Magyar Közlöny, 1971. július-december (56-101. szám)

1971-09-08 / 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám — szakigazgatási szervek, intézetek, intéz­ményeik részére mezőgazdasági szakemberek — üzemmér­nökök — képzése és továbbképzése. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szak­irányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskola karokra tagozódik. A Főisko­lán működő karokat a Minisztertanács állapítja meg. 5. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. A karok élén igazgatók állnak. 6. §. Ez a törvényerejű rendelet 1971. szeptem­ber hó 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k.. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 22. számú törvényerejű rendeleté Nyíregyházán Mezőgazdasági Főiskola létesítéséről 1. §. (1) A nyíregyházi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum átszervezésével Mezőgazdasági Főis­kolát kell létesíteni. (2) A Főiskola neve: Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza (a továbbiakban: Főiskola). 2. §. A Főiskola feladata: — a mezőgazdasági, kertészeti, gépészeti válla­latok, termelőszövetkezetek, szakigazgatási szer­vek, intézetek, intézmények, továbbá — a mezőgazdasági repülőgépek üzemelését végző szervek részére mezőgazdasági szakemberek — üzemmérnökök — képzése és továbbképzése. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szakirányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskola karokra tagozódik. A Főiskolán működő karokat a Minisztertanács állapítja meg. 5. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. A karok élén igazgatók állnak. 6. §. Ez a törvényerejű rendelet 1971. szeptem­ber hó 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 23. számú törvényerejű rendelete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiáról 1. §. (1) A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a legmagasabb szintű katonai felsőoktatási intézmény. (2) Az Akadémia a honvédelmi miniszter fel­ügyelete alatt áll; szervezetét és működésének rendjét a honvédelmi miniszter állapítja meg. 2. §. (lj A tanulmányok befejezését követően sikeres államvizsgát tett hallgatók a katonai vég­zettségüket feltüntető oklevelet kapnak, amely az egyetemi oklevéllel egyenértékű. (2) Az Akadémián szerzett oklevél a honvédelmi miniszter által meghatározott katonai beosztások betöltésére képesít. 3. §. (1) Ez a törv.ényerejű rendelet a kihirde­tése napján lép hatályba; rendelkezései nem érin­tik a felsőoktatási intézményekről szóló, az 1969. évi 14. számú törvényerejű rendelettel módosított 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelet 18. §-ában foglaltakat. (2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozatai A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 22/1971. számú határozata a devecseri járás székhelyének Ajka városba történő áthelyezéséről 1. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa elrendeli a Veszprém megyei a) devecseri járás székhelyének Devecser közös tanácsú nagyközségből Ajka városba történő áthe­lyezését és ennek megfelelően b) a devecseri járás nevének ajkai járás elneve­zésre való megváltoztatását. 2. E határozat a kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a Veszprém megyei tanács végre­hajtó bizottsága — a nem tanácsi szervekkel is együttműködve — gondoskodjék. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára 779

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék