Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. május-augusztus (106-195. szám)

1948-07-25 / 167. szám

1658 MAGYAR KÖZLÖNY 1948. július 25, Pépül ki.-Az ablak alatt papírtekercs „Táncsics" fel­írással és egy lúdtoll van elhelyezve. A kép balolda­lán az „1848—1948“ évszám, jobbra az ériékjelzés. A bélyeg színe : vöröses barna. Tervezte : Székely .V. P. A 20 f-es értékjelzésű bélyeg közepén egy kard kürttel, felette 1848-as csákó látható. A kard marko­latán „BEM“ név, a csákótól balra „1818—1948“ év­szám, jobbra az értékjelzés. A bélyeg színe : sötét­zöld. Tervezte : Székely V. P. A 40 f-es értékjelzésű bélyeg 1848-as tépett hadi lobogót ábrázol, közepén a Kossuth címerrel. A lobogótól balra „1848—1948“, „KOSSUTH" fel­írás, jobbra az értékjelzés. A bélyeg színe : lila. Ter­vezte : Molnár László. A 60 f-es értékjelzésű bélyegen kisimított régi papírlap látható jobb oldalt babérággal övezve, A papírlapon „Talpra magyar, hí a haza 1“ szöveg, alatta fehér szalagon „Petőfi" felírás, a kép bal­oldalán 1848—1948 évszám s a bal felső sarokban az érték jelzés. A bélyeg színe: bordó vörös. Tervezte: Molnár László. Valamennyi bélyeg alsó részén a bélyegszéllel pár­huzamosan „MAGYAR POSTA" felírás. E bélyegeknek az 1948 március 15-én a 217.400/ 1948. Közi. M. szánni rendelettel forgalomba bocsátott 8 és 80 filléres értékkel együtt, az eredetitől eltérő nagyságban készült képét itt közlöm : A bélyegek bárhová szóló postaküldemények bér­mentesítésére az 1948. évi július hó 27. napjától fel­használhatók. Budapest, 1948. évi július hó 22-én. Gerő Ernő s. k. közlekedésügyi miniszter. A közlekedésügyi miniszter 248.609/1048. Közi. M. számú remleiete új általános forgalmú postabélyeg kibocsátása tárgyában. Az 1948. évi július hó 27. napján új, 60 fillér érték- jelzésű. általános forgalmú bélyeget bocsátók forga­lomba Eötvös Lóránd, a legnagyobb magyar fizikus születésének 100. évfordulója alkalmából. A bélyeg fehérszínü vízjeles papiroson (Kossuth’-* címer 2 állásban) raszteres mélynyomással készült. Mérete : 37X26 mm, fekvő téglány alak. A bélyegkép alapja egy világos és egy sötét árnya* lat-mező, melynek közepén Eötvös Lóránd arcképe látható. Az arckép felett „EÖTVÖS LÓRÁND 1848—1919“, alatta pedig „MAGYAR POSTA" fel* írás, tőle balra a torziós inga képe, jobbra az érték* feltüntetés. A bélyeg színe : tégla-vörös, tervezte : K, Bócz István. A bélyegnek az eredetitől eltérő nagy* ságú fényképét itt közlöm : A bélyegek bárhová szóló postaküldemények bér­mentesítésére az 1948. évi július hó 27. napjától használhatók fel. Budapesl, 1948. évi július hó 22-én. fíerö Ernő s. k. közlekedésügyi miniszter. A földmivelésiigyi miniszter 193.810/1948. K. H. számú rentíeieíe az 1948/49. évi tenncnybeszoigáltatási kötelezettség teljesítésének szabályozásáról szóló 102.150/1948. K. H. számú rendelet módosítása tárgyában. A közellátás biztosításáról szóló 3.440/1947. M. E. számú rendelet 1. és 5. §-ábnn foglalt felhatalmazás alapján a kereskedelem- és szövetkezetügyi minisz­terrel egyetértve a következőket rendelem : 1. §• Az 1948/49. évi terménybeszolgáltatási kölelezetl- ség teljesítésének szabályozásáról szóló 102.150/ 1948. K. II. számú rendelet (Magyar Közlöny — Rendeleiek Tára 119. szám, 1158. oldal) 10. §-ának (2) bekezdése ügy módosul, hogy az 1948/49. gazda­sági évben beszolgáltatásra kerülő sertések átvételére a gyűjtőkereskedői megbízás iránti kérelmet az 1948. évi augusztus hó 1. napjáig lehet a területileg illeté­kes belkereskedelmi igazgatóságnál előterjeszteni. 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1948. évi július hó 22-én. A miniszter helyett : Dr. Mólé ff u Géza s. k. államtitkár. Felelős szerkesztő : DR. FISCHER GYULA, miniszteri osztályfőnök. Felelős kiadó-: VIDA SZILÁRD Kiadja : Állami Lapkiadó Rt. A magyar állami nyomda nyomása. (Műszaki vezető : Krussták Ferenc aligazgató.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék