átalányösszeg s 500 pengőig 30 P 500 pengőn felül 1.000 „ 60 „ 1.000 „ „ 2.000 „ 100 „ 2.000 „ w 5.000 „ 200 „ a IV. átalányösszeg : 500 pengőig 25 P 500 pengőn felül 1.000 „ 30 „ 1.000 „ „ 2.000 „ 60 „ 2.000 „ „ 5.000 „ 120 „ (2) A váltó, kereskedelmi utalvány, kötelező­jegy és csekk alapján indított s az 1911 : 1. törvénycikk kilencedik cimében szabályozott meghagyásos eljárásban az eljárás, illetőleg a per tárgyának értékéhez képest az I. átalányösszeg : 500 pengőig 30 P 500 pengőn túl 1.000 „ 60 „ 1.000 „ „ 2.000 „ 100 „ 2.000 „ „ 5.000 „ 200 „ a II. átalányösszeg : 500 pengőig 10 P 600 pengőn túl 1.000 „ 25 „ 1.000 M „ 2.000 „ 40 „ 2.000 „ „ 5.000 „ 50 „ a III. átalányösszeg : 500 pengőig 20 P 500 pengőn túl 1.000 „ 40 „ 1.000 „ „ 2.000 „ 60 „ 2.000 „ „ 5.000 „ 100 „ a IV. átalányösszeg : 500 pengőig 25 P 500 pengőn túl 1.000 „ 30 „ 1.000 „ „ 2.000 „ 60 „ 2.000 „ „ 5.000 „ 120 „ (3) A IV. átalányösszeg szempontjából mind az (1), mind a (2) bekezdés esetében az eljárás tárgyának értékén a fellebbezési értéket (1930. évi XXXIV. te. 24. §.) kell érteni. (4) Ha a felek a perfelvételre kitűzött határ­napon a tárgyalás megkezdésekor kijelentik, hogy bírói egyességet kívánnak kötni, az 1. és 2. §-ban meghatározott III. átalányösszeg helyett 5, 10, 15, illetőleg 25 pengőt kell az eljárás értékéhez képest leróni. Ha az egyesség a felek között nem jött létre, a felperesnek az alperes perbebocsátkozása előtt le kell rónia a III. illetékátalány további hiányzó részét is. V. FEJEZET. Az illetékekre vonatkozó egyes jogszabályok módosítása és kiegészítése. — Életbeléptetés. 19. §. A törvénykezési illeték alapjának és összegé­nek kikerekitése. (1) A százalékos törvénykezési illeték alap­ját százzal osztható pengős összegre kell fel­felé kikerekiteni. (2) A törvénykezési illeték összegét kerek pengős összegre kell felfelé kikerekiteni. 20. §. Rendkívüli illetékpótlék. A százalékos törvénykezési illeték után a rendkívüli illetékpótlékot (2.350/1945. M. E. számú rendelet 17. §, M. K. 36. sz.) is meg kell fizetni. Életbeléptetés. (1) A jelen rendelet rendelkezéseit alkal­mazni kell a rendelet életbelépése napjától kezdve keletkezett minden iratra és határo­zatra, tekintet nélkül arra, hogy az eljárást mikor tették folyamatba ; a rendelet IV. feje­zetében a törvénykezési illetékátalányra vonat­kozólag foglalt rendelkezéseket azonban csak az 1945. évi julius hó 31. napja után előter­jesztett meghagyás iránti kérelemmel megindi- tott eljárásokban lehet alkalmazni. (2) A jelen rendelet az 1945. évi augusztus hó 1. napján lép hatályba. Budapest, 1945. évi julius hó 25-én. Miklós Béla s. k. miniszterelnök. A helügymlnlsrier 20.178 1915/1. B. I. I. ssámu IiörresdeMö a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtó­termékek és filmek megsemmisítéséről szóló 530/1945. M. E. és 1.330/1945. M. E. számú rendelet végrehajtásáról. Minden vármegye alispánjának és minden tör­vényhatósági jogú város polgármesterének. Utasítom minden törvényhatóság első tiszt­viselőjét, hogy — amennyiben eddig intéz­kedést nem tett volna — haladéktalanul fo­ganatosítsa a fasiszta szellemű és szovjet­ellenes sajtótermékek megsemmisítéséről szóló 530/1945. M. E. számú és 1.330/1945. M. E. számú rendeletek idevonatkozó rendelkezéseit, közelebbről: haladéktalanul jelöljön ki gyűjtőhelyet — le­hetőleg Valamely közkönyvtárat — a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek szá­mára, ezzel egyidejűén bocsásson ki felhívást a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermé­kek és filmek beszolgáltatására s egyben a Magyar Közlönyben megjelent jegyzékek alap­ján tegye közzé az ilyen sajtótermékek és filmek jegyzékét, a felhívásban tűzzön ki 3 napos határidőt a beszolgáltatásra és közölje az 530/1945. M. E. sz. rendelet 5. és 6. §-ában foglalt bün­tető rendelkezéseket is, a felhívást közzététel végett megfelelő számú példányban küldje meg a hatósága területén fekvő összes városok polgármestereinek, összes közigazgatási kirendeltségek (tanyaközpontok, városi kerületek, stb.) közigazgatási vezetőinek s ezekre a területekre vonatkozóan szükség esetén jelöljön ki megfelelő helyi gyűjtőhe­lyeket, ez államrendőrség megyei főkapitányságait keresse mrg a beszolgáltatási kötelezettség ha­tékony ellenőrzése iránt és a végrehajtásra vonatkozóan adja meg a szükséges útmutatá­sokéit, gondoskodjék a beszolgáltatott sajtótermé­kekről és filmekről készítendő kimutatás (1.330/1945. M. E. sz. rendelet 3. §-a) munká­latainak haladéktalan megkezdéséről, az eddig tett s ennek alapján teendő in­tézkedésekről, a beszolgáltatás eredményéről, a gyűjtőhelyekről és a folyamatba tett kihá- gási eljárásokról tegyen hozzám 4 napon be­lül jelentést. Budapest, 1945. julius 28-án. dr. Erdei Ferenc s. k. belügyminiszter. á belügyminiszter 20.178/1845./2. B.M. I. szánm &3rreaáclete a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtóter­mékek és filmek megsemmisítéséről szőlő 530/1945. M. E. számú és 1.330/1945. M. E. számú. rendeleíek végrehajtásáról. Minden vármegye és törvényhatósági jogú város rendőrfőkapitány3Óga vezetőjének. Utasítom az összes rendőrfőkapitányságok vezetőit, hogy a törvényhatóságok első tiszt­viselőinek mindenben álljanak rendelkezésére a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtó­termékek és filmek beszolgáltatásával kap­csolatban ; a kiadott rendelkezések végre­hajtását hatékonyan őrizzék ellen és szükség esetén tegyék folyamatba az 530/1945. M. E. számú rendelet 6. §-a szerinti kibágási eljá­rást. / Budapest, 1945. julius 28-án. dr. Erdei Ferenc s. k. belügyminiszter. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az adó- nyi együttes oktatásu államsegélyes társulati polgári iskola I—IV. osztálya részére az állam­érvényes bizonyítvány kiállításának jogát az 1944/45. iskolai évre megadta. (22.022/1945. IV. V. K. M. szám.) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága. Közlemény. 1.324/1945. E. szám. A 600/1945. M. E. számú rendelet 15. §-a értelmében 300 katasztrális holdig mentesül az igénybevétel alól annak ingatlana, aki a nemzeti ellenállásban és a németellenes sza­badságharcban kimagasló érdemeket szerzett. Ennek megállapítása a Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának feladata. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizott­sága a hivatkozott rendelet értelmében be­nyújtandó kérelmek benyújtási határidejét 1945. évi augusztus hó 15. napjában állapítja meg. E határnapon túl beérkezett kérelmeket a Politikai Bizottság nem veszi tárgyalás alá, kivéve, ha a kérelmező hiteltórdemlően bizo­nyítani tudja, hogy a kérelem idejében való benyújtása elháríthatatlan akadályba ütközött. A kérelmek 1945. évi augusztus 15-ig az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökségéhez köz­vetlenül nyújtandók be. Budapest, 1945. évi julius hó 28-&n« Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának elnöke. Közellátásügyi minisztérium. 102.990/1945. Eln. szám. Felhívás. Felhívom dr. Erőss István ny. főszolgabíró. szerződéses tisztviselőt, hogy ezen felhivás há­romszori közzétételétől számított 8 nap alatt a közellátásügyi minisztérium elnöki főosztályán (Budapest, V., Széchenyi rakpart 6.) jelentkez­zék, mert ellenkező esetben úgy tekintem, mintha állásáról önként lemondott volna. Budapest, 1945. évi julius hó 18-án. dr. Szakáts Kálmán s. k. miniszteri tanácsos, 3—3 elnöki főosztály vezetője. KEMHIVATALQS HÉSZ Budapesti Ügyvédi Kamara 105/1945. XII. Ffj. szám. Hirdetmény. A Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi bíróságának határozatai: A fegyelmi bíróság I. Dr. árvátfalvi Nagy István budapesti (VII. Csengery-u. 10.) ügyvédet 1945. julius 21-én 1945. Fü. 43. számú határozatával az Űrt. 147. §-ának 1. és 3. pontja alapján az ügyvédség gyakorlatától felfüggesztette. A felfüggesztés ezen hirdetmények a Magyar Közlönyben közzététel napját követő napon veszi kezdetét. II. Dr. Gál Andor budapesti (VI., Hajós-u 9.) ügyvédnek az ellene F. 944, Fü. 1.082. szám alatt folyó ügyben az ügyvédség gyakorlatától az Űrt. 147. §. 1. bek. 1. pontja alapján tör­tént és 1944. április hó 5-én kezdődött fel­függesztését 1945. julius hó 21-én megszüntetih

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék