Magyar Közlöny, 1989. július-december (51-101. szám)

1989-08-30 / 60. szám

60. szám 1045 MAGYAR KÖZLÖNY IX. Cikk t Felmondás 1. Bármely Szerződő Állam bármikor felmondhatja a Jegyzőkönyvet az Egyesült Nemzetek Főtitkárához inté­zett írásbeli közléssel. 2. A felmondás az érdekelt Állam tekintetében egy év­vel azután lép hatályba, hogy az Egyesült Nemzetek Főtit­kára az erről szóló értesítést kézhez vette. X. Cikk Az Egyesült Nemzetek Főtitkárának értesítései Az Egyesült Nemzetek Főtitkára értesíti a fenti V. Cikk­ben szereplő Államokat a Jegyzőkönyv hatálybalépésének idejéről, a csatlakozásokról, a Jegyzőkönyvhöz fűzött fenntartásokról és a fenntartások visszavonásáról, a Jegy­zőkönyv felmondásáról és a Jegyzőkönyvvel kapcsolatos nyilatkozatokról és értesítésekről. XI. Cikk Letétbe helyezés az Egyesült Nemzetek Titkárságának levéltárában A Jegyzőkönyv egy példányát, amelynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles és amit a Közgyűlés Elnöke, valamint az Egyesült Nemzetek Főtitkára aláírt, letétbe helyezik az. Egyesült Nemzetek Titkárságának levéltárában. Az Egyesült Nemzetek Főtitkára megküldi az Egyesült Nemzetek tagállamainak és a többi, az. V. Cikkben emlí­tett államoknak a Jegyzőkönyv hitelesített példányát.” 3. § A csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a Magyar Népköztársaság a következő nyilatkozatot tette: „A Magyar Népköztársaság az. 1. Cikk fi fejezetének (a) változatát fogja alkalmazni a menekültek helyzetére vo­natkozó egyezmény szerinti kötelezettségei teljesítése cél­jából.” 4. § Ez. a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az. egyezmény rendelkezéseit azonban az. 1989. évi június hó 12. napjától, a jegyzőkönyv rendelkezéseit pedig az 1989. évi március hő 14. napjától kell alkalmazni. 5 5. § A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Minisz­tertanács rendeletben gondoskodik. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 16. törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről szőlő 1986. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról 1. § A Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézmé­nyeiről szóló— 1987. évi 10. törvényerejű rendelettel és az. 1989. évi 13. törvényerejű rendelettel módosított — 1986. évi 13. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) mel­lékletének II. része — a művelődési miniszter irányítása alatt — a következő rendelkezéssel egészül ki: „Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő- intézete (Budapest)”. 2. § (1) A tvr. mellékletének I. részében ;— a Testnevelési Főiskola elnevezése Magyar Testne­velési Egyetem, — az. Agrártudományi Egyetem (Gödöllő) elnevezése Gödöllői Agrártudományi Egyetem, — az Agrártudományi Egyetem (Keszthely) elnevezé­se Pannon Agrártudományi Egyetem elnevezésre változik. (2) A tvr. mellékletének II. részében — az. Esztergomi Tanítóképző Főiskola elnevezése Vi­téz János Tanítóképző Főiskola, — a Kaposvári Tanítóképző Főiskola elnevezése Cso­konai Vitéz. Mihály Tanítóképző Főiskola elnevezésre változik. 3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1989. szeptember 1- jén lép hatályba. (2) A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Neve­lőintézete vonatkozásában az oktatásról szóló 1985. évi I. tör­vény végrehajtásáról rendelkező 41/1985. (X. 5.) MT rende­let 8. § (1) bekezdésének c)—e) pontjában foglalt jogkörö­ket a Minisztertanács Hivatalának elnöke gyakorolja. (3) A törvényerejű rendelet hatálybalépésével egyide­jűleg hatályát veszti a) a tvr. 2. §-ának (3) bekezdése, b) a tvr. mellékletének II. részében a — mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi miniszter irányítása alatt felsorolt — „Mezőgazdasági Főiskola (Nyíregyháza)” szövegrész, c) az iskolai nevelés-oktatás egyedi intézményeiről szó­ló 31/1986. (VIII. 20.) MT rendelet mellékletének a „Moz­gássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete” szövegrésze, d) a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Neve­lőintézetéről szóló 17/1987. (VIII. 19.) MM rendelet, rendel­kezéseit azonban a tanulmányaikat folytató hallgatókra ta­nulmányaik befejezéséig továbbra is alkalmazni kell. Dk Straub F. Bnínó s. k.,' a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., •a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Dr. Straub F. Brúnó s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék