Magyar Közlöny, 1970 (1-115. szám)

1970-12-31 / 115. szám

1318 1970. december 31. MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám b) az egyetemek állam- és jogtudományi ka­rán szerzett oklevelet; c) a Gazdasági és Műszaki Akadémián, továbbá a Kereskedelmi Akadémián szerzett oklevelet; d) a Közgazdaságig illetve a Számviteli Főisko­lán 1952. január 1. napja után szerzett oklevelet; ej az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Karán, valamint az Agrártudományi Főiskolákon 1%0. január 1. napja után szerzett oklevelet; f) a Felsőfokú Pénzügyi és Számviteli Szakis­kola Vállalatgazdálkodási szakán, illetve a Pénz­ügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi-Számviteli Karán szerzett oklevelet; g) a Kereskedelmi és Vendéglátőipari Főiskolán szerzett oklevelet; h) az 1951. január 1. napja után szerzett felső­fokú tervoklevdet; i) az 1951. január 1. napja után szerzett okle­veles könyvvizsgálói oklevelet. (4) Felsőfokú képesítésnek kell tekinteni to­vábbá : aj a Közgazdaságtudományi Egyetemen szer­zett oklevelet; b) az Agrártudományi Egyetem Agrárközgaz­dasági Karán szerzett oklevelet; ej a Közgazdaságtudományi Egyetemen vagy a Műszaki Egyetemen szerzett rr írnök-közgazdász oklevelet. ✓ A szakvizsgák előfeltételei 4. §• (1) Alapfokú képesítés statisztikai szakvizsga ú^án nem szerezhető. (2) Középfokú képesítést szakvizsga útján az a statisztikai munkakörben foglalkoztatott dolgozó szerezhet, aki az alábbi feltételekkel együttesen rendelkezik: a) középiskolai végzettség, b) legalább kát éves statisztikai munkakörben való tevékenykedés. (3) Közép- vagy felsőfokú képesítést szerez­hetnek — az alacsonyabb fokú statisztikai szak­vizsga letétele nélkül — azok, akik közép- vagy felsőfokú statisztikai képesítésnek nem tekinthető felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A szakvizsgák tantárgyai és a tananyagok 5. §. (1) A szakvizsgák további szakosítását és a vizsgatárgyakat e rendelkezés vielléklete tartal­mazza. (2) A statisztikai tárgyak anyagát a Központi Statisztikai Hivatal, a többi szaktárgy anyagát a Központi Statisztikai Hivatal a tantárgy, szerint érdekelt minisztériumokkal (országos hatáskörű szervekkel) egyetértésben készíti el, illetve je­löli ki. (3) Azok a szakvizsgára jelentkezettek, akik a szakvizsga valamelyik tantárgyából szervezett oktatás vagy szakvizsga keretében közép-, illetve felsőfoknak megfelelő vizsgát tettek, a vizsga újbóli letétele alól mentesülnek. A szakvizsgák rendje 6. §. ■ ' (1) A ^statisztikai szakvizsgákat, illetve azok előkészítő tanfolyamait a Központi Statisztikai Hivatal szervezi és bonyolítja le. (2) A statisztikai szakvizsgára való felkészülés önálló tanulás vagy a vizsgára előkészítő tanfo­lyamok formájában történik. (3) A statisztikai szakvizsgára a Központi Sta­tisztikai Hivatal Oktatási osztályán (Budapest, II., Keleti Károly utca 5—7.) lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a munkahely javaslata szük­séges. (4) Azokon a szakterületeken, amelyeken a mellékletben felsorolt szakosítástól lényegesen eltérő specializáció miatt igény jelentkezik további szakosításra, a szakvizsgákat, illetve azok előkészítő tanfolyamait — a Központi Statiszti­kai Hivatal elnökével egyetértésben — a minisz­ter (országos hatáskörű szerv, vezetője) saját ha­táskörében, illetve a két szerv közötti megállapo­dás alapján szervezi és bonyolítja le. V- §• (1) A vizsgáztatást bizottság végzi. (2) A vizsgák rendjét, a vizsgáztatás módsze­rét, a vizsgák minősítésének módját, továbbá a vizsgabizottság összetételét a Központi Statisz­tikai Hivatal elnöke vizsgaszabályzatban álla­pítja meg. 8. §• (1) A szakvizsga eredményéről oklevelet kell kiállítani. (2) A kiadott oklevelekről a Központi Statisz­tikai Hivatal nyilvántartást vezet. 9. §. (1) Az előkészítő tanfolyam és a szakvizsga díját a Központi Statisztikai Hivatal elnöke ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék