Magyar Közlöny, 1969 (1-101. szám)

1969-08-31 / 67. szám

67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1969. augusztus 31. = 669 számú törvényerejű rendelet 2. §-ának (2) bekez­dése hatályát veszti. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A népköztársaság Elnöki Tanácsának 19S9. évi 24. számú törvényerejű rendeleíe a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola létesítéséről 1. §. A kecskeméti Felsőfokú Gépipari és Auto­matizálási Technikumot műszaki főiskolává kell átszervezni. A műszaki főiskola elnevezése: Gép­ipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (a to- yábbiakban: Főiskola). 2. §. A Főiskola feladata — a gépipari gyártástechnológiai folyamatok automatizálását, valamint az automatizált gépek és berendezések üzemeltetését és kar­bantartását, — a gyártás műszaki előkészítését, gyártási fo­lyamatok tervezését, egyszerűbb gyártó eszközök tervezését és gyártását, gyártó-, szerelő üzemek vezetését és szervezését, — a műanyagok feldolgozását, műanyagalkatré­szek gyártását, az alkatrész gyártásnál al­kalmazott berendezések üzemeltetését és alkalmazását irányító műszaki szakemberek képzése, 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szakirányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. í 5. §. Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról, valamint a kecskeméti Felsőfokú Gépipari és Automatizálási .Technikum átszervezésével kapcsolatban szüksé­ges átmeneti intézkedések megtételéről a Minisz­tertanács gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A népköztársaság Elnöki Tanácsának 1959. évi 25. számú törvényerejű rentíeleíe a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola létesítéséről 1. §. A budapesti Felsőfokú Gépipari Techni­kumot műszaki főiskolává kell átszervezni. A mű­szaki főiskola elnevezése: Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola (továbbiakban: Főiskola). 2. §. A Főiskola feladata' — a gépipari gyártás műszaki előkészítésének, — a gyártási folyamatok tervezésének, — az egyszerűbb gyártóeszközök tervezésének és gyártásának, — a gyártó-szerelő üzemek vezetésének és szervezésének, — a termelés programozásának és irányításá­nak, ■— a termelést kiszolgáló üzemek irányításá­nak és gépi berendezései üzemeltetésének irányítására alkalmas műszaki szakemberek képzése. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szakirányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. 5. §. Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról, valamint a budapesti Felsőfokú Gépipari Technikum átszer­vezésével kapcsolatban szükséges átmeneti intéz­kedések megtételéről a Minisztertanács gondos­kodik; Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék