Magyar Közlöny - Hivatalos lap,1946. január-május (1-107. szám)

1946-01-01 / 1. szám

y • v ,- - / - . . F e I h 1 / á s a „Magyar Közlöny*4 t Előfizetőshez!, Felkérjflli a t. Előfizetőinket, hogy az 1940. évi esedeke előfizetési dijat a csatolt 157.805. azámu posbtakarékpénztári befizetési lappal sürgősen fl:cssék be, mert ellenkező esetben kénytelenek leszUnk a lap küldését beszüntetni. A „Megjár Közlöny44 Jelenlegi havi előfizetési dija magánosok részére, az összeg utólagos kiegé- •zitéséink fenntartásával .............. 20.000 P. Kö zli: lóságok részére az elő- flzetésldlj egynegyed évre, az ősz- szeg iiMagos kiegészítésének fenn- (a. iásé !»l * •tlíOtV.. Égben kérjük nzokat a I. Előfizetőket, akikrk az 1945. évi előfizetési dija még teljes klrgenlilést nem nyert, a hátralékot külön niegllölésscl, egyidejűleg beküldeni szives- kedjnrk. A „Magyar Közlöny" kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ j miniszterelnök az igazságfigyminiszter előerjesztésére dr. Knr<iy Pál kúriai bírót és dr Horváth Ferenc budapesti büntetötörvény- sztti tanácselnököt a IV. fizetési osztályba a kúriához tanácselnökké ; dr. Janovich Tibor bíispesti Ítélőtáblái bírót, dr Ligeti Hóin buda pali Ítélőtáblái bírót, dr. Lnk József budapesti iMöáblai bírót és dr. Márffi/ István budapesti tfrvtnyszéki tanácselnököt nz V. fizetési osz- tilybí a Kúriához bíróvá ; dr. Márton Albertét, • pHvidéki törvényszék másodé’nőkét, dr. Abai l'inif Józsefet, a kecskeméti törvényszék duó­iét, Ir. Clémesi István budapesti törvényszéki tanácselnököt, dr, Szent-Lélektt Sándor buda­pesti törvényszéki tanácselnököt az V. fizetési osztévba a budapesti ítélőtáblához tanács­elnöké ; dr. Heten Zoltán debreceni Ítélőtáblái birótés dr. Kádár István debreceni főállnm- ÜRvézi helve'test az V. fizetési osztályba a dorcceni Ítélőtáblához tanácselnökké, vádit dr Hva István pécsi Ítélőtáblái hirót az V. fi- zeté< osztályba a pécsi ité’ötáhláboz tanács­elnöké kinevezte. (10.459/1045. M. E. I. szán) Aninlszterelnők a Központi Statisztikai Hi­vató fogalmazási személyzetének létszámában dr. himessn íjászló miniszteri osztálytanácsos! eimtel felruházott miniszteri titkárt miniszteri oszt vtanácsossá. dr. Knbánní Iván miniszter* foermazót miniszteri secédtitkárrá. dr. Bért' Bált ff osztályú frodatisztet üdeiglenesen1 minzferi fogalmazóvá. stat«zf'kal személy jüetéek létszámában dr. Krátky József statisz tikal felügyelőt statisztikai tanácsossá. Hegedűs Károly statisztikai főtisztet statisztikai fel­ügyelővé kinevezte. (8.813/1945. M. E. szám.) munkálatoknál való alkalmazása céljából be osztotta a dunaíoídvári járásbírósághoz. (2Ö.G73/1945. I. M. E. szám.) A főldmivelésügyl miniszter a 2 500/1915. M. E. számú rendelet 46. §-a értelmében az állami gazdasági felügyelői személyzet lét­számában Bandi ss Gyula állami gazdasági felügyelőt (Csurgó) a VI. fíze'ési osztály 3. fo­kozatába állami gazdasági főfelügyelővé, Sziklay János állami gazdasági felügyelőt (Kaposvár) a VII. fizetési osztály 3. fokoza­tába, Szomjas József állami gazdasági fel­ügyelőt (Szigetvár) a Vili fizetési osztály l. fokozatába, ötös János állami gazdasági segéd fel ügyelőt (Szekszárdi a VIII. fizetési osztály 2. fok oza ‘ áb m i gazdasági fel­ügyelővé, Kmetómji JfljB'rnu állami gazda­a VMt . fzebi.; oszd ily 3. föl- •’ MrTiiVt ga^ Jásági f I- iigvelővé, Mngyary László állami gazdasági felügyelőt í^emeese) a Vili. fizelési osztály 3. fokozatába, Rittner Károly állami gazda­sági felügyelőt (Pécsi a VIII. fizetési osztály 3 fokozatába, Horváth Kálmán ál’ami gazda­sági felügyelőt í Zala szén tgrói: a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Fábián Gyufa állami gazdasági segéd felügyelőt (Miskolc) a VIII. fi­zetési osztály 3. fokozatába állami gazdasági felügyelővé. Pintér Gábor állami gazdasági segéd felügyelőt (Fnying) a IX. fizetési osziáiv 2 fokozatába állami gazdasági felügyelővé. Oravecz Lajos állami gazdasági gyakornokot (Budapest) s X. fizetési osztály 1. fokozatába állami gazdasági segédfelügvelővé, Pincsi Imre állami gazdasági gyakornokot (fivula) a X fizetési osztály 3. fokozatába állami gazdasági segédfelügvelővé é" Dér Imre állami gazda­sági gyakornokot (Szeged) a X fizetési osz­tály 3. fokozatába állami gazdasági segéd- felii"velővé besorolta. (113.093/1945. XII. 1 F. M. szám.) Az igaz ságügy mt ni szxer dr. Hegyháti Gyula vasvári járásbíróság! elnököt törvényszéki tanácselnöki minőségben — sniát kérr'mére — a szombathelyi törvényszékhez áthelyezte. '29.490/1945. I. M. E. szám.) Az igazsánilaymlniszter a bttdanest? büntető törvényszékhez lieosztott dr. Ladányi Oszkár f>c ’ vidéki törvényszéki bírót sniá! kére>’~'*rp a budnnecM törvényszékhez áthelyezte. (30.002/ 1945. I. M. E. szám ) Az faarsánflr/ynv'niszter dr. Nádor Ferenc oée.si járá'hiróf — salát kérelmére — a néesi törvényszékhez áthelyezte. (29.476/1945.1. M. E szám.) Az Igazságilnymlniszter Madaras István volt ’ eszlereei telekkőriyvvezetől áthelyezte a telek­könyvi betétszerkeszlő telekkőnyvvezelők lé -számába éa • telekkönyvi betétszerkesztási Az igazságügyminiszter ifj. Ambrus Lajos pestszentlőrinci, Bánfalvi Béla, i'app Gyulámé Ilaypál Zsuzsanna, Nógrúdy Gyűl óné Seinfeld l.dith, Fodor Lászlóné Tilk Anna budapesti lakosokat a budapesti bünletötörvénvszékhez a XII. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű irodasegédtiszlekké kinevezte. (26.448/ 1945. I M. E. szám.) A Közigazgatási Bíróság elnöke Kollár Mihály közigazgatási bírósági altisztet szakaltisztté nevezte ki, (678/1945. Eln. szám.) A közellálásügyi miniszter a minisztérium •-’t— s HV1./1-; rtói\,-iv '4 M: fit, ! kcré.uji László, űr. Istvánig \v.> ár, dr Tu> mezei I,ajos, dr. Csontó Lajos, dr. Borsos Imre, dr. Barabás József, dr. Csiky László, dr. Tornaj Ferenc miniszteri titkárokat, dr. Kruppa László és Ormay-Winkté Imre tiszteletdíjas al­igazgatókat a VI. fizetési osztályba miniszteri osztálytanácsossá, dr. Héczetj György, dr. Szántó Emil miniszteri segédti!károkat, vala­mint Mikolag Miklós közellátási főfel­ügyelőt és dr. Menyhárt Dénes szolgabiiát a VII. fizetési osztályba miniszteri titkárrá, dr. Németh István, dr. Berta Barna köz­ellátási felügyelőket és Batta Tibor, dr. Bada­csonyi József tiszteletdíjas tisztviselőket a VIII. fizetési osztályba miniszteri segédtitkárrá ki­nevezte. (111.821/1945. K. M. eln. szám.) A közeilátásiigyl miniszter a minisztérium közellátási tisztviselőinek létszámában dr. Mészáros Gyula, dr. Barabás Jenő, Herényi László, Drótos János, dr. Bálz Ferenc, dr. Endrédy István, dr. Serédi Lajos, dr. ótgörgy István, Domokos József közellátási főfelügyelőket a VI. fizetési osztályba köz­ellátási tanácsossá, Boross-Tóby Tibor, Récsey Ferenc (Kaposvár), dr. Novak József, Lőte Pál (Pécs), dr. Fűlöp Arilrd, dr. Mődy László (Nyíregyháza), dr. Kallina Herbert, Baranyai Ferenc, dr. Sáfár István, dr. Béres István, Erkntencz Ernő tiszteletdíjas főelőadókat, Lonkay János szerződéses tiszt­viselőt, Horváth Ferenc (Sopron), Kérészig Borfia, Tujner József (Berettyóújfalu), Gór János (Esztergom', ifj. Törők Ferenc (Vész­áréin', Koller Pál tiszteletdíjas főelőadókat a VII. fizetési osztályba közellátási főfelügyelővé, dr. Mártzy Károly, Szép Jenő, Horgos Lajos 'Baja', dr. Pandúr Béla. Magyar László 'Mis­kolc), dr. Bnttkay Gábor (Sátoraljaújhely), rlr. Konkoly Béla (Nyíregyházat, dr. Lukács Géza (Kecskeméti, Sebestyén Zoltán (Szolnok* 1 közellátási felügyelőket, dr. Bakondy Béla (Szolnok' tiszteletdiias szakelőadót, ifj Hűm­mel István, Kriesch Tamás tlsrfeletőifas fő­előadókat, Papp Gyufa .(Makó), Kert színig- t -- > ■ r­VpfK|T^ *|! Budapest, 1S46. ^ i» gzyu ^ Január 1, kedd. MAG Y A R§® KÖZLÖN' HIVATAlK lap ——1., I A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE I > 1 - j 12.370/1945. M E. szám. A nemzeti kormány rendelete ti 1046 ért Január hó !. napján készítendő Qzlett leltárról. f —------------- "______J I2 .48W tWÚ. M K. Mám. A nii.izcli korauuiy rwidelete ■ bjüojitáai mugániiilézinSnytiS élelbislowlási díjtartalék, járuléktartalék, m»izt»¥l,smni I í *Qi J fedeieti étékeiiiuk értékesilésénél, kicserélésénél, ilJclóleg felértékelésénél mutatkozó többlet fe!haszná láss tárgyában. 5í 5tK)/ISHA. V. E. szám. A nemzeti kormány rendeiele « b.ztositó magánvállalfttoi működéséhez szükséges engedély kindisának torábbl felfággesztéM tArgjában. 1 1*2.410/1945. V. E. izém. A nemzeti kormány renddel# a lakásadó tárgyában. I2.4ÜO, Itdö. X. E. szám. A nemzeti kormány rendelem a Magyar Nemzeti BotA ál ! ktbocsatoU bankjegyek egyes címleteinek bélyegjeggyel siló megjelöléséről szóló IJ.lOOílMl. M. E. szoinu, vaUuiiint az ezt kiegészítő I2.WO/UM8. M. E. zámu rendeletben megállapított határidők mejalioaszabbilása tárgyában. 12.43011945. X. E. szám. A nemzeti kormány rendelete egyes pénzköveteléseknek ad engőbon való meghatározása tárgyában. 101.300.1945. Ip. M. szám. Az állami kezelésbe vett szénbányák ügyvitelének szabályt isi tárgyában. 123.393 1045. VII. P. M. szám. A pénzügvminiszlrr le.i,lelete a vagyonváltság fizet- ) szempoirjábót a búza 1946. éri január havi árának megáTlnpHSsáró!. 123.400/1945. VII. P. M. szám. A pénzügyminiszter körrendeleté a közadók kezeiénél i vonatkozó törvényes retvdoikezésekbm megállapított értékhatárok újabb módo­sítása lágyában. 162.000/1945. X. a P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a jövedéki büntetőjog rnyngl szabályainak megalkotáséról ée a jövedéki büntető eljárás szabályozá­sáról sztló 18.400/1926. P. M. számú rend-tiet, továbbá, ennek a rendeletnek grehajtása tárgyában kiadóit 45.400,1928. P. M. azámu utasítás módosítása tárgyába!.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék