Magyar Közlöny- Rendeletek tára, 1947. április-július (93-170/a. szám)

1947-04-25 / 93. szám

Budapest. 1441 93. szóm. Április 25, péntek'. MAGYAR ÖZLÖNY RENDELETEK TÁRA ’ A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RUND ELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 403-285/1917. IVló. B. M. szára. A belügyminiszter rendeleté a statisztikai kihágási ögyelfbea Budapest székesfőváros területén eljárásra jogosait rendőri büntetőbíróság kijelölése tárgyában. 17.000/1947. I. M. szára. Az igazságügyininiszter rendeleté a Magyarország régi területéről a mai területi* átköltözött ügy rétiek kedvezményes kamarai bejegyzésére nyitva állá batáridő meghosszabbítás* tár­gyában. A fceíüoymiaiS2ter 483.285/1847. IY/5. B. M száron rendele!e • statisztikád kihágás! ügyekben Budapest székesfőváros területén eljárásra jogosult rendőri hüntptőbiróság kijelölése tárgyában. A 10.060/1946. M. E. szátnu rendelet 1. §-ában nyert felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendelem : 1§. A statisztikai adatszolgáltatás teljesítésének hatékonyabb biztosítása tárgyában kiadott 14.020/1946. M. E. számú rendelet 2. §-ába fitközö kihágási ügyekben Budapest székes­főváros területén az államrendőrség budapesti főkapitánysága többi kerületi kapitányságai­nak kizárásával a rendőri büntetőbíráskodást elsőfokon az államrendőrség budapesti fő- kapitányságának II. kerületi kapitánysága kizárólagos illetékességéhez utalom. 2. §. A jelen rendeletben foglalt rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az elsőfokon eljáró rendőri büntetőbíróság azokban a jelen rendelet hatálybalépésekor határozatot még nem hozott. 3- §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1917. évi áprHis hó 2:5-án, A miniszter fendeWtrixU j Bt. Sttbengi Endre s. k. miaimterl osrt&yfőnők. Az Jgazságögymlniszter 17.000/1847.1. M. szánni ren&íietc a Magyarorsxáj* régi területéről a mai területre átköltözött ügyvédek kedvezményes kamarai bejegyzésére nyitva álló batáridő mcgliosszub^ bitása tárgyában. Az ügyvédi kamarák működésének átmeneti szabályozásáról és önkormányzatának helyre- állításáról szóló 10.440/1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 169. szám) 18. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §• . (1) Azok az ügyvédek, akik az 1918. évi október hó 31. napjáig magyar fennhatóság alatt állott, ck- jelenleg más állam fennhatósága alalt álló terftietről az 1944. évi jtmius hó 30. napja után a jelenleg magyar fennhatóság alatt álló területre költöztek át, az .ügyvédi kamara névjegyzékébe .jva'ó felvételükkel kapcsolatban dijat és illetéket fizetni nem kötelesek, ha fel­vételüket az 1947. évi december l*ó <11. napjáig kérik. (2) Az előbbi bekezdést a folyamatban lévő felvételi ügyekkel kapcsolatban is alkalmazni kell. 2. §• A jclon rendelet kihirdetésének napján tép hatályba. Budapest, 144-17. évi április hó 22-éo. Dr. üies István s. k. igazságOgyiu;uis/.ler Felelős szerkesztő 5 SZABÓ ZOLTÁN f

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék