Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. január-április (1-92. szám)

1947-01-01 / 1. szám

\ * ' Budapest, 1947. t. szám. _____________________Január 1, szerda. M AGYAR # KÖZLÖNY RENDELETEK TÁRA A magyar Köztársaság kormányának ' 24.441I/1S46. K. E. számú rendelete kfilföldre szállításának újabb szabályo­zása tárgyában, A minisztérium az 1916 : XVI. te. 1. §-ában (foglalt és az 1946 : XXVIII. te. 1. §-ával meg­hosszabbított felhatalmazás alapján a követ­ezőket rendeli: 1. §. A kereskedelem- és szövetkezetügyi minisz- der az érdekelt miniszterekkel egyetértve el­rendelheti, hogy áruknak külföldre szállítására vonatkozóan *— akár feltételesen is — aján­latot tenni, vagy megrendelést elfogadni, vagy akárcsak kötelezettség vállalás nélkül is áruk kiszállításának lehetőségét bármilyen módon kilátásba helyezni csak előzetes engedély alap­ján szabad. 2. §■ Az 1, ij-ban említett engedélyt a Magyar Külkereskedelmi Igazgatóság, a kereskede­lem- és szövetkezei ügyi miniszter által az ér­dekelt miniszterekkel egyetértve megállapított elvek szerint adja meg. 3- §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép (hatályba. Az áruk külföldre szállításának sza­bályozása tárgyában kiadott 350/1916. M. E. számú rendelet egyidejűleg hatályát veszti. Budapest, 1946. évi december hó 13-án. Nagy Ferenc s. k. miniszterelnök. A mafsysr köztársaság kormányának 24.798/1948. M. E. számú rendeleté a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett ingóságokra vonatkozó igények érvénye* Bitéül idejének meghosszabbítása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : *VL te, 1. §-ában foglalt és az 1946 : XXV11I. te. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• A zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett ingóságokról szóló 300/1946. M. E. számú ren­delet (Magyar Közlöny 22. szám) 8., 9. és 11. §-ában meghatározóit határidők egy-egy évvel meghosszabbíthatnak. 2. §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1946. évi december hó 30-án, Nagy Ferenc s. k. miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 24 8 iO/1946. M. E. száma rendelete a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tar­talmazó jogszabályok vagy baloldali maga- * tartás folytán elvesztett üzlethelyiségek, be­rendezés! (felszerelési) tárgyak, valamint int­és anyagkészletek visszaboesátá^ára iránj aló igények érvényesítési idejének meghosszabbí­tása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : XVI. te. i. §-ában foglalt és az 1916: XXVIII. te. 1. §-ávaI meghosszabb'tott felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1- §• A 3.060/1946. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 05. szám) 1. § a akként módosittalik, hogy maga az igénylő — ha igényének korábbi érvényesilésében amiatt volt gátolva, hogy el­háríthatatlan akadály folytán az ország terű­idére nem lórbetelt vissza — igényét saját személyében az 1946. évi december hó 31. napja után is érvényesítheti, de csak az ország terü­letére való visszatérésétől számitolt hatvan nap alatt. Az 1947. évi december hó 31. napja után az igény érvénvesltésének a jelen rendelet alap­ján sincsen helye, mégpedig akkor sem, ha az

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék