Magyar Közlöny, 1975. január-június (1-42. szám)

1975-03-27 / 18. szám

18. szám MAGYAR KÖZLÖNY (2) A rendelet 7. §-ában foglalt rendelkezéseket 1975. január 1-től kezdődően kell alkalmazni. A rendeletet a már engedélyezett külföldi gazda­sági vállalkozásokra megfelelően alkalmazni kell, de ezekre új engedélyt nem kell kérni. Baczoni Jenő s. k., Dr. Vincze Imre s. k., külkereskedelmi pénzügyminiszterhelyettes minisztériumi államtitkár Az oktatási miniszter 1/1975. (111. 27.) OM számú rendelete egyes főiskolákon, valamint főiskolai karokon a tanársegédek és adjunktusok határozott ideig tartó alkalmazásának bevezetéséről 1- §• A tanársegédi és adjunktusi munkakörök be­töltésére, valamint ilyen munkakörökben határo­zatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozókra, az egyes felsőoktatási munkakörök- neknek határozott idejű munkaviszonyban ellátá­sáról szóló 1974. évi 5. számú törvényerejű rende­letét, továbbá a végrehajtásáról kibocsátott 4/ 1974. (V. 15.) MM—MüM számú együttes rende­letet — a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, a Győri Tanítóképző Főiskolán, a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán és a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán 1975. szeptember hó 1. napjától, — a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, a Pécsi Tanárképző Főiskolán, a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, a Bajai Tanítóképző Főiskolán, a Debreceni Tanítóképző Főiskolán, az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán és a Sárospataki Tanítóképző Főiskolán 1976. szeptember hó 1. napjától kezdődően kell alkalmazni. 2. §. Az 1. §-ban fel nem sorolt főiskolákon (főisko­lai karokon) a tanársegédek és adjunktusok ha­tározott ideig tartó alkalmazásának bevezetéséről később külön rendelkezem. 3. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Dr. Polinszky Károly s. k., oktatási miniszter A pénzügyminiszter 13/1975. (III. 27.) PM számú rendelete a beruházási járulékról szóló 23/1968. (IX. 4.) PM számú rendelet módosításáról A beruházások rendjéről szóló 3/1974. (VIII. 6.) OT—PM számú együttes rendelet 2. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel — az Országos Tervhi­vatal elnökével egyetértésben — az alábbiakat rendelem. 1. §• A 23/1968. (IX. 4.) PM sz. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A járulék kiszámításának alapját csökkenteni kell az aktiválási kötelezettség alól mentesített, a költségvetési pénzeszközök igénybevételével fi­nanszírozott beruházási költségek [3/1974. (VIII. 6.) OT—PM számú együttes rendelet 2. § (3) be­kezdés] összegével.” 2. §• Ez a rendelet a kihirdetése napján lép~» ha­tályba. Faluvégi Lajos s. k., pénzügyminiszter 294

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék