Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1948. április-december (96-288. szám)

1948-04-27 / 96. szám

Értesítés. A Magja? Közlöny Hivatalos Értesítője április SS7-i, 93. számában jelent meg : í„ A papíripari szakmai kollektív szerződés III. számú függeléke. 2. A „MESZHART" és Magyar Folyam- és Tenger- hajózási Rt. magyarországi állomásain foglalkozta tolt rakodó- és raktármunkásokra és a MÁV lllet- ménytáblázatába be nem sorolt éjjeli őrökre vonat­kozó szakmai kollektív szerződés. A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője kizárólag az Állami Lapkiadó Rt.-nál, Budapest, VL, Bajesy- Zsilinszky-at 65. szám alatt kapiiató. HIVATALOS RÉSZ A belügyminiszternek a miniszterelnök útján tett előterjesz­tésére Papp Sándor Békés vármegye főispánját Békéscsaba thj. város főispánjává kinevezem. Kel* Budapesten, 1948. évi április bő 6- napján. Tiídy Zoltán t. t. Dinnyés Lajos >. k. (6.897/1948, eln, B. M, szám.) A népjóléti miniszter — « minisztertanács hozzájárulásá­val — Fakász Pál I. osztályú egészségügyi tisztet a népjóléti minisztérium számvevőségének egyesített létszámába — ide aglenes min őségű — intézeti szám tisztté kinevezte és egyheti eddigi közszolgálati idejének és fizetési osztályának figyelembe­vételével, a 15.600/1947. Korm. sz. rendelet 2. és S. §-a alap­ján, —• ideiglenes minőségű — intézeti számvevőségi tanácsos elnevezéssel a VIII. fizetési osztály 1. fokozatába besorolta (3.961/19Í8. eln. N. M, szám.) A vallás- is közoktatásügyi miniszter a 16.600/1947. Komi. számú rendelet 2. g-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt ren­delkezések alapján a minisztérium irodai szakának létszámá­ban dr. Jendrassik Ernőné Szentzg Ludmilla miniszteri II. osztályú irodatisztet miniszteri 1. osztályú irodaiisztté » X. fizefési osztály S. fokozatába és a minisztérium altiszti szakának létszámában Horváth Ignác, állami szakaltisztet a XII. fizetési osztály 3 fokozatába nevezte ki. (5.070/19-15. etn. V. K. M. szám.) Az építés- és közmunkaügyi miniszter Báron István szegedi lakost a Kertész Gépcserép- és Téglagyár vállalatához vállalat­vezetőnek kirendelte. (16.893/1948. É. K. M. szám.) A belügyminiszter Cserebökény község végleges nevét az 1808 : iV. te. 2. §-a alapján „Cserebökény" névben állapította meg. (177.519/19-18. Hl. 2. 15. M. szám.) A belügyminiszter Kengyel község végleges nevét az 1898 : in IV, te. 2. §-a alapján „Kengyel" névben állapította meg Mm (177.53-4/1948. MI. 2. B. M szám.) H~'‘ A belügyminiszter Barnag község végleges nevét az 1898: TV. ic. 2. §-a alapján „Barnag" révben állapította meg. (177.512/1948. III. 2. B, M. szám.) K (» Z E R DEKC H 1 TELE K. A fóldmiuelésügyi minisztertől. 237.407.1948. 1. A. 1. F. M. szám. „A 1918. évi április hónapban folyósításra kerülő lenien mclési előlcghitelck feltételeinek megállapítása céljából össze­ült albizottság javaslata alapján a Tanács hozzájárult ahhoz, bog}' az 1948. évi április hónapban engedélyezendő leniérme lési előleghitelek az alábbi feltételek melleit folyósiüassanalt 800.000 Ft keretben : 1. A megszavazott hitelösszeget a Munkaközösségben tömő rült termeltető vállalatok kiilön-külön pénzitézetcik útján vehetik fel. A felvett hitel augusztus 15-én jár le, illetve a folyó évben folyósítandó kórófelvásárlási hitel rendelkezésre bocsátása esetében konvertálható kóróliitellé, mely esetben s lejárat a felvásárlási hitelnek megfelelően alakul. 2. A termeltető vállalatok a felvett hitelösszeg után » Magyar Nemzeti Bank minderkori viszoutleszáinftási kamat­tételét 5, illetve 6%-kal meghaladó kamatot (összesen 10 illetve 11%-ot) tartoznak fizetni. 5. A termeltető vállalatok a megszavazandó hitelt április hó 25-ig vehetik fel, tartoznak azonban legkésőbb május hó 16-ig a Pénzintézeti Központ részére megfelelő elszámolást készíteni a felvett hitelösszegek rendeltetésszerű felhasználó •áról. 4. A termeltető vállalatok a termelő gazdáknak ki nem fizetett hitelösszeget a felvételtől számított 15 napon belül tartoznak kifizetést eszközlő pénzintézeteiknek visszafizetni. 6. A hitelek 50%-a viszontteszámítás, 50% a a pénzintéze tek kötelező kerete terhére vehető igénybe. A viszontleszámí­tás utján folyósításra kerülő hitelek a Pénzintézeti Köz ponton keresztül bocsáttatnak rendelkezésre. A Pénzintézeti Központot közreműködéséért évi % % kamat illeti meg, mely * folyósító pénzintézetet terheli. 6. A termeltető vállalatok egy termelő részére kát. holdam kint az érdekképviseleti megállapodás előírása szerint 4 q lenkóló ellenértékénél, azaz : Ft 168.——nál lentermelési előleg hitel címén többet nem bocsáthatnak rendelkezésre. 7. A hitelkonstrukció lebonyolításának ellenőrzését a Pénz Intézeti Központ végzi egyrészről, míg másrészről ezen leendő két a Föidmívelésügyi Minisztérium megbízásából a tér melők nevében az Ipari Növénytermelési Bizottság jogosult elvégezni. A folyósítandó hitetekkel kapcsolatban az egyes termeltető vállalatok egyéni kérelmet tartoznak a bank vállalatokon keresztül a Magyar Nemzeti Bankhoz haladéktalanul eltí terjeszteni. A Munkaközösség tartozik a hitel folyósításával kapcsolat­ban a HT részére megfelelő részletes kimutatást elkészíteni, a hitelt kérelmező vállalatok nevében, termelési területnek és a folyósítandó hiteleknek fejtüntetósével. A HT albizottsága az április hónapban az 1917. évben kóröbeválfási hitelként felvett hitelrészösszeggel kapcsolat­ban javasolja, hogy az egyes tagvállalatok minimálisan a lejáró hitelösszegek 25%-át fizessék ki, míg a fennmaradó 7ő% három hónapra proíongáltassék. A HT albizottsága azonban fenntartja magának azt a jogot hogy' prolongálással kapcsolatban benynjtott kérelmeket külön-külön bírálja el. Az albizottság az így 3 hónapra prolongált hitelösszegekkel kapcsolatban nem zárkózik el az elöl, hogy a 3 hónap eltel tévét a vállalatok hitelhelyzetének felülvizsgálása után eset lég további prolongálást javasoljon." Budapest, 1948 évt április hó 19-én, FöldmloeUsügyi sntnistlet MAGYAR ©KÖZLÖNY HIVATALOS LAP E s*ám ára 1 FT *50 fillér. 96. s/aiu. Budapest. 1948 április 27, ketlil.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék