Magyar Közlöny, 1972. augusztus-december (67-108. szám)

1972-08-27 / 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám Minisztertanácsi határozatok A Minisztertanács 1034/1972. (Vili. 27.) számú határozata az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola irányí­tásáról, kari tagozódásáról, képzési idejéről, valamint a budapesti Felsőfokú Építőipari Tech­nikum, továbbá a debreceni Felsőfokú Építő­gépészeti Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről A felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelet 10. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) lé­tesítéséről szóló 1972. évi 15. számú törvényerejű rendelet 4. és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alap­ján a Minisztertanács az alábbiakat határozza: 1. A Főiskola a művelődésügyi miniszter fel­ügyelete alatt áll. 2. A Főiskola az alábbi karokra tagozódik: Építőipari Kar Gépészeti Kar A Gépészeti Kar Debrecenben működik. 3. A főigazgatót és a főigazgató helyetteseit, valamint a karok igazgatóit és ezek helyetteseit — az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel egyetértésben — a Főiskola oktatói közül a mű­velődésügyi miniszter bízza meg 3 évi időtar­tamra. A megbízás meghosszabbítható. 4. A Főiskola nappali tagozatán a képzési idő 3 év. 5. A művelődésügyi miniszter a képzés irányí­tása során a szakmai követelmények érvényre jut­tatásáról az építésügyi és városfejlesztési minisz­terrel egyetértésben gondoskodik. 6. A budapesti Felsőfokú Építőipari Technikum és a debreceni Felsőfokú Építőgépészeti Technikum magasépítési, mélyépítési, valamint építőgépészeti szakának az 1971/72. tanévben, a városgazdasági szaknak az 1972/73. tanévben I. és II. évfolyamos hallgatói — módosított tanulmányi renddel — a Főiskolán folytatják, illetőleg fejezik be tanulmá­nyaikat és sikeres államvizsga letétele esetén üzemmérnöki oklevelet kapnak. 7. A budapesti Felsőfokú Építőipari Techni­kumban és a debreceni Felsőfokú Építőgépészeti Technikumban a magasépítési, a mélyépítési, va­lamint az építőgépészeti szakon az 1971/72. tan­évben, a városgazdasági szakon az 1972/73. tan­évben végző vagy már korában abszolutóriumot szerzett hallgatók államvizsgát, illetőleg javító vagy ismételt államvizsgát a Főiskolán tehetnek, és részükre — az államvizsga sikeres letétele ese­tén — a Főiskola szaktechnikusi oklevelet állít ki. 8. Ez a határozat kihirdetése napján lép ha­tályba. Fehér Lajos s. k., a Minisztertanács elnökhelyettese 663

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék