Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1948. január-április (1-95. szám)

1948-01-01 / 1. szám

t, sasául. Január 1, csütörtök. 545ÍÍ2 Uiiriajft'st, 11)48. MAGYAR# KÖZLÖNY o FílYalRJIK ►>,] HIVATALOS LAP V*. ,7 ...................... .........-i ............................................ .......................-.................-- -........... H IVATALOS RÉSZ A miniszterelnök előterjesztésére dr. Fajth Tibort, a Vazdasági Főtanács titkárságán szolgálatot teljesítő minisz­teri osztálytanácsost a miniszteri osztályfőnöki cim egy­idejű adományozása mellett miniszteri tanácsossá az V. fizetési osztályba kinevezem. Kell Budapesten, 1047, évi december hó 19. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. í5.2»8/f947. M. K. I. szám.) A külügyminiszternek a miniszterelnök utján tett elő­terjesztésére érdemes és eredményes munkássága elismeré­séül Szekfü Gyula rendkívüli követ és meghatalmazott miniszternők a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy­it; ereszt jól adományozom. Kelt Budapestem, 1917. évi december hó 28. napján. Tildy Zoltán s. le. Dinnyés Lajos s.* k. (.15.520/1947. M. E. I. szám.) A népjóléti miniszternek a miniszterelnök utján tett elő­terjesztésére dr. Hernádi Mihály tisztiorvost a közegész­ségügyi felügyelők és tisztiorvosok létszámában az. V. fize­tési osztályba közegészségügyi főfelügyelővé kinevezem. Keit Budapesten, 1947. évi november hó 26. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. 177.895/1947. V. N. M. szám.) A népjóléti miniszternek a miniszterelnök utján tett elő­terjesztésére dr. Horváth Miklós tisztiföorvost a közegész­ségügyi felügyelők és tisztiorvosok létszámában az V. fize­tési osztályba közegészségügyi főfelügyelővé kinevezem. Kelt Budapesten, 1047. évi november hó 26. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k, '177.806/1947. V. N. M. szám.) A népjóléti miniszternek a miniszterelnök utján tett elő­terjesztésére dr. Köt liter István tisztifőorvost a közegész­ségügyi felügyelők és tisztiorvosok létszámában az V. fize­tési osztályba közegészségügyi főfelügyelővé kinevezem. Kék Budapesten, 1047. évi november hó 26. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. Í77.897/1947. V. N. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a miniszter- •Inök utján tett előterjesztésére Komáromy Pálnak, az Operaház volt igazgatójának érdemes és eredményes mun­kássága elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend ?■i.szti'kereszljét adományozom. Kelt Budapesten, 1047. évi december hó 17. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k, (14.936/1947. M. E. 1. szám.) A minisztertanács az 1947. évi november hó 28. napján tartott ülésében a belügyminiszter előterjesztésére Girányi Istvánná belügyminiszteri I. osztályú irodasegédtiszt részére a szabadpályán eltöltőit szolgálati idejéből 6 évnek a nyug­díjba beszámítható szolgálati idejéhez való hozzászámitá- sát — a 7.380/1046. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) be­kezdése alapján — biztosította. (3.832/1947. eln. B. M. sz.) A minisztertanács az 1047. évi december hó 12. napján tartott ülésén hozott határozatával a belügyminiszter elő­terjesztésére dr. Kertész Endre nyugalmazott főispánnak szabadpályán eltöltött fdejéből 12 évnek nyugdíjba be­számítható szolgálati idejéhez való liozzászámitását a 7.380/1946. M. E. számú rendelet 1. §-a (1) bekezdése alapján biztositolta. (11.285/1947. olu. B. M. szám.) A minisztérium 1947. évi november hó 28-án a 9.590/ 1945. M. E. számú rendelet 8. §-a alapján és a 750/1947. M. Fi. számú rendelet 1. §-a alapján Bús László altisztet a tényleges szolgálatban és szolgálaton kiviil eltöltött ide­jének figyelembevételével az állami altisztek létszámába állami altiszti elnevezéssel a XI. fizetési osztályba kinevezte (178.660/1947. IV'. V.-K. M. szám.) A belügyminiszter dr. Déry Endre rendőrőmagyot a bel­ügyminisztérium fogalmazási tisztviselőinek létszámába a VI. fizetési osztályba miniszteri osztálytanácsossá kinevezte. (11.285/1946. eln. B. M. szám.) A belügyminiszter a 4.000/1042. eln. B. M. számú rendé let alapján az 1947. évi deoemJ>or hó 28. napján kelt 10.955/1917. I/l/a. számú rendeletével Orbán Pál belügy minisztériumi segédhivatal! igazgatót a Belügyi Segédhiva­tali Vizsgabizottság tagjául 1949. évi december hó 31 ig kijelölte. (10.055/1947. I/l/a. B. M. szám.) A belügyminiszter az Országos Mozgóképvizsigáló Bízott ság tisztikara (elnöke, helyettes elnöke, ügyvezető alo'möke, alelnökei és jegyzői), valamint a bizoltsági tagok részére adott megbízások hatályát 1948. évi január hó 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbította. (335.408/1947. IV/2, B. M. szám.) Az igazságügyiminiszter dr. Sági Béla, a gyulai állam- ügyészséghez beosztott volt nagyváradi államügyészt a gyulai államügyészséghez áthelyezte. (25.976/1047. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszler Bakos Mária és Fábián Ilona budapesti I—III. kerületi jarásblrósági I. osztályú iroda­segédtiszteket a budapesti büntetőtörvényszékhez áthelyezte, (31.189/1047. I. M. E. szám.) A népjóléti miniszter a minisztertanácstól nyert felhatal­mazás alapján dr. Kiss Emil tisztiorvos, szegedi lakost a VI. fizetési osztályba tisztifőorvossá kinevezte. (178.594J 1047. V. N. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Nem Állami Tan- személyzet Országos Nyugdíjintézete által fenntartott kecskeméti Faragó Béla Országos Árvaház nevelőtestületé­nek létszámába Buzási László ideiglenes árvaatyát árva- atyává a 4. fizetési fokozatba. Kovács Lajos református E szám ára 2 forint,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék