Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. július-november (170b-262. szám)

1947-07-29 / 170/b. szám

Budapest, 1947. 170/ft. szám. Július 29, kedd. MAGYAR 9 KÖZLÖNY RENDELETEK TARA A LAP MAI SZAMABAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 324.000/1947. IV/2. B. M. szám. A belügyminiszter rendelete a személyszállító tehergépkocsiknak sebességkorlá­tozásáról a közutakon. 112.000/1947. VI. P. 3. F. M. szám. A föklmivelésügyi miniszter körrendeleté a nagybirtokrendszer megszünteté­sével kapcsolatos egyes vízügyi kérdések rendezésére kiadott 111.111/1947. VI. B. 3. sz. rendelete 5. §-ának végrehajtása tárgyában. 102.000 1947. K. M. szám. A közellátásügyi miniszter rendelete a kenyér- és lisztfejadag megállapítása tár­gyában. A belügyminiszter 324.000/1847. IV/2. B. M. számú rendelete a személyszállító tehergépkocsiknak sebesség­korlátozásáról a közutakon. A 250.000/1929. B. M. sz. rendelet 81. §-ának (2) bekezdésében foglaltak (megjelent a Buda­pesti Közlöny 1929. évfolyamának 735. olda­lán, a továbbiakban Kresz.) határozzák meg azokat a kereteket, amelyek között a gépjáró­müvek részére a gépjáróműkerület szerint il­letékes elsőfokú rendőrhatóság a lakott terü- telen megengedett legnagyobb sebességet meg­állapítja. Az utóbbi időben személyeket szállító teher­gépkocsikkal mind gyakrabban történő balese­tek lehető csökkentése céljából a Kresz. 81. §-át — a közlekedésügyi miniszterrel egyetértésben — az alábbi rendelkezésekkel egészítem ki: „(7) Csoportos személyszállítás célját szol­gáló tehergépkocsival nem lakott területen óránként legfeljebb csak 40 km-es szebességgel szabad haladni. (8) Az ilyen tehergépkocsin — akár magán­használatú — akár közhasználatú gépkocsiként vesz részt a közúti fogalomban, — a személy­szállítás biztonsága érdekében kiadott érvény­ben lévő egyéb rendelkezéseket is meg kell tartani." A rendelet megszegésének büntetésére nézve a Kresz. 118., illetőleg 119. §-ában foglaltak az irányadók. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolca­dik napon lép hatályba. Budapest, 194T évi juKus hő 25-én. A miniszter helyett : Dr. Szebemji Endre s. k. államtitkár. 1 i A földmivelésügyi miniszter 112.000/1947. VI. B. 3. F. M. számú körrendeleté a nagybirtokrendszer megszüntetésével kap­csolatos egyes vízügyi kérdések rendezésére kiadott 111.111/1947. VI. B. 3. számú rendelete 5. §-ának végrehajtása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjé­hez és líudapest székesfőváros polgármesteré­hez. A nagybirtokrendszer megszüntetésével kap­csolatban egyes vízügyi kérdések rendezése tár­gyában kiadott 111.111/1947. VI. B. 3. sz. ren­delet (megjelent a Magyar Közlöny 1947. évi március hó 14-iki 61. számában) 5. §-a aként rendelkezik, hogy az .illetékes kultúrmérnöki hivatal köteles a földreform végrehajtása során igénybevett ingatlanokkal kapcsolatos vizhasz- nálati engedélyek jogosultjainak személyében vagy érdekeltségének összetételében beállott változásnak a viziliönyvbe történő bevezetése, illetőleg a vizhasználati jog gyakorlásának megváltoztatása — esetleg megszüntetése — iránt a törvényhatóság első tisztviselőjéhez ha­ladéktalanul javaslatot tenni. Az előbbiek alap­ján előterjesztett javaslat felől a törvényhatóság felső tisztviselőié az 1885 : XXIII. te. VI. fejezeté­ben szabályozott eljárás megfelelő alkalmazá­sával köteles határozni. A fenti rendelkezéseket Cim az alábbiak fi­gyelembevételével hajtsa végre : 1. Ha a törvényhatóság vizikönyve, vagy vízi- könyvi nyilvántartása háborús károkat nem szenvedett, akkor Cim hívja fel a területileg illetékes kultúrmérnöki hivatalt, hogy leg­később folyó évi augusztus hó végéig a törvény­A Magyar Közlöny — Rendisetek Tára .jelen, 170. száma két részben : 170/a. és 170/b. jelzéssel jelenik meg.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék