Magyar Közlöny, 1988. január-július (1-34. szám)

1988-02-23 / 4. szám

4. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107 II. rész JOGSZABÁLYOK Minisztertanácsi rendeletek A Minisaeíertanács 9/15)88. (II. 23.) MT rendelefe a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek tagjainak a testületekkel szemben fennálló anyagi felelősségéről szóló 7/1970. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról A Minisztertanács a 33'1980. (VIII. 19.) MT ren­delettel módosított 7 1970. (IV. 1.) Korm. rende­letet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint mó­dosítja: 1. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „11. § (1) A kezelésére átadott és átvett anya­gokban keletkezett leltárhiányért a) a raktár vezetője és helyettese hat havi il­letménye, b) a beosztott raktáros (anyagkezelő) négy havi illetménye erejéig felel. (2) A leltárhiányért az (1) bekezdésben emlí­tett testületi tagok illetményük arányában felel­nek. (3) Az önkéntes rendőr, az önkéntes határőr, az önkéntes, valamint a vállalati tűzoltó, továbbá a Munkásőrség társadalmi állományú tagja lel­tárfelelősségét az illetékes miniszter (a Munkás­őrség országos parancsnoka) az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárnál alacsonyabb mér­tékben is megállapíthatja. A felelősség mértéke azonban ez esetben sem lehet kevesebb az egy havi átlagkeresetnél. (4) Ha a testületi tag olyan beosztásban telje­sít szolgálatot, ahol az átvett anyagokat állan­dóan egyedül kezeli (kizárólagos anyagkezelő), a leltárhiány teljes összegéért felel. (5) A leltárhiányért való anyagi felelősséget a leltározás befejezését követő hatvan napon belül kell elbírálni és a kártérítési határozatot a testü­leti taggal közölni. Büntetőeljárás esetén a ha­táridő a nyomozó hatóság, illetőleg bíróság jog­erős határozatának közlését követő nappal kez­dődik. A hatvan nap eltelte után a testületi tag a leltárhiányért anyagilag felelőssé nem tehető. (6) A le’tárhiány fogalmára, a leltárhiánynak a leltártöbblettel, illetőleg a többletnek a hiány­nyal való kiegyenlítésére, valamint a leltár­hiányért való anyagi felelősség feltételeire és a leltározás eljárási rendjére a raktári dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 11 1987. (IV. 3.) MT rendelet rendelkezései az irányadók. A leltárhiányért való anyagi fele­lősség egyéb részletes szabályait az illetékes mi­niszter (a Munkásőrség országos parancsnoka) ál­lapítja meg.” 2- § (1) Ez a rendelet 1988. március 1-jén lép ha­tályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után kez­dődő leltáridőszakokra kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő leltáridőszak alatt felmerült leltárhiányokért fennálló felelősséget a korábbi jogszabályok alap­ján kell elbírálni. Grósz Károly s. k., a Minisztertanács elnöke Minisztertanács tagjainak remleletei Az ipari miniszter, a Kereskedelmi miniszter* a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 2/15)88. (II. 23.) IpM—KeM—MÉM együttes rendelete a targoncavezetők képzéséről szóló 5 1985. (VII. 1.) IpM—BkM—MÉM együttes rendelet módosításáról Az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a közlekedési minisz­terrel, a művelődési miniszterrel, a többi érde­kelt miniszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, a Szakszervezetek Országos Tanácsával, az Ipari Szövetkezetek Országos Ta­nácsával, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsával, a Kisiparosok Országos Szervezeté­vel, az ágazati szakszervezetekkel egyetértésben a következőket rendeljük: L § Az 5/1985. (VII. 1.) IpM—BkM—MÉM rende­let 10. §-a a következő 10/A. §-sal egészül ki: „10 A. § (1) A Magyar Néphadsereg állomá­nyába tartozók részére targoncavezetői tanfolyam a kijelölt kiképzési bázisokon szervezhető. A Ma­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék