Magyar Közlöny, 1992. március-június (27-58. szám)

1992-05-12 / 48. szám

1720 MAGYAR KÖZLÖNY 1992/48. szám 9. A közigazgatás információs rendszerének korszerűsí­tése, valamint a közigazgatási informatika fejlesztése érde­kében: a) Fel kell tárni a közigazgatás információs rendszerei­ben meglévő párhuzamosságokat, ki kell alakítani e rend­szerek összehangolásának jogi, gazdasági és módszertani feltételeit. Felelős: belügyminiszter Határidő: 1993. június 30. b) Javaslatot kell tenni a Kormány információs rend­szerének kialakítására, a kormányzati és más közigazgatási információs rendszerek közötti kapcsolatok intézményesí­tésére. Felelős: Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára Határidő: 1993. június 30. c) Tervet kell kidolgozni a közigazgatási informatikai infrastruktúra összehangolt fejlesztésére. Felelős: Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára (a kormányzati infrastruktúra vonatkozásában), belügyminiszter (az általános közigazgatási infrastruktúra vonatkozásában) miniszterek Határidő: 1992. december 31. 10. Külön programot kell kidolgozni a közigazgatási reform által igényelt nagyobb államszervezeti (feladat- és hatásköri) változtatások érvényesítésére. Ebben sze­repeltetni kell az alkotmánymódosítás és a minősített többséggel megalkotandó más törvények előkészí­tésének menetrendjét, és az ahhoz kapcsolódó feladato­kat. Felelős: igazságügyminiszter a miniszterek bevonásával v Határidő: a program kidolgozása tekintetében 1993. január 31., a megvalósításra az 1994. évi országgyűlési választásokat követően, legkésőbb 1995. május 31. A Kormány 1027/1992. (V. 12.) Korm. határozata a főiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról 1. A főiskolákról szóló — többször módosított — 1048/1990. (III. 21.) MT határozat (a továbbiakban: H.) mellékletének „Nem állami főiskola” címe „Nem állami főiskolák” címre változik, és a cím alatt lévő felsorolás a következőkkel egészül ki: „Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár) Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola (Buda­pest)” 2. A H. mellékletének a hittudományi főiskolákat felso­roló része a következőkkel egészül ki: „Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola (Budapest)” 3. A H. mellékletében a művelődési és közoktatási mi­niszter irányítása alatt felsorolt Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola (Budapest) elnevezése „Bánki Donát Műszaki Főiskola (Budapest)” elnevezésre módosul. 4. Ez a határozat 1992. szeptember 1-jén lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök v rész közlemények, HIRDETMÉNYEK A Kelet Népe Párt 1991. évi pénzügyi zárómérlege Forintban A) Tényleges bevételek 1. Tagdíjak, adományok 44 013 2. Gazdasági tevékenység (sajtó stb.) 28 020 3. Egyéb bevételek — bankkamat 142 861 — pályázati 10 000 — ÁB kártérítés 8 206 — APEH élsz., kölcsön 30 001 — téves átutalás vissza 5 554 196 622­196 622 Összes bevétel 268 655

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék