A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 32. évfolyam (1898)

IV Névjegyzék 1898 H. Gaál Adorján (G—/.): Románkori építé­szeti emlékeink az ezredéves országos kiállításon. 17 szövegábrával (K) . . 500—503 Gállik István: Vasszerkezetek mázolása és rozsdától való megtisztítása (A). . . 504 Gaul Károly: Alagút-tervezet a Gibraltár­szoros alatt. 2 szövegábrával (A) . . 156—157 — Foszforbronz gyártása (A) .... 480—481 Goldberger Ernő: A budapesti gyűjtőfogház elektromos világítása. 7 szövegábrával. 244—249 Gubányi Károly: Khína pénzügyi viszonyai és épülő vasútai (A) 56—58 Hirschfeld Sámuel (</): Árvízjelző problémák (AT) 28 Huszka József: Magyar ornamentika. XX1I1 képpel, illetőleg 580 szövegábrával 66—75, 109- 119 és 161- 177 Edvi Illés Aladár (/. és/—J): Az alumínium gyártásának fejlődése (A) . . . . 63 — 64 — Az elektrolitikus réz gyártása (A) . 108 — A nagy olvasztó-torokgázainak moto­rikus célokra való közvetetlen felhasz­nálásáról (A) 217 A szerszám-acél kezelése és edzése (K) 219—220 A gőzhajózás gyermekévei (A) . . . 267—269 — Új vízgáz-kemence és a vízgáz-világítás. 1 szövegábrával (A) 444 — Villamos kemencék. 15 szövegábrával (A) 444—446 — A hagymáz Budapesten. 3 szövegábrá­val (A) 477—480 — A magyar vasutak forgalmi berende­447— — Az ömlesztett vas ozmotikus nyomása (A) — A vas és acél szénmodifikációi. 1 szö­vegábrával (A) 481­— A fémek gyártásának új módja (A) . 482­— A m. k. államvasutak hídépítő osztálya (A) 505­— Csapágy fém ólomból és antimonból (A) — A diósgyőri m. kir. vas- és acélgyár (A) 511­— Európa szénkészlete (A) — Az ömlesztett szénvasöttevények fagyás­pontja (A) — A magyar szabadalmi hivatal forgalma 1897-ben' (A) Jalsoviczky Géza: A kazántüzelő szerkezetek megvizsgálása (K) Just Ferenc: Keresztkötések számítása kap­csolatban a kereszttartók és függőleges rácsrudak, vagy összekötő vasak számí­tásával. 5 szövegábrával (A) Katona Lajos: Az északamerikai Egyesült­Államok kiválóbb vas- és acélgyárai. 38 szövegábrával 87—100, 143—148 és 203 — A folyasztott vasanyag sajátságairól (A) 269 — A kovácsvas és acél szakító próbáinak megbízhatatlansága (A) — Megjegyzések az «Eszrevételek a kovács­vas és acél stb. című cikkelyre» (lásd Tetmayer) (A) Id. Kerpely Antal: Adatok a vas történeté­hez Magyarországon. 351—356, 385—389, 432—438 és 493 Kiss István: A budapesti m. kir. egyetem I. szülészeti és nőgyógyászati klinikája. 2 szövegábrával és a X—XIV. táblával 449— Klemp Gusztáv: A berlini I. acetilen szak­kiállítás és a vele kapcsolatos kongresz­szus. 31 szövegábrával . 295—302 és 339 481 -482 -483 -507 511 -512 512 512 512 448 101 — 104 -210 -272 406­509— 407 511 500 452 350 Kolossváry Ödön: Városi szennyes vizek el­távolítása, tisztítása és értékesítése . Korbélyi József (K. J.)\ A Kék-Kálló-csa­torna építése (A) Kossalka János: A betonszerkezetek elméle­téről. 45 szövegábrával. . 75—83 és Landau Lajos:^ Öntözések az északamerikai Egyesült-Államok területén. 17 szöveg­ábrával Maiina Gyula: Újítás a vízszabályozás terén. 19 szövegábrával Markos György (M. Gy.): A lokomotív­kazánok elhelyezése az amerikai vas­utakon. 5 szövegábrával (A) — Villamosság a vasutak szolgálatában. 2 szövegábrával (A) Meissner Alajos: Munkáslakások Párizsban és környékén. 12 szövegábrával — Munkáslakások Marseille-ben. 11 szö­vegábrával — Genova gazdasági viszonyai és munkás­lakásai. 4 szövegábrával (A) Mihály fi József: Budapest kövezetei és utcaburkolatai Nádory Nándor: A vízálló habarcsok visel­kedése a tengervízben Péch József: A vízjelző szolgálat hazánkban Pecz Samu: Budapest székes fővárosának központi vásárcsarnoka. 7 szövegábrá­val és a IV—VIII. táblamelléklettel . Perényi Sándor: A kútak vízbőségének meg­ül-.-.;*..; „„ Pompéry Elemér: A nagy szibériai vasút. 1 szövegábrával — A Kongó-vasút. 1 szövegábrával (A) . Raum Oszkár' A magyar korona országai­nak csapadékviszonyai. I. sz. táblával . Rejtő Sándor: A tárgy felszínén levő erő­vonalak keletkezésének módja és tör­vénye. 46 szövegábrával Répássy Miklós: Az öntözéshez szükséges vízmennyiség meghatározása Rotter Lajos: A botfalvi cukorgyárban tör­tént kazánrobbanás. 9 szövegábrával (A) Schustler József (Sch. J)\ Boltozott hidak (ÁT) —• A szerajevói császárhíd. 1 szövegábrá­val és IX. számú táblával .... Stark Lipót (k): A villamos világítás kézi­könyve (AT) Steller Antal: Észrevételek a központi fő­vasút tervezetére Szerdahelyi Ágoston: Budapest közlekedés­ügyének rendezése. 1 szövegábrával . — Válasz az Észrevételek a központi fő­vasút tervezetére című cikkre . Szokolay Kornél: Műszaki tevékenység Bos­nyákországban P. Tetmajer László: Észrevételek a kovács­vas és acél szakító pr 'ibáinak megbíz­hatatlanságra című cikkre .... Totth Róbert: A görgönye-székek méret­számításáról. 22 szövegábrával . Wittenberg Ignác: Vonatellenállás és sebes­ségmérő. 26 szövegábrával. 287 -294 215—216 119 — 134 231—244 33—45 61—63 31—32 19—21 51—54 308—309 259—263 194—202 313—318 221—231 Q1Q QOíi 177—184 504—505 1—9 273-286 361—371 28—31 358 393—395 308 389—392 303—307 392—393 409—411 446—447 411—425 Zelovich Kornél építése (A) — A schweizi drótkötél-vasútak 371—383 és 425—432 (Z): A Gornergrat-vasút 58 58

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék