Magyar Közlöny, 1957 (1-138. szám)

1957-11-21 / 123. szám

850 1957. november 2’ MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1.088/1957. (XI. 21.) számú határozata a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetemekkel kapcsolatos kérdésekről. 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, valamint a Honvédelmi Minisztérium által szervezett 3 éves Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetemek hallgatói részére biztosítani kell ugyanazt a tanulmányi szabadságot, amelyet az egyetemek és főiskolák esti tagozatainak hallgatói élveznek. 2. Azoknak, akik a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, illetőleg a Honvédelmi Minisztérium által szervezett Marxizmus—Leni­nizmus Esti Egyetemet eredményesen elvégezték: a) az egyetemek, a főiskolák, illetőleg akadémiák esti és levelező tagozatain folytatott tanulmányok esetén marxizmus—leninizmusból vizsgázniok nem kell; b) tudományos fokozat elnyerése során a kan­didátusi minimum keretében előírt ideológiai vizs­gát nem kell letenniök. 3. Jelen határozat kihirdetése napján lép ha­tályba. Apró Antal s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese. ■ I. Főrész Miniszteri rendeleíek A pénzügyminiszter 37/1957, (XI. 21.) P. M. számú rendelete a növendékmarhák után járó adókedvezmény igényléséről és nyilvántartásba vételéről. A szarvasmarhatenyésztés fejlesztésének előse­gítéséről szóló 1.064/1955. (VII. 10.) számú minisz­tertanácsi határozat 2. pontjában foglalt felhatal­mazás alapján — a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben — az egységes eljárás, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a növen­dékmarhák után járó adókedvezményekről szóló 13/1955. (VII. 24.) P. M. számú rendelet (a továb­biakban: R.) kiegészítéseként a következőket ren­delem: 1- §• A R. alkalmazása során „egyénileg gazdálko­dók ”-nak a mezőgazdasági lakosság általános jöve­delemadója fizetésére kötelezetteket kell tekint teni. 2. §■ (1) Adókedvezmény csak az olyan növendék­marha után igényelhető, amelyre a tulajdonos nyolc napos koráig illetékmentes marhalevelet váltott ki és ezt egyidejűleg — a marhalevél be­mutatása mellett — az illetékes községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának adóügyi csoportjánál (pénzügyi osztályánál) is be­jelentette nyilvántartásba vétel végett. A nyilván­tartás tétel- (sor-) számát a marhalevélen a sor­szám alatt lévő üres helyen fel kell jegyezni. (2) A legfeljebb hat hónapos korában megvásá­rolt vagy — csere, ajándékozás, öröklés útján — megszerzett növendékmarha után járó 400 Ft adó- kedvezmény is csak abban az esetben adható meg, ha a korábbi tulajdonos az előző bekezdésnek meg­felelően a növendékmarhát marhalevéllel ellátta és nyilvántartásbavétel végett bejelentette. 3. §. (1) A 600 Ft-os adókedvezmény engedélyezésére irányuló kérést oly időben kell előterjeszteni, hogy az üszőborjú súlya hat hónapos kora betöl­tésekor megállapítható legyen. (2) A 400 Ft-os adókedvezmény engedélyezé­sére irányuló kérést a növendékmarha két éves kora betöltését megelőzően, abban az évben kell előterjeszteni, amelyben a növendékmarha máso­dik évét betölti. Az adókedvezmény engedélyezé­sére irányuló kérés előterjesztésekor az állatte­nyésztő, illetőleg az állattartó a növendékmarha marhalevelét köteles bemutatni. 4. §■ Az állattenyésztők, illetőleg az állattartók a 2. §-ban megállapított kötelezettségüknek a jelen rendelet hatálybalépésekor tulajdonukban levő nrt- vendékmarhára vonatkozólag 1957. évi december hó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék