Magyar Közlöny, 1974. augusztus-december (54-103. szám)

1974-08-31 / 61. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám Törvényerejű rendeletek A Magyar Népköztársaság KI nők i tanácsának 1974. évi l.‘t. számú törvényerejű rendeleté tanítóképző főiskolák létesítéséről 1. §. A bajai, a budapesti, a debreceni, az esz­tergomi, a győri, a jászberényi, a kaposvári és a sárospataki tanítóképző intézetet — változatlan képzési feladattal — fokozatosan Tanítóképző Fő­iskolává kell átszervezni. 2. §. A főiskolai tanulmányok befejezését kö­vetően sikeres államvizsgát tett hallgatók általá­nos iskolai tanítói, illetőleg népművelő-könyvtá­rosi oklevelet kapnak. 3. §. A Tanítóképző Főiskolát főigazgató vezeti. 4. §. (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirde­tése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Mi­nisztertanács gondoskodik. (2) A tanárképző főiskolán folyó képzésről szóló 1970. évi 25. számú törvényerejű rendelet hatályát veszti. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Ncpközlárwawág Elnöki Tanárjának 1974. évi 14. számú törvényerejű rendelete Szombathelyen tanárképző főiskola létesítéséről 1. §. Szombathelyen a Tanítóképző Intézet át­szervezésével tanárképző főiskolát kell létesíteni. A főiskola elnevezése: Szombathelyi Tanárképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola). 2. §. A Főiskola feladata az általános iskolák számára szaktanárok, továbbá a közművelődési intézmények számára népművelők és könyvtáro­sok képzése. 3. §. A Főiskolán a tanulmányok befejezését követően sikeres államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szakirányát feltüntető általános is­kolai tanári, illetőleg általános iskolai tanári és népművelő vagy általános iskolai tanári és könyvtárosi oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. 5. §. Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Miniszter- tanács gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar N épköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata A Magyar Nepköztárttawág Elnöki Tanácsának 25/1074. számú határozata vezérőrnagyi kinevezésről A Magyar Népköztársaság Elnöki, Tanácsa Tölgyes Ernő ezredest vezérőrnaggyá kinevezi. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar N épköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Minisztertanácsi határozat A Minisztertanács 1045/1974. (Vili. 31.) számú határozata egyes pedagógusképző intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekről A felsőoktatási intézményekről szóló — az 1969. évi 14. számú törvényerejű rendelettel mó­dosított — 1962. évi 22. számú törvényerejű ren­delet 10. §-ának (1) bekezdésében és a Szombat­helyen tanárképző főiskola létesítéséről szóló 1974. évi 14. számú törvényerejű rendelet 5. íj­ában, továbbá a tanítóképző főiskolák létesítésé­ről szóló 1974. évi 13. számú törvényerejű rende­let 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalma­zás alapján a Minisztertanács az alábbiakat hatá­rozza. 1. A Szombathelyi Tanárképző Főiskola mű­ködését 1974. szeptember 1. napján kezdi meg. A Főiskola nappali tagozatán a képzési idő 4 év. 2. A Szombathelyi Tanítóképző Intézet hallga­tói tanulmányaikat — változatlan tanulmányi renddel — a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán folytatják és fejezik be, és sikeres államvizsga esetén általános iskolai tanítói, illetőleg népmű­velő-könyvtárosi oklevelet kapnak. 3. A budapesti, a győri, a jászberényi és a ka­posvári tanítóképző főiskola 1975. szeptember 1. napján, a bajai, a debreceni, az esztergomi és a sárospataki tanítóképző főiskola 1976. szeptem­ber 1. napján kezdi meg működését. 4. A tanítóképző főiskolák nappali tagozatán a képzési idő 3 év. 5. A főiskolává átszervezett tanítóképző inté­zet hallgatói tanulmányaikat — változatlan tanul­mányi renddel — a főiskolán folytatják és feje­zik be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék