Magyar Közlöny, 1974. augusztus-december (54-103. szám)

1974-08-31 / 61. szám

61. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Hajdúböszörményben működő Óvónőképző Inté­zete a főiskola szervezetéből kiválik és 1974. szeptember 1. napjától kezdődően önálló felső­fokú intézetként folytatja működését. 7. Ez a határozat a kihirdetése napján lép ha­tályba. Fock Jenő s. k., a Miniszertanács elnöke Miniszteri rendelet A* építésügyi és városfejlesztési miniszter 13/1974. (VIII. 31.) ÉV ül számú rendelete a helyben készülő — fúrt és különleges — cölöpök alkalmazása című, ME 59—72 jelű műszaki előírás módosításáról Az érdekelt miniszterekkel és országos hatás­körű szervek vezetőivel, továbbá az Ipari Szövet­kezetek Országos Tanácsával egyetértésben a kö­vetkezőket rendelem: 1. §• Az egyes műszaki előírások hatálybaléptetésé­ről szóló 24/1972. (XII. 29.) É V M számú rende­lettel kiadott, a helyben készülő — fúrt és külön­leges — cölöpök alkalmazása című, 59—72 jelű műszaki előírás 2.624 pontja a melléklet szerint módosul. 2- §­Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Bondor József s. k., építésügyi és városfejlesztési miniszter Melléklet a 13/1974. (VIII. 31.) ÉVM számú rendelethez 2.624. A cölöp és felszerkezet összekapcsolása. A cölöpök együttdolgozására és a hori­zontális terhek elosztására a cölöpfejeket összefogó tartószerkezetet (koszorúgeren­dát) kell alkalmazni. A cölöpcsoport együttdolgozását valamely elfogadott módszer (Krey, Nökkentved) szerint lehet ellenőrizni. A cölöpöknek ko­szorúgerendával való összefogása akkor hagyható el, ha a cölöpök sem a felszer­kezetről, sem az altalajról horizontális ter­helést nem kaphatnak, a felszerkezet süly- lyedéskülönbsége nem lépi túl a megenge­dett méreteket, továbbá, ha a cölöpök va­lamely elfogadott elmélet, illetve tervezési segédlet alapján méretezve a horizontális terhelésre állékonyak. Rendelkezés A Az Országos Anyag- és Arhivatal elnökének 9/1974. (VIII. 31.) ÁH számú rendelkezése a munkabérkiegészítéssel összefüggő árképzés rendjéről A 31/1974. (VII. 15.) sz. MT rendelettel meg­határozott munkabérkiegészítéssel kapcsolatban, az árképzés tekintetében a következőket rende­lem: 1. §• A munkabérkiegészítés az árvetési- költség- kalkulációban nem vehető figyelembe. Ezt a ren­delkezést valamennyi árformában alkalmazni kell. 2. §. Ez a rendelkezés az 1974. évi szeptember hó 1. napján lép hatályba. Dr. Csikós-Nagy Béla s. k., államtitkár az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke Szerkeszti a Minisztertanács Titkársága A szerkesztésért felelős dr. Kormos Géza Kiadja a Lapkiadó'Vállalat Budapest VII., Lenin körút 9—11., levélcím: 1906. postafiók 223. Telefon: 221-285 Felelős kiadó: Siklósi Norbert Szerkesztőség: 1055. Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. IV. em. Telefon: 121-592 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (1900. Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással K HI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára Vásárolható: 1055. Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. Telefon: 316-173 Havi előfizetési díj 20,— Ft. Éves előfizetési díj 210,— Ft Index: 25 544 7«.??in/2-6l - Készült a Zrínyi Nyomdában: RO/86-os gépen, ofszet rotációs eljárással — Budapest — F. v.: Bolgár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék