Magyar Közlöny, 1996. május-június (39-52. szám)

1996-06-06 / 44. szám

1996/44. szám 2767 MAGYAR KÖZLÖNY VI. Fejezet A VEZETŐKRE, OKTATÓKRA ÉS HALLGATÓKRA VON A TKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK Titokvédelem 46. § (1) A vezető, oktató és hallgató az államtitkot vagy szolgálati titkot képező vagy azt tartalmazó találmányai­nak szabadalmaztatását, tudományos kutatásainak közzé­tételét csak engedéllyel kezdeményezheti. (2) Találmányt, kutatási eredményt államtitokká vagy szolgálati titokká a miniszter minősíthet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ának figyelembevételével. (3) A (2) bekezdés szerinti minősítés során az érintett országos parancsnok véleményét ki kell kérni. 47. § A minősített adatot tartalmazó dokumentációk, könyvtári segédletek az államtitokról és a szolgálati titok­ról szóló 1995. évi LXV. törvény IV. Fejezete alapján az intézmény titokvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint ismerhetőek meg. Egyes rendelkezések alkalmazásának kizárása 48. § (1) Az intézmény vezetőire, oktatóira és hallga­tóira az Ftv. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, nem alkalmazható a 16. § (2) bekezdésé­nek első mondata, valamint a 30. és 31. §. (2) Az Ftv. 9. §-a (4) bekezdésének első mondata csak a polgári hallgatók vonatkozásában alkalmazható. VII. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 49. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. hónap I. napján lép hatályba. E törvény hatálybalépése az azt megelőzően kötött tanulmányi szerződésekben foglalt hi­vatásos állományba vételi kölelezettséget nem érinti. (2) A hallgatói juttatásokra és a tandíjfizetési köte­lezettségre vonatkozó rendelkezéseket első ízben az 1996/97-cs tanévben első évfolyamot megkezdő hallgatók i esetében kell alkalmazni. (3) A vezetői beosztásokat a 11—13. § rendelkezései szerint első ízben legkésőbb 1998. június 30-ig kell betöl­teni. (4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hvt. II. §-a (1) bekezdésének h) pontja a hatályát veszti. Felhatalmazás 50. S Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza: a) a 40. § szerinti tanszertámogatás mértékét, b) a térítés ellenében igénybe vehető élelmezési és ru­házati ellátás körét és mértékét, c) az illetményfolyósítás részletes szabályait, d) a képzési költség visszatérítésének részletes szabá- lyait. Módosító rendelkezések 51. §(1) A Hvt. 10. §-a a következő// ponttal egészül ki: (A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szak­mai irányítása körében) ,,l) a honvédelem képzési igényeit is biztosító katonai felsőoktatási, szak- és közoktatási intézmények tekinteté­ben, az intézményekre vonatkozó jogszabályok alapján gyakorolja a közvetlen felügyeleti, a szakképesítést fel­ügyelő minisztert megillető, továbbá az alapítói és fenntar­tói jogköröket.” (2) A Hvt. 44. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki, és a c) pont végéről a „továbbá” szó elmarad: (A tényleges katonai állományba tartoznak:) ,4) a katonai felsőoktatási intézmények honvédségi ösztöndíjas hallgatói és e) a katonai középfokú oktatási, illetőleg katonai fel­sőoktatási intézmények középfokú szakképzésben (a to­vábbiakban: katonai szakképzés) részt vevő, szolgálati vi­szonyban álló hallgatói.” (3) A Hvt. 48. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő cím és rendelkezés lép: „A honvédségi ösztöndíjas és szolgálati viszonyban álló hallgatók 48. § (1) A katonai felsőoktatási intézmények honvéd­ségi ösztöndíjas hallgatói — a katonai életviszonyokhoz igazodó, sajátos körülmények között — külön jogszabály szerint készülnek a hivatásos katonai pályára. (2) A katonai szakképzésben részt vevő, szolgálati vi­szonyban álló hallgatók — a katonai szolgálat keretében — külön jogszabály szerint készülnek a hivatásos katonai pályára.” (4) A Hvt. 96. §-ának (3)—(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(3) Ha a katonai, illetve rendvédelmi középfokú szak- j képzésben részt vevő személy a tanulmányait a sorkatonai szolgálati időnél rövidebb idő alatt abbahagyta, alkalmas­sága esetén az (1) bekezdésben megállapított idő fennma­radó részére sorkatonai szolgálatra köteles. (4) Ha a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási in­tézmény hallgatója a tanulmányait abbahagyta, alkalmas­sága esetén sorkatonai szolgálatra köteles. A sorkatonai szolgálat (1) bekezdés szerinti idejét az intézmény által

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék