Magyar Közlöny, 1984. szeptember-december (37-59. szám)

1984-11-21 / 50. szám

50. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1005 Németh Lajosnak, a TRITEX Kereskedelmi Vál­lalat leraka tvezető jének, Németh Lajosnak, a Beledi Cementáruipari Vál­lalat csoportvezető lakatosának, Németh Lajosnak, a Magyar Állami Eötvös Lo- ránd Geofizikai Intézet osztályvezető-helyettesé­nek, Németh Miklósnak, a Zalaegerszegi Városgaz­dálkodási Vállalat főmérnökének, Noszek Imrének, az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága munkatársának, dr. Novotni Jánosnénak, a Jászsági Építőipari Szövetkezet elnökének, Nyársik Lajosnak, a Kavicsbánya Vállalat gép­lakatosának, Nyeste Istvánnak, a Nitrokémia Ipartelepek osz­tály vezető j ének, Nyeste Sándornak, a Szabolcs-Szatmár megyei Termelőszövetkezet Területi Szövetsége főmunka­társának, Nyeste Gáspárnak, az MSZMP Miskolci városi Bizottsága munkatársának, Nyitray Viktóriának, a CENTRIKÖT Kereske­delmi Vállalat gazdasági vezérigazgató helyettesié­nek, Oláh Dánielnének, a „HUNOR” Pécsi Kesztyű- és Bőrruházati Vállalat fődiszpécser-helyettesének, Orbán Lászlónak, a Komáromi Vasipari Szövet­kezet elnökének, Orosz Sándornak, a Képzőművészek, Iparmű­vészek és Művészeti Dolgozók Szakszervezete tit­kárának, dr. Ördögh Zoltánnak, a „FÜTŐBER” Épület- gépészeti Termékeket Gyártó Vállalat műszaki fej­lesztési főmérnökének, Ősz Nándornak, a somogyszili Petőfi Tsz elnök- helyettesének, dr. Packosz Mihalisznak, a Fővárosi Állategész­ségügyi Állomás állatorvosának, Padva Józsefnek, a MÁV Miskolci Körzeti Üzemfőnökség raktámokának, Pajorné dr. Forgács Juliannának, a Fővárosi Bí­róság tanácselnökének, bírósági tanácsosnak, . dr. Pallay Farkas Gézának, a Szakszervezetek Szabolcs-Szatmár megyei Tanácsa Művelődési Há­za főmunkatársának, dr. Palánkai Tibornak, a közgazdaságtudomá­nyok doktorának, a Marx Károly Közgazdaságtur- dományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárá­nak, dr. Palánkai Tiborné dr. Kratochwill Krisztiná­nak, az Igazságügyi Minisztérium osztályvezető­jének, dr. Palik Imrének, az Országos Kardiológiai In­tézet főigazgató főorvoshelyettesének, Palsovics Józsefnek, a Helyiipari és Városgazda- sági Dolgozók Szakszervezete Bács-Kiskun me­gyei Bizottsága titkárának, Pammer Jánosnak, a Magyar Posta Központja ügyosztályvezetőjének, Pap Imrének, a budapesti Lánc és Kovácsoltáru Ipari Szövetkezet elnökének, Papp Istvánnak, a Láng Gépgyár kovácsának, Papp Józsefnek, a MÁV Dombóvári Szertára raktárosának, alapszervi párttitkárnak, Papp Klárának, a Kereskedelmi Beruházási Vál-. lalat gazdasági igazgatóhelyettesiének, Paróczai Dezsőnek, a Tiszamenti Regionális Víz­mű és Vízgazdálkodási Vállalat osztályvezetőjé­nek, Paál Lászlónak, a Pécsi Nemzeti Színház szín­művészének, Pálfalvai Kálmánnak, a Nógrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalat igazgatójának, dr. Pálmai Gyulának, az Igazságügyi Miniszté­rium főosztályvezetőjének, Pálos Évának, az Alsódunavölgyi Vízügyi Igaz­gatóság nyugalmazott főkönyvelőjének (Bács-Kis­kun m.), Pálosi Józsefnek, a TUNGSRAM Rt. műszaki igazgatójának, Pentz Endrének, az MSZMP Budapesti Bizott­sága munkatársának, Pereznyák Lajosnak, a MÁV Biztosító Berende­zési Fenntartási Főnökség büki távközlő szakasza műszerészének, Pécsi Józsefnek, a Posta Somogy megyei Táv­közlési Üzeme műszaki előadójának, szb-titkárnak, Péterffy Tibornénak, a Központi Statisztikai Hi­vatal Számítóközpontja osztályvezető-helyettesé­nek, Pichler Jenőnek, a Budapest IX. kér. Dolgozók Gimnáziuma középiskolai tanárának, Pinkóczi Bélának, a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat főüzemvezetőjének, Pintér Jánosnak, a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság gátbiztosának, dr. Pintér Péter Pálnak, a Budapesti Lakásépítő Ipari Szövetkezet főkönyvelőjének, Pintér Sándornak, a Cement- és Mészművek vá­ci gyára igazgatójának, Pipicz Mihálynak, a MÁV Szegedi Körzeti Üzemfőnökség mozdonyvezetőjének, * Pirik Imrének, az MSZMP Kisbéri nagyközségi Bizottsága első titkárának, Piros Bélának, a BHG Híradástechnikai Válla­lat lakatos csoportvezetőjének, Pisák Józsefnek, a csobaji Taktaközi Tsz raktá­rosának, Piti Zoltánnak, a Pécsi megyei városi Tanács elnökének, Pocsai Lászlónak, a Magyar Nemzeti Bank Bé­kés megyei Igazgatósága megyei igazgatóhelyette­sének, Pokk Lászlónak, a mocsai Búzakalász Tsz la­katosának, Pokomándi Endrénének, a Pest megyei Tanács Semmelweis Kórháza osztályvezető főgyógyszeré­szének, Polgár Ferencnek, a Külkereskedelmi Miniszté­rium főosztályvezető-helyettesének, i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék