Magyar Közlöny, 1992. szeptember-november (91-116. szám)

1992-09-10 / 92. szám

1992/92. szám MAGYAR KÖZLÖNY 3059 A Kormány 1048/1992. (IX. 10.) Korm. határozata a „Taejon Expo 93” Szak-Világkiállítás magyar kormánybiztosának kinevezéséről 1. A Kormány kinevezi Gombocz Zoltán helyettes ál­lamtitkárt a „Taejon Expo 93” Szak-Világkiállítás magyar kormánybiztosának. 2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Kormány 1049/1992. (IX. 10.) Korm. határozata a „Taejon Expo 93” Szak-Világkiállítás magyar kormánybiztosának feladatairól 1. A kormánybiztos feladat- és hatáskörében, mint a Szak-Világkiállítás magyar részleg megbízottja: a) képviseli a Magyar Köztársaság Kormányát a Szak- Világkiállítással kapcsolatos bármely kérdésben; b) a Kormány által elfogadott koncepciónak megfele­lően szervezi, koordinálja, felügyeli, ellenőrzi a Magyar Köztársaság Szak-Világkiállításon való részvételének elő­készítését, megvalósítását; c) gazdálkodik a magyar részvétel finanszírozására a Kormány által jóváhagyott és meghatározott pénzesz­közökkel; d) felügyeleti és ellenőrzési feladatkörében különös gondot fordít arra, hogy a Szak-Világkiállítási részvételhez kapcsolódó költségvetési kiadások ne haladják meg az erre a célra tervezett és jóváhagyott összeget; e) gondoskodik a kiadások mérséklése érdekében szük­séges minden lehetséges intézkedés megtételéről; f) a Szak-Világkiállítás alatt koordinálja a magyar kiál­lítást, a magyar pavilon üzemeltetését, a magyar progra­mok lebonyolítását, a hivatalos kiutazók részvételét; g) ellátja a Szak-Világkiállítással kapcsolatos proto­kolláris feladatokat, illetve gondoskodik a magyar proto­kolláris programok megszervezéséről; h) a Szak-Világkiállítás befejezését követően gondos­kodik a magyar kiállítás felszámolásáról; i) a Kormány részére értékelő jelentést készít a Szak- Világkiállítás és a magyar részvétel tapasztalatairól; j) gondoskodik a magyar részvétel, illetve a Szak-Világ- kiállítás lebonyolításával kapcsolatban a közvélemény fo­lyamatos tájékoztatásáról; k) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, melyeket a nemzetközi kiállításokról szóló — 21/1982. (V. 24.) MT rendelettel kihirdetett — nemzetközi egyezmény, illetve a Szak-Világkiállítás általános szabályzata a részleg-megbí­zott részére meghatároz. 2. A kormánybiztos tevékenysége felett a Kormány ne­vében a felügyeletet a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere gyakorolja. 3. Ez a határozat 1992. szeptember 14. napján lép ha­tályba. \ \ Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Kormány 1050/1992. (IX. 10.) Korm. határozata a főiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról 1. A főiskolákról szóló — többször módosított — 1048/1990. (III. 21.) MT határozat mellékletében az ipari és kereskedelmi miniszter irányítása alatt feltüntetett „Ke­reskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola” elnevezése „Ke­reskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola (Budapest)” elnevezésre változik. 2. Ez a határozat 1992. szeptember 15-én lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök Közlemény Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal felhív­ja a kárrendezésben érdekeltek figyelmét, hogy az 1991. évi XXV. törvény alapján kibocsátásra kerülő kárpótlási je­gyek 1992. szeptember 1-jei értéke: 119,1% A háromféle címlet megnövelt értéke: 1 000 Ft — 1 191 Ft 5 000 Ft— 5 955 Ft 10 000 Ft — 11 910 Ft. v rész közlemények, HIRDETMÉNYEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék