Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. november-december (263-295. szám)

1947-11-20 / 263. szám

Budapest, 1947, 2Q3. szám. November 20, csütörtök'. MAGYAR® RENDELETEK KÖZLÖNY TÁRA A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: Í3.40O/1947. Korín. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a nyugellátásoknak az. államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében szükséges korlátozásáról szóló rendelkezések módosítása tárgyában. 13.550/1947. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a közületek által használt gépjáróművek beszerzése, üzembentartása és értékesítése tárgyában. • (3.590/1947. Korín. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a föld- és házadó részesedési kulcsainak megváltoztatása tárgyában. f87.330/1947. F. M. szám, A földmivelésügyi miirszter ‘rendelete a fűszerpaprika minősítési szabályzatának meg­állapításáról szó’ó 140.100/1967 F. M. számú rendfelet kiegészítése tárgyában. ©1.000/1947. I. M. sz:’m. Az igazságügyin niszter rendelete a mezőgazdasági haszonbérleti ügyekben eljáró vegyesbiró- ság üiyvite’i szabá ya nak megállapítása tárgyában. 95.000/1947. I. M. szám Az igazságügyminiszter rendelete a pestvidéki járásbíróság területére rendszeresített második közjegyzői állás megszüntetése tárgyában. 165.500/1947. V. K. M. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az általános iskolai választható tárgyak és gyakorlatok tanításáról. A magyar köztárcaság kormányának I3.400/1C47. Korm. száma rendelete a nyugellátásoknak az államháztartás egyen­súlyának helyreállítása érdekében szükséges korlátozásáról szóló rendelkezések módosítása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya avl946 : XVI. te. I. § ában foglalt és leguióbb az 1947 : XVI. te. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alap­ján a következőket rendeli: 1. §• A nyugellátásoknak az államháztartás egyen­súlyának helyreállítása érdekében szükséges kor­látozásáról szóló 6.800/1946. M. E. számú rende-' letet módosító 2.290/1947. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny — Rendeletek Túra 45. szám) 1. §-ának (2) bekezdésében az 1.000 forintban meghatározott értékhatár helyeit az I. lakáspénz­osztály szerint az állami rendszerű I. fizetési osz­tályra nézve megállapított fizetés, illetőleg a í0.580/1947. Korm. számú rendelet Magyar Köz­löny — Rendeletek Tára 198. szám) és a 13.230/ 1947. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny — Rendeletek Tára 256. szám) 1. §-ának hatálya alá tartozó ~ személyeknél a 16. fizetési fokozatra nézve megállapított fizetés, a 300 forintban meg­határozott értékhatár helyett pedig az I. lakás- pénzoszály szerint az állami rendszerű VII. fize­tési osztályra nézve megállapított fizetés összegét kell számításba venni. 2- §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe; rendelkezéseit az 1947. évi augusztus hó í. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. Budapest, 1947. évi november hó 7-én. Dinnyés Lajos s. k, miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 13.550/1247. Korm. számú rendelete a közületek által használt gépjóróinűvek beszerzése, üzembentartása és értékesítése tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az í 946 : XVI. te. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1947 : XVI. te. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli. I. FEJEZET. 1- §• ■ Az állami hatóságok, hivatalok, intézmények, intézetek és üzemek, valamint az állam által kezelt alapok és alapítványok, továbbá az állami kezelésben lévő vállalatok és állami érdekeltségű vállalatok, végül a városi, vármegyei és egyéb önkormányzatok, ezek intézetei, intézményei és üzemei, az általuk kezelt alapok, alapítványok, valamint ezek vállalati érdekeltségei (továbbiak­ban : közületek) tartoznak az 1947. évi december

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék