Magyar Közlöny, 1970 (1-115. szám)

1970-08-07 / 67. szám

680 — 1970. augusztus 7. MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám 2. A Főiskola az alábbi karokra tagozódik: Építőipari Kar, Gépészeti Kar. 3. A főigazgatót és a főigazgató helyetteseit, va­lamint a karok igazgatóit és ezek helyetteseit — az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel, va­lamint a nehézipari miniszterrel egyetértésben — a Főiskola oktatói közül a művelődésügyi minisz­ter bízza meg 3 évi időtartamra. A megbízás meg­hosszabbítható. 4. A Főiskola nappali tagozatán a képzési idő az üzemmérnöki szakon 3 év, a műszaki tanár sza­kokon 4 év. 5. A művelődésügyi miniszter a képzés irányí­tása során a szakmai követelmények érvényre juttatásáról az építésügyi és városfejlesztési mi­niszterrel, valamint a nehézipari miniszterrel egyetértésben gondoskodik. 6. A budapesti Felsőfokú Építő- és Építőanyag­ipari Gépészeti Technikumnak, valamint a pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumnak az 1969/70. tanévben I. és II. évfolyamos hallgatói — módosított tanulmányi renddel — a Főiskolán folytatják, illetőleg fejezik be a tanulmányaikat és sikeres államvizsga, letétele esetén üzemmér­nöki oklevelet kapnak. 7. A Budapesti Felsőfokú Építő- és Építőanyag­ipari Gépészeti Technikumban, valamint a pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumban az 1969/70. tanévben végző vagy már korábban ab­szolutóriumot szerzett hallgatók államvizsgát, il­letőleg javító, vagy ismételt államvizsgát a Főis­kolán tehetnek és részükre — az államvizsga sike­res letétele esetén — a Főiskola szaktechnikusi oklevelet állít ki. 8. Ez a határozat kihirdetése napján lép ha­tályba. Fock Jenő s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1Ö33/1970. (Vili. 7.) számú határozata a Budapesti Műszaki Egyetemen Vízgazdálkodási Főiskolai Kar létesítéséről 1. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány az 1961. évi III. törvény 18. §-ának.(3) be­kezdésében foglaltak alapján az alábbiakat hatá­rozza : A Budapesti Műszaki Egyetemen — a bajai Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum átszerve­zésével — Vízgazdálkodási Főiskolai Kart (a to­vábbiakban: Kar) kell létesíteni. 2. A Kar feladata korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, — a vízgazdálkodási üzemek és üzemi folya­matok önálló irányításában jártas, egyszerűbb vízi létesítmények tervezésére, a létesítmények épí­tésére, karbantartásának, felújításának szervezé­sére, irányítására, a vízügyi államigazgatási fel­adatok ellátására alkalmas üzemmérnökök képzése. 3. A Kar élén igazgató áll. Az igazgatót és helyetteseit — az Országos Vízügyi Hivatal el­nökével egyetértésben — a Kar oktatói közül a művelődésügyi miniszter bízza meg 3 évi időtar­tamra. A megbízás meghosszabbítható. 4. A Kar nappali tagozatán a képzési idő 3. év. 5. A képzés irányítása során a szakmai köve­telmények érvényre juttatásáról a művelődésügyi miniszter az Országos Vízügyi Hivatal elnökével egyetértésben gondoskodik. 6. A tanuhnányok befejezését követően sikeres államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szak­irányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 7. A Kar oktató-nevelő munkáját Baján végzi. 8. Á bajai Felsőfokú Vízgazdálkodási Techni­kum az 1969/70. tanév végével megszűnik, e tan­évben az I. és II. évfolyamot végzett hallgatók a Karon, módosított tanulmányi renddel folytat­ják és fejezik be tanulmányaikat, részükre a Kar az államvizsga sikeres letétele esetén üzemmér­nöki oklevelet állít ki. 9. Azok, akik a bajai Felsőfokú Vízgazdálko­dási Technikumban az 1969/70. tanévben végez­nek, vagy ezt megelőzően szereztek végbizonyít­ványt, de sikeres államvizsgát még nem tettek, az államvizsgát, illetőleg a javító- vagy ismételt államvizsgát a Karon tehetik le és az államvizsga sikeres letétele esetén szaktechnikusi oklevelet kapnak. 10. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról — az Országos Vízügyi Hivatal elnökével, valamint a pénzügyminiszter­rel egyetértésben — a művelődésügyi miniszter gondoskodik. Fock Jenő s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke fi Msayar Forradolmi MyÉos-Faras?! Korirrány 1034/1S70. (ViH. 7.) számú hotározeía a Nehézipari Műszaki Egyetemen Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar létesítéséről A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány az 1961. évi III. törvény 18. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat határozza: 1. A Nehézipari Műszaki Egyetemen — a kazincbarcikai Felsőfokú Vegyipari Gépészeti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék