Magyar Közlöny, 1970 (1-115. szám)

1970-08-07 / 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám 674 — 1970. augusztus 7. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rendeletéi A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2G/I370. (Vili. 7.) számú rendslete a Felsőfokú Villamosencrgiaipari Technikum megszüntetéséről • §• A nehézipari miniszter felügyelete alatt mű­ködő Felsőfokú Villamosenergiaipari Technikum *z 1970. évi augusztus hó 31. napján megszűnik, az 1969/70. tanévben az I. és II. évfolyamot Végző hallgatói tanulmányaikat — módosított tanulmányi renddel — a Kandó Kálmán Vil­lamosipari Műszaki Főiskolán folytatják és fe­jezik be, sikeres államvizsga letétele esetén üzemmérnöki oklevelet kapnak. 2. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, Végrehajtásáról, valamint a Felsőfokú Villamos­energiaipari Technikum megszüntetésével kap­csolatos átmeneti intézkedések megtételéről — b nehézipari miniszterrel egyetértésben —■ a művelődésügyi miniszter gondoskodik. Fock Jenő s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 27/1370. ÍVÜL 7.) számú rendeieíe a Nyíregyházi Tanítóképző Intézet megszüntetéséről 1. §• A Nyíregyházi Tanítóképző Intézet az 1970. évi augusztus hó 1. napjától kezdődően a Nyír­egyházi Tanárképző Főiskola szervezetében mű­ködik. 2. §. A Nyíregyházi Tanítóképző Intézet hallgatói tanulmányaikat változatlan tanulmányi renddel a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán folytatják és fejezik be. 3. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha­tályba, végrehajtásáról a művelődésügyi minisz­ter gondoskodik. Fock Jenő s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 20/1970. (Vili. 7.) számú rendelje a zeneoktatás reformjáról szóló 68/1952. (VIII. 17.) M T számú rendelet módosításáról 1. §. A 68/1952. (VIII. 17.) MT számú rendelet 5. §-a hatályát veszti. 2. §. I •' ' Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba,. Fock Jenő s. k.,' ____ a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 23/1970. (Vili. 7.) számú rsndeiete a főiskolákról, a felsőfokú intézetekről, valamint, az egyetemeken szervezett főiskolai karokról 7 Általános rendelkezések 1. §• A rendelet hatálya — az egyetemi jellegű fő­iskolák kivételével — kiterjed a műszaki, a gaz­dasági, a mezőgazdasági, a tanárképző és a mű­vészeti főiskolákra, a felsőfokú intézetekre, vala­mint az egyetemeken szervezett főiskolai karokra (a továbbiakban: intézmények). 2. §. Az intézmények a kormányzat felsőoktatási politikájának megfelelően, a jogszabályok rendel­kezései szerint ellátják a szakemberképzésből rá­juk háruló feladatokat, részt vesznek a végzettek továbbképzésében, a szakirányuknak megfelelő gazdasági, mezőgazdasági, műszaki fejlesztési, pedagógiai, illetve művészetoktatási kutatómun­kában, valamint tudományos ismeretterjesztő te­vékenységükkel a társadalmi kulturális nevelő­munkában, továbbá egyéb feladatok végzésével elősegítik a kutatási eredmények hasznosítását a társadalmi szükségletek kielégítésében. 3. §. Az intézményi feladatok megoldását — az ok­tatási rendszer jogszabályai keretei között — az intézmények vezetői önállóan szervezik, irányít­ják és a pénzügyi szabályok szerint önállóan . gazdálkodnak a feladatok megoldásához rendelke-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék