Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1946. augusztus-december (188-297. szám)

1946-08-20 / 188. szám

Budapest, 2046 188. szám Augusztus 20, kedd, MAGYAR KÖZLÖNY HIVATALOS LAP A LAP MAI SZAMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE : 9.340/1946. M. E. szám. A magyar köztársaság kormá nyáriak rendelt te a Magyar Agrártudományi Egyetemen 1946/47. tanévben felvehető hallgatók létszámának meg­állapításáról. 134.000/1946. F. M. szám. A földmivelésügyi miniszter rendek te a Mezőgazdasági Szakoktatási Tanács szervezeti szabályainak és ügyviteli rendjének a megállapítá­sáról szóló 51.000/1945. F. M. számú rendelet módosításáról. 20.100/1946. Eln. Közig. H. M. szám. A honvédelmi miniszter rendelete a katonai szolgálattal kapcsolatos kedvezmények és mentességek szabályozásáról szófc 5.170/1946. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. 55CÖ0/1946. Ip. M. szám. Az iparügyi miniszter rendelete az állami kezelésbe vett szénbányák ügyvitelének szabályozása tárgyában kiadott 101.300/1945. Ip. M. számú rendelet módosításáról. 91.444/1946. K. M. szám, A közellátásügyi miniszter rendelete a búza, rozs, kétszeres, árpa, zab, köles és kukorica árának megállapításáról szóló 91.300/1946. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 91.530/1946. K. M. szám. A közellátásügyi miniszter rendelete a búza-, rozs-, árpa- és kukoricaörleimények, a kukoricacsira és a malmi melléktermékek legmagasabb árának, valamint az őrlés és darálás dijának megállapítása tárgyában megjelent 91.320/1946. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 91/540/1916. K. M. szám. A közellátásügyi miniszter rendelete a kenyér legmagasabb árának, valamint a kenyér és sütemény legmagasabb bérsütési dijának megálla­pítása tárgyában. * 193.350/1916. N. M. szám. A népjóléti miniszter rendelete a községi (kör) orvosi rendelőszoba térítési dijának újabb megállapítása tárgyában. 216.360/1946. N. M. szám. A népjóléti miniszter rendelete az 1940 : VI. te. a gümőkór és a nemibetegségek elleni védekezésről szóló rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában kiadott 868/1940. B. M. számú rendeletben megállapított egyes díjtételek újabb megállapi'ása tárgyában. 216.390/1946. N. M. 6zám. A népjóléti miniszter- rendélete az egészségügyi és szociális védőnők étkezési pótlékának újabb megállapitása tárgyában. 216.400/1946. N. M. szám. A népjóléti miniszter rendelete az egészségvédelmi szolgálatnál orvosi tanácsadással megbízott orvosok tiszteletdijának újabb megállapítása tárgyában. 79.762/1946. VII. V. K. M. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az 1946/47. sziniévadra kiadott színigazgatói engedélyekről. HIVATALOS RÉSZ A közlekedésügyi miniszternek a miniszterinök utján telt előterjesztésére a közlekedésügyi minisztérium mű­szaki szak személyzetének létszámába tartozó dr. Haviár Győző miniszteri osztály tanádsos részére a miniszteri tanácsosi, Horváth László és Sduos Károly miniszteri műszaki tanácsosak részére a miniszteri osztálytanácsosi, Lébényi László és Papp István miniszteri főmérnökök részére a miniszteri műszaki tanácsosi, az államépitészeti hivatalok műszaki szak személyzetének létszámába tar­tozó Pátkai János állami főmérnök részére pedig a mű­szaki tanácsosi cimet adományozom. Kelt Budapesten, 1946. évi augusztus hó 16. napján. Tildy Zoltán s. k. • Nagy Ferenc s. k. (9.471/1946'. 4. M. E. szám.) t löldmivelésügyi miniszter a Megy.'”' Agrártudo­mányi Egyetem mezögazdaságtudományi karának dékánjává dr. Schandl József egyet. ny. r. tanárnak, prodekánjáyá Csíki László egyet, nyó r. tanárnak, állalorvostudományi karának dékánjává dr. Guoth Gy. Endre egyet. ny. r. tanárnak, prodekánjává dr. Kot­lán Sándor egyet. ny. r. tanárnak, kert- és szölőgazdaságtudományi káránálc dékánjává dr. Hellei András egyet. ny. r. tanárnak, prodekánjává Házsó Imre egyet. ny. r. tanárnak, mezögazdaságtudományi kara mosonmagyaróvári osz­tályának osztályéin őkévé Varga-Kiss Ernő mezőgazd. főisk. ny. r. tanárnak, osztályelnökhelyettesévé Vilúghy Károly mezőgazd. főisk. ny. r. tanárnak, keszthelyi osz­tályának oszlályelnökévé Csíki László egyet. ny. r. tanárnak, osztályelnökhelyettesévé pedig dr. Kuthy Sándor egyet. ny. r. tanárnak az 1946/47. tanévre meg­választását jóváhagyta és nevezetteket tisztségükben megerősítette. (134.090/1946. X. 1. F. M. szám.) I .4 földmivelésügyi miniszter 125.749/1945. II. 2. számú rendeletével a 4.800/1945. M. E. számú rendelet 8. §-a alapján a tejipari szakmát érintően szervezett egyezteiő bizottság tagjai, illetve póttagjai közül Adóm Henrik, Szalag Gyula, Fényszarusi Béla, Makkal András, Bajai Ferenc és Szántó István ki jelölését visszavonta. Egyben a bizottság rendes tagjaiul Sebestyén Imrét, Voloncs Lászlót és Hubinstein Jenőt, póttagjaiul pedig Deák János, Bárdos Irént és Bencze Károlyt kijelölte. (83.396/1946. F. M. szám.) A földmivelésügyi minisztérium 12. számú létszám­csökkentő bizottsága az 5.000/1946. M. E. számú ren­delet 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján az állí­tólag Beregszászon tartózkodó Mosánszky Béla szőlé­szeti és borászati felügyelőt szabályszerű végelbánás alá vonás mellett, az állítólag Londonban tartózkodó Men­yes Károly pinceel-lenőrt pedig mindennemű ellátási, vagy a szolgálat alapján támasztható egyéb igény kizá­rásával a közszolgálatból elbocsátottá. (38.119/1946. I. 2. F. M. szám.) A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bec- tora Perlaky László Központi Illetmény-hivatali szám- tisztet a 124. egyetemi számviteli és levéltári szak lét­számába egyetemi quaestura! ellenőrré a XI. fizetési osztály' 2. fokozatába kinevezte. A kinevezést a vallás- és közoktatásügyi miniszter 57.590/1946. VI. ü. o. sz. leiratával jóváhagyólag tudomásul velte. (8.698/19^5/46. szám.) Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdé kében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 5.000/1946. M. E. számú rendelet 4. §-a értelmében ala­kított 8. számú pénzügyminiszteri bizottság a pénzügy- őrség személyzeténél végrehajtott létszámcsökkentés során a debreceni pénzügyigazgatóság kerületéből az idézett rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ismeretlen helyen tartózkodó Gacsó Gáspár és Pardi Zsigmond pénzügyőri .vigyázol mindennemű ellátási, vagy a szolgálat alapján támasztható egyéb igény ki­zárásával elbocsátotta, inig a hivatkozott M. E. számú rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Papp Bálint és Dél- czeg Ferenc pénzügyőri alvigyázó végelbánás alá voná­sát rendelte eL (25.422/1946. VI. szám.; Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érde­kében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 1946. évi május hó l ón kelt 5.000/1946. M. E. számú rendelet 4. §-a értelmében alakított pénziigyminísz- tériumi 8. számú bizottság a hivatkozott M. E. számú rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja alapján Dömölki Zsigmond (P. 3259) pénzügyőri biztost, Fridrich György (P. 14562) pénzügyőri fővigyázót, Csányi Dezső (P. 20669) pénzügyőri vigyázót és Petróczi István (P. 19223) pénzügyőri vigyázót mindennemű ellátási, vigy a szolgálat alapján támaszt­ható egyéb igény kizái á-.ni továbbá a hivatkozott M. E. szama rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Maruszki János (P. 12927) pénzügyőri fővigyázót végkielégítéssel, míg Bartal Tibor (P. 24948) pénzügyőri alvigyázó! és Bolicska István (P. 23688) pénzügyőri alvigyázót végkielégítési igény nélkül a szolgálatból a pénzügy minisztérium elbocsátotta. (20.506/1946. VI. P. M. szám.) Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érde­kében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 5.000/1916. M. E. számú rendelet 4. §-ának (2) bekez­dése értelmében alakult háromtagú bizottság az Állam- épitészeli Hivatalok személyzeténél végrehajtott létszám- csökkentés során az alább felsorolt ismeretlen helyen tartózkodó alkalmazottakat az idézett rendelet 2. § (2i bekezdésének a) pontja alapján a közszolgálatból — mindennemű ellátási, vagy a szolgálat alapján támaszt­ható egyéb igény kizárásával — elbocsátotta: Szabó Béla Sándor, Gát Szabó István műszaki főtanácsosokat, Belliázy Béla, Bakó Gábor, Kelp Frigyes, Farmati József, Jakubek Mihály, Réczei Géza, Bajtai Frigyes műszaki tanácsosokat, Fazekas Pál, Kermács Ferenc, Zhorella Árpád, Fiister István, Omosta Sándor, Tollár Károly, Máté Árpád, Lovag Rudolf, Göczei Ferenc, Ferenc Lajos főmérnökök, Czibula Rezső, Lukács András, Mészáros József, Pozsonyi Gyula, Kiss Ferenc, Erőss Imre, Kavasch Jenő, Antal István, Harmat József, Weisz András, Martsa Miklós, Zakariás Lukács mérnökök, Bodor László, Vándor Endre segédmémökök, Feckó István, Füves István, Sípos Tibor, Balgács Ödön mér­nökök, Vajnai Imre, Ujszászy Emil segédmémökök, Moldován Gábor, Szarvas József mérnökök, Tímár Sándor műszaki főtiszt, Maurits János 1. o. műszaki tiszt, Morgenlhaler Ferenc, Berger Frigyes, Horgos Vik­tor, Sáska József I. o. in. tisztek, Vincze Péter, Máthi Pál, Wilk Eduárd, Szallcrbek Antal, Bakáts István, Koszper István, Szász Gergely, Mahál Viktor, Kállai/ Tibor, Bemetyán Géza, Fejér Lajos, Beregszászi Gyula, Simcsák Lajos, Székely János, Lelkes István, Schmajda Tivadar II. o. m. tisztek, Ajtai Tibor, Szabópál Béla, Csata Gyula Gábor, Munka Sándor. Szabó Ferenc. Gnré­ti ("s István, Mihály Szilveszter, Moldvay Zoltán, Abordún Kálmán, Teppervicn Aliról. Bárdosi Ferenc, Hock Károly, Várfalvi Mihály,- Bíró József, Kállay József müsz. s. tisztek, Balázs Lajos ir. főtiszt. Baranyai József s. tiszt, Bíró Zoltánná kezelő. Frank Róbert ir. főtiszt, Gherasin Emilné kezelő. Gyimcsi Lajos, Gradoszelszky Olga dijnokok, Halmai Árpád ir. főtiszt, Horváth József díjnak. Kárász Géza irodasegédtiszt, Kaszaniezky Aranka, Kiss József dijnokok, Kiss Lajos irodasegéd- tiszt, Kancz László. Kovács Ilona, Kovács Mária dijno­kok, I.örincz Jenő ir. igazgató. Matyasovszky Lajos iiodasegédtiszt, Mészáros Anna irodatiszt. Nyíró 7'ibor díjnak, Papp Alajos, Priszlás Géza irodasegédtiszt, Pongrácz Eszter kezelő, Protyivoda László dijnok. Bemetyán Marianne kezelő, Schneider János irodaldszt, Szabó Sándor, Szájbély Szilárd irodasegédtiszt Stuglis Péter ir. segédtiszt, Ternesz Kálmán dijnok, Tomsics Pál kezelő, Veress Károly ir. főtiszt, Gaál József, Péter Gábor, Fülöp Alajos, Szász István, Mészáros József, Hézseli András, Szalma János, Pálinkás László, Kassai Elek, Szabó Mihály, Puhán András, Csiszár Mihály, Várhegyi Zoltán, Tápai Antal, Balázs István, Lévi János, Kömlődi Molnár Kálmán, Miklós István, Bokor Károly, Moldován János, Méray János, Simon Ferenc, Hészér János, Lőcsei János, Román Miklós, lovag Piliezky Lajos, Vargyas László utmeslerek. (8.130/1946. Eln. K. M. szám.) A földmivelésügyi miniszter a 75.900/1946. II. 3. sz. rendeletével a .ráksi legeltetési társulat önkormányzatát felfüggesztette és az ügyek vitelére az 1913 : X. te. 66. §-a értelmében Kovács János gazdasági elöljáró, ráksi lakost küldötte ki; a miniszteri biztos mellé állított' vélemé­nyező bizottság tagjaiul pedig Karácsony József, Máté György, Kiss Ferenc, Kovács Sándor és Esküdt István ráksi lakosokat jelölte ki. A földmivelésügyi miniszter az 1946. évi augusztus hó 3-án 75.959/1946. II. 3. szám alatt kelt elhatározá­sával a bagi osztatlan közös legelőben érdekelt birtokos- ság legeltetési társulata önkormányzatát visszaállította és a társulat ügyeinek vitelére kiküldött KedVessy Béla aszódi lakos, miniszteri biztost a kiküldetése alól egy­idejűleg felmentette. '*• Az iparügyi miniszter a Magyar-Német Ásványolaj­művek Rt. budapesti céghez igazgatósági tagként kiren­delt Gombosi Zoltán, Királdi Pál, Balog György és Árkos Pál budapesti lakosokat igazgatósági tagsági meg­bízatásuk alól felmentette. (51.923/1946. VIII. Ip. M. sz.) A magyar köztársaság kormányának 9.340/1946. M. E. számú rendelete a Magyar Agrártudományi Egyetemen 1946/47. tanévben felvehető hallgatók létszámának megállapításáról. A minisztérium 1946 : VI. te. 1. §-ában fog­lalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1- §■ (1) Az egyetemeken és főiskolákon az 1946/ 47. tanévben felvehető hallgatók létszámának megállapitása tárgyában kiadott 8.240/1946 M. E. számú rendeletben (Magyar Közlöny 1946. évi 162. szám) foglaltakat a Magyar Agrártudo­mányi Egyetemen felvehető hallgatók létszá­mának megállapításánál is- alkalmazni kell. (2) Az előbbi bekezdésben említett rendelet­nek a Magyar Agrártudományi Egyetem tekin­tetében való alkalmazása során a vallás- és közoktatásügyi miniszter helyett a földmivelés- ü' vj minisztert kell érteni. 2. §­Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1946. évi augusztus hó 9-én. Nagy Ferenc s. k. miniszterein ők. E szám ara 2 farint.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék