Magyar Közlöny, 1967 (1-105. szám)

1967-06-11 / 37. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám.' sával is megbízott főtitkárát — a Tudományos és Felsőoktatási Tanács munkájában kifejtett ér­demei elismerése mellett — tisztsége alól fel­menti, egyidejűleg — miniszterhelyettesi rang­ban — az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesévé kinevezi. 313 — 1337. június 11. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dr. Dely Istvánt, a pécsi megyei bíróság elnö­két e tiszte alól felmenti és egyidejűleg dr. Csiky Ottót a pécsi megyei bíróság elnö­kévé kinevezi. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dr. Hazay Istvánt, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, valamint dr. Csáki Frigyest, a Budapesti Műszaki Egye­tem rektorát — vezetői munkásságuk elismerése mellett — e tisztségük alól felmenti és a Budapesti Műszaki Egyetem, továbbá az Épí­tőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyesíté­sével létesített Budapesti Műszaki Egyetem rek­tori tisztségének ellátásával dr. Csáki Frigyes egyetemi tanárt három évre megbízza. Törvényerejű rendeletek A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1967. évi 13. számú törvényerejű rendelele a Magyar Néphadsereg tiszti iskoláinak _ katonai főiskolává nyilvánításáról 1. §. A Magyar Néphadsereg tiszti iskolái — a ;,Kossuth Lajos” Katonai Főiskola, a „Zalka Máté” Katonai Műszaki Főiskola és a „Kilián György” Repülő Műszaki Főiskola — a honvédelmi minisz­ter felügyelete alatt álló katonai felsőoktatási in­tézmények. 2. §. A katonai főiskolákon szerzett oklevél a katonai szakképesítéssel egyidejűleg meghatározott szakon felsőfokú technikusi, vagy általános isko­lai tanári képesítést is nyújt. 3. §. Ez a törvényerejű rendelet 1967. szeptem­ber 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról a hon­védelmi miniszter a művelődésügyi miniszterrel egyetértésben gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k.,' a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1967. évi 14. számú törvényerejű rendeleté a Budapesti Műszaki Egyetem, valamint az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyesítéséről 1. §. A Budapesti Műszaki Egyetem, valamint az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egye­sül. Az egyesítéssel létesülő egyetem Budapesti Műszaki Egyetem elnevezéssel a művelődésügyi miniszter felügyelete alatt működik. 2. §. (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az egyesítés végrehajtásáról a művelődésügyi miniszter gondoskodik. (2) Az 1962. évi 22. számú törvényerejű rende­let 1. számú melléklete az 1. §-ban foglaltaknak megfelelően módosul. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék