Magyar Közlöny, 1952 (1-87. szám)

1952-09-16 / 69. szám

60S т£ 1952 szeptember 16. MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a külügy­miniszter előterjesztésére hozzájárul ahhoz, hogy Felkai Dénes ezredes a „Garibaldi Csillag’1 ér­demrendet viselhesse. Kelt Budapesten, 1952. évi szeptember hó 5. napján. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsainak elnöke. Szabó Piroska s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa Szuszki Károlyt, az Országos Tervhivatal elnökhe­lyettesévé kinevezte. (451/1952. M. T.) A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa Varga Jánost — egyéb megbízatása miatt — az Országos Munkabér Bizottság elnöki tiszte alól felmentette, egyúttal Szász Mártont az Országos Munkabér Bizottság elnökévé kinevezte. (450/1952. M. T.) A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa Garasin Rudolfot büntetésvégrehajtási ezredessé kinevezte. (451/1952. M. T.) A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa Rados Kornélt az Építőipari Műszaki Egyetem építészmérnöki karán, az ipari épületek tervezése tanszékre egyetemi tanárrá, dr. Széli Lászlót az Építőipari Műszaki Egyetem építészmérnöki karán, az építéstechnológia tanszékre egyetemi tanárrá, Kozmáim Györgyöt a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, a műszaki mechanika II. tanszékre egyetemi tanárrá, Mika Józsefet a mis­kolci Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem bánya- és kohómérnöki karán, az elemzőkémia tan­székre egyetemi tanárrá, Kordoss Józsefet a mis­kolci Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, a. mechanika technológia II. tanszékre egyetemi tanárrá, Berényi Dénesi a Deb­receni Tudományegyetem természettudományi ka­rán, a meteorológiai tanszékre egyetemi tanárrá ki­nevezte. (45Ц1952. M. T.) Törvényerejű rendelet ek яяяимивг’итдапмии ni ni HWiHBa—Иван— A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1952, évi 16. számú törvényerejű rendelete a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről, A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a magyar, szabadságharc nagy vezéralakja, Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából a követ*» kezűket rendeli el: A debreceni Tudományegyetem 1952. évi szép*» tember hó 19. napjától kezdődően „Kossuth Lajos Tudományegyetem’1 elnevezéssel folytatja működé­sét. Dobi István s. k., a Népköztársaság Einöki Tanácsának elnöke. Szabó Piroska s. к.< a Népköztársaság Elnöki Tanácsánál titkára. A Népköztársaság Einöki Tanácsának 1952. évi 17. számú törvényerejű rendelete egyes községi (városi, városi kerületi) tanácsoknál végrehajtóbizottsági kirendeltségek szervezéséről. Annak előmozdítása érdekében, hogy a községi (városi, városi kerületi)! tanácsok, különösen a külterületen lévő bánva- és ipartelepeken, valamin! a tanyavilágban élő dolgozókat fokozottabban von* hassák be az állami feladatok megoldásába, az áb lamhatalom helyi gyakorlásába és ezzel biztosítsák az ott élő lakosság hatékony közreműködését É népgazdasági tervek megvalósításában és a mező-' gazdaság szocialista fejlesztésében, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsa az alábbiakat rendeli el: 1. §. (1) Végrehajtóbizottsági kirendeltséget (tó*' vábbiakban: kirendeltség) lelvet szervezni a) azokon a külterületi településeken, amelyek’ olyan adottságokkal rendelkeznek, hogy a terv­gazdálkodás eredrrtényeképen, a szocializmus épí­tése során idővel önálló községgé vagy városi ke­rületié alakulhatnak; b) a belterülettel össze nem függő, már kiépül t bel- vagy külterületi településeken; c) átmenetileg egyes egyesített községekben. (2) Az előző bekezdés valamely pontjában Log- lati előfeltételek fennforgása esetén olyan telt "pü-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék